Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie oraz montaż balustrad balkonowych, wymiana drzwi wejściowych do klatek...

Przedmiot:

Wykonanie oraz montaż balustrad balkonowych, wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych budynku

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Lokalowej
ul. Kolejowa 2
43-190 Mikołów
powiat: mikołowski
tel. 323 242 600, faks 323 242 612
zamowienia@zgl.mikolow.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Mikołów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie oraz montaż balustrad balkonowych, wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych budynku przy ul. Prusa 21 w Mikołowie
Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie oraz montaż balustrad balkonowych, wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych budynku przy ul. Prusa 21 w Mikołowie." 2.Zamówienie zostało podzielone na 2 części: 2.1. CZĘŚĆ I - Wykonanie oraz montaż balustrad balkonowych na budynku mieszkalnym przy ul. Prusa 21 w Mikołowie. 2.2. CZĘŚĆ II - Wymiana drzwi wejściowych 2szt do klatek schodowych budynku przy ul. Prusa 21 w Mikołowie 3.Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do ogłoszenia 4.Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz rozliczenie ryczałtowe należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie. 5.Wszelkie materiały używane do wykonywania prac winny posiadać stosowne wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające powyższe Wykonawca przedstawi każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru. 6. Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie , na którym je wykonuje, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. Określone w przepisach szczególnych. 7.Zamawiający informuje również, iż przyszłemu Wykonawcy nakazuje się zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich, utrzymywać ład i porządek w trakcie robót, oraz uporządkować po ukończeniu robót. 8.Na wykonane przez siebie prace oraz zastosowane materiały Wykonawca musi udzielić minimum 3 letniej gwarancji. 9. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kopię uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej, zgodnie z postawionymi warunkami udziału w postępowaniu 10.Miejsce wykonywania robót budowlanych: 10.1.Część I i II : Mikołów, ul. Prusa 21

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie oraz montaż balustrad balkonowych na budynku mieszkalnym przy ul. Prusa 21 w Mikołowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy CZĘŚCI I: Remont balustrad balkonowych w ilości 20szt obejmuje zakres: - demontaż wszystkich istniejących balustrad wraz z odwozem i utylizacją - wykonanie i rozbiórka rusztowań - wykonanie warsztatowe stalowych balustrad balkonowych ocynkowanych i lakierowanych proszkowo wg wybranego przez zamawiającego wzoru oraz koloru RAL z wypełnieniem pręt kwadratowy 20*20mm, konstrukcja wykonana z profili 40*40*3mm wzmocniona w dwóch miejscach profilami27*40mm - Balustrada wykonana i zabudowana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, wysokość 1,10m UWAGA - przed wykonaniem warsztatowym oraz montażem na budowie należy wziąć pod uwagę planowaną w najbliższym czasie kompleksową termomodernizację budynku wraz z remontem posadzek na balkonach / balustrady mocowane w 4 miejscach do ścian oraz w dwóch miejscach do posadzki balkonu wraz z tulejami ochronnymi na kotwach chemicznych biorąc pod uwagę planowane docieplenie budynku. Wzór balustrady przed wykonaniem warsztatowym przedstawić do akceptacji zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45223100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 30,00
Rodzaj materiału, z którego zostaną wykonane balustrady 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:CZĘŚĆ I Łączna cena oferty brutto - 60 pkt. = 60% Okres gwarancji -30pkt = 30% Rodzaj materiału, z którego zostaną wykonane balustrady- 10 pkt. =10% Przy ocenie kryterium ,,Cena" zostanie wykorzystany wzór: A = Cena najniższa z ważnych ofert / Cena badanej oferty x 60 pkt Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium ,,Cena" wynosi 60 pkt. Ocena kryterium ,,okres gwarancji" Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: za min. 3 letni okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje 0 pkt. za 4 letni okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje 15 pkt za 5 letni i większy okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje 30 pkt (okres gwarancji należy podać w pełnych latach) W przypadku wskazania mniejszego okresu gwarancji niż 3 lata, lub nie wskazania żadnego okresu gwarancji, oferta wykonawcy zostanie odrzucona. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 30 punktów, nawet jeśli wykonawca poda dłuższy okres gwarancji. Ocena kryterium ,,Rodzaj materiału, z którego zostaną wykonane balustrady" Punkty zostaną przydzielone następująco: Za zastosowanie balustrad z innego materiały niż stal nierdzewna - 0 pkt Za zastosowanie balustrad ze stali nierdzewnej - 10pkt Oferta zostanie odrzucona w przypadku gdy nie zostanie wskazany materiał z którego zostaną wykonane balustrady. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. /W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady: CN /CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z kryteriami poza cenowymi wg zasad przedstawionych powyżej = ............... punktów Wyjaśnienia : CN - cena oferty najtańszej CO - cena oferty badanej

Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ II - Wymiana drzwi wejściowych 2szt do klatek schodowych budynku przy ul. Prusa 21 w Mikołowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy CZĘŚCI II obejmuje: - Wymianę zewnętrznych drzwi wejściowych do dwóch klatek schodowych budynku - demontaż istniejących drzwi wraz z utylizacją - przebudowa nadproża drzwi wraz z poprawkami tynkarskimi oraz malarskimi - dostawa oraz montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych o wymiarach w świetle ościeżnicy 1,20*2,00m / wymiar zewnętrzny drzwi szerokość/wysokość 1,459*2,120m / w konstrukcji aluminiowej / profil ciepły / lakierowane RAL 7045 szyby bezpieczne U=1,0 - światło przejścia 1,20m liczone od skrzydeł otwartych po kątem 90stopni - Wyposażenie drzwi: elektrozamek, uchwyt od zewnątrz, klamka od wewnątrz, samozamykacz z blokadą, bolce antywyważeniowe, kpl kluczy - współczynnik przenikania ciepła dla drzwi nie większy niż Uw=1,3 Wm2K - dostarczenie karty gwarancyjnej 4.Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz rozliczenie ryczałtowe należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45421000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:CZĘŚĆ II Łączna cena oferty brutto - 60 pkt. = 60% Okres gwarancji -30pkt = 30% Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku -10 pkt-10% Przy ocenie kryterium ,,Cena" zostanie wykorzystany wzór: A = Cena najniższa z ważnych ofert / Cena badanej oferty x 60 pkt Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium ,,Cena" wynosi 60 pkt. 1.2.Ocena kryterium ,,okres gwarancji" Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: za min. 3 letni okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje- 0 pkt. za 4 letni okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje -15 pkt za 5 letni i większy okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje -30 pkt (okres gwarancji należy podać w pełnych latach) W przypadku wskazania mniejszego okresu gwarancji niż 3 lata, lub nie wskazania żadnego okresu gwarancji, oferta wykonawcy zostanie odrzucona. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 30 punktów, nawet jeśli wykonawca poda dłuższy okres gwarancji. Ocena kryterium ,,Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku" Punkty zostaną przydzielone następująco: Za współczynnik przenikania ciepła dla drzwi Uw=1,3 Wm2K - 0 pkt Za współczynnik przenikania ciepła dla drzwi mniejszy od 1,3Wm2K - 10pkt Oferta zostanie odrzucona w przypadku gdy współczynnik przenikania ciepła dla drzwi będzie większy niż 1,3 Wm2K lub gdy nie zostanie wskazany. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów -Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. -W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady: CN /CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z kryteriami poza cenowymi wg zasad przedstawionych powyżej = ............... punktów Wyjaśnienia : CN - cena oferty najtańszej CO - cena oferty badanej

CPV: 45000000-7,45223100-7,45421000-4

Dokument nr: 534595-N-2019, ZGL/PN/09/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zglmikolow.bip.net.pl/?c=280

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-25, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek dotyczy CZĘŚCI I Wykonawca spełni warunek jeżeli : a) dysponuje jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów b) potwierdzi wykonanie minimum jednej z robót budowlanych w zakresie podobnych prac związanych z wymianą balustrad wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania podmiotu na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a. Wykazu osób, skierowanych, przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Wykaz należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. b. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; - zgodnie z załącznikiem nr 6. Wykaz i dowody należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (lub podmiot na zdolnościach którego polega wykonawca - jeżeli dowód dotyczy tego podmiotu).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Część I Cena 60,00
Część I okres gwarancji 30,00
Część I Rodzaj materiału, z którego zostaną wykonane balustrady 10,00
Część II Cena 60,00
Część II okres gwarancji 30,00
Część II Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.