Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi budowlane dla istniejącej sieci ciepłowniczej

Przedmiot:

Usługi budowlane dla istniejącej sieci ciepłowniczej

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim
ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12
21-300 Radzyń Podlaski
powiat: radzyński
tel. 83 352 7101, kom. 502 218 437, kom. 505 040 920, kom. 500 143 401
puchala.pec@gmail.com
Województwo: lubelskie
Miasto: Radzyń Podlaski
Wadium: 20 000,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
,,Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów, od ciepłowni
miejskiej należącej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
ul. Świętego
Brata Alberta Chmielowskiego 12 w Radzyniu Podlaskim, do obiektów SP ZOZ i
budynku przy ulicy Wisznickiej 107."
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: ,,Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów
2xDn 125 wykonanej w tradycyjnej technologii kanałowej na sieć w technologii rur
preizolowanych 2xDN125/225 biegnącej od ciepłowni miejskiej do obiektów SP ZOZ i budynku
przy ulicy Wisznickiej 107, pozwalających na ciągłą pracę systemu ciepłowniczego o parametrach:
temperatura 130/80 °C i maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa. zgodnie z Projektem
Budowlanym. Zakres zamówienia obejmuje:
- częściowy demontaż sieci ciepłowniczych wykonanych w technologi kanałowej,
- wykonanie preizolowanych sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych od komory K-l znajdującej się
przy budynku kotłowni do obiektów szpitala i budynku przy ulicy Wisznickiej 107.
- wykonanie przebudowy istniejących odcinków przyłączy do budynków przy ulicy Wisznickiej.
Wymiana sieci ma pozwolić na zmniejszenie strat ciepła w sieci.
Zakres robót i opis techniczny zamówienia.
Niniejszy opis techniczny zamówienia stanowi uzupełnienie Projektu Budowlanego
1. Podstawą wykonania przebudowy sieci ciepłowniczej jest projekt budowlany, wykonany przez Biuro
Projektów i Nadzoru ,,PROINWEST Sp. z o. o. ul. Orzechowa 34, 21-500 Biała Podlaska.
2. Wykonawca zobowiązany jest stosować się ściśle do przedmiotowego Projektu Budowlanego wraz z
zawartymi w nim warunkami technicznymi.
3. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczające
do stosowania w budownictwie.
4. Materiały, armatura i urządzenia powinny być zgodne z wyszczególnionymi w projekcie Budowlanym,
posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie i montowane zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz stosowanych instrukcjach montażu.
5. Materiały wbudowane przez wykonawcę, nie ujęte w P.B. Powinny posiadać akceptację
Zamawiającego na piśmie. Za wbudowanie materiałów przez Wykonawcę niezgodnych z P.B, niniejszą
specyfikacją, lub nie posiadających stosownej akceptacji Zamawiającego, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność licząc się z nie otrzymaniem wynagrodzenia.
6. Materiały zabezpieczone przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, tj.
wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia na teren budowy.
7. Podczas dokonywania przepięć, rozcięć, zaślepień rurociągów, przerwy w dostawie ciepła dla potrzeb
c.w.u. nie mogą trwać dłużej niż 8 godzin i muszą być ściśle uzgodnione z Zamawiającym.
Za przekroczenie 8 godzinnej przerwy Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar
umownych.
Wykonawca zobowiązany jest:
1. Wykonać przedmiot zamówienia w terminie podanym w punkcie V SWZ.
2. Zabezpieczyć teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (zgodnego z przepisami bhp) i
estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od
dnia przejęcia do dnia odbioru robót.
3. Wykonać odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzić do stanu pierwotnego teren robót oraz teren nie
będący terenem budowy, a związany z tymi robotami (drogi dojazdowe, chodniki, trawniki) oraz
uzyskać stosowne protokoły odbiorowe, które należy przekazać Zamawiającemu.
4. Prace w obrębie urządzeń uzbrojenia terenu wykonać pod nadzorem właścicieli uzbrojenia oraz
uzyskać stosowne protokoły odbiorowe, które należy przekazać Zamawiającemu.
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego i
naziemnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z przebudową infrastruktury podziemnej,
która koliduje z przebudowywaną siecią.
5. Wykonać badania radiograficzne 100% spoin w miejscach niedostępnych i 30% na pozostałych
odcinkach sieci.
6. Po zakończeniu procesu instalacji muf Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
schemat sieci z naniesionymi mufami i ich numeracją.
7. Wykonać płukanie sieci.
8. Wszelkie materiały powstałe po demontażu istniejącej sieci kanałowej zdemontowane nawierzchnie
dróg i chodników, nadwyżki mas ziemi należy zagospodarować, zutylizować we własnym zakresie
zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach - Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami
wykonawczymi.
Armaturę pozostałą po przebudowywaniu lub likwidacji komór należy przekazać Zamawiającemu
Sieć kanałową należy zdemontować w miejscach pokrywających się z przebudowywaną siecią
ciepłowniczą. Pozostałe odcinki sieci kanałowej należy zamurować.
9. Ubezpieczyć teren budowy, oraz roboty od wszystkich ryzyk, które mogą zaistnieć w czasie realizacji
przedmiotu zamówienia na cały okres jego realizacji. Przez ubezpieczenie od wszystkich ryzyk rozumie
się ubezpieczenie obejmujące ochroną ubezpieczeniową wszelkie szkody materialne w przedmiocie
umowy o wykonanie robót budowlanych wywołane przez zdarzenia losowe (takie jak: ogień, powódź,
huragan), czyli zniszczenie lub uszkodzenie materiałów budowlanych i montowanych urządzeń oraz
zniszczenie lub uszkodzenie powodujące konieczność odtworzenia robót i naprawy lub wymiany
wznoszonych obiektów albo montowanych urządzeń. Rozumie się przez to również ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących
pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym ruchem
pojazdów mechanicznych.
10. Wszelkie niezbędne do wykonania zakresu zamówienia, a wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w
niniejszym SWZ jako uzyskane lub pozostające do uzyskania przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie i na swój koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z
odpowiednim wyprzedzeniem.
Stosowne dokumenty i protokoły odbiorów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do protokołu
końcowego odbioru robót.
11. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany opracować harmonogram rzeczowy realizacji robót i
przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania przed podpisaniem umowy.
Harmonogram ma uwzględniać terminy wyłączenia sieci ciepłowniczej z eksploatacji, wraz ze zrzutem
wody z sieci uzgodnione uprzednio z Zamawiającym.
12. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót.
- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
14. Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy równy jest okresowi gwarancji.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądu budowy przez inspektora BHP
Zamawiającego na okoliczność sprawdzenia przestrzegania przepisów BHP na budowie.
IV. Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia.
1. Wykonawca ma obowiązek przygotowania ,,harmonogramu rzeczowo - finansowego etapów
robót modernizacyjnych" oraz wykonania planu BIOZ.
2. W trakcie wykonywania robót modernizacyjnych na czynnym obiekcie sieci, wszystkie
przyłączenia instalacji, wyłączenia innych urządzeń z eksploatacji, należy wcześniej uzgodnić z
upoważnioną osobą Zleceniodawcy w celu zachowania bezpieczeństwa eksploatacji czynnych
urządzeń.
3. Wykonawca uzgodni harmonogram korzystania z enerqii elektrycznej i przewidywaną
maksymalną moc jednocześnie przyłączonych urządzeń. Pobór wody i energii elektrycznej nie
będzie stanowił kosztu dla Wykonawcy.
4. Za właściwe zabezpieczenie materiałów i instalowanych urządzeń w trakcie wykonywania, do
czasu przekazania ich do eksploatacji Zamawiającemu odpowiedzialny jest Wykonawca..
5. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia Zamawiającemu w każdym przypadku wystąpienia
zagrożenia dla ludzi pełniących czynności eksploatacyjne i dozorowe.
6. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia do odbioru częściowego robót zanikowych, gdzie nie jest
możliwe przeprowadzenie kontroli przy odbiorze końcowym.
7. Wykonawca obowiązany jest dokonać wizji lokalnej na obiekcie w celu zapoznania się z miejscem
wykonywania zadania.

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 21-300 Radzyń Podlaski ul. Świętego Brata
Alberta Chmielowskiego 12 (świetlica); w dniu 15.05.2019r. o godzinie 13;30

Specyfikacja:
8. Wizji lokalnej można dokonać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8;00 do 14;00.

Składanie ofert:
XII. Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferta powinna być złożona osobiście lub przesyłką pocztową, w siedzibie Zamawiającego
21-300 Radzyń Podlaski ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12 (w sekretariacie) w
nieprzekraczalnym terminie: do dnia 15.05.2019r. do godz. 13;00

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia.
1. Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy, zgodnie z
przedstawionym ,,Harmonogramem rzeczowo - finansowym.
2. Termin przeprowadzenia rozruchu próbnego sieci ustala się nie później niż do dnia 11.10.2019r.
3. Termin odbioru końcowego zadania wraz z protokolarni odbiorowymi bez uwag i zastrzeżeń ustala się
nie później niż do dnia 30.10.2019r.

Wymagania:
VI. Warunki i kryteria wymagane od wykonawców oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków. Kryterium oceny ofert.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniżej wymienione
warunki:
1. Wykaże w aktualnych dokumentach, że:
- jest podmiotem specjalizującym się w budowie bądź modernizacji sieci ciepłowniczych w technologii
rur preizolowanych.
- zrealizował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 3 zadań dotyczących modernizacji lub budowy
sieci ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych w zakresie zbliżonym do opisanego,
potwierdzonych referencjami podmiotów, u których dokonywane były prace.
2. Dysponuje osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa uprawnienia we wszystkich
objętych zakresem pracach specjalistycznych wraz z aktualnym wpisem do Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa, oraz posiada inne niezbędne uprawnienia, wiedzę i
doświadczenie, odpowiedni personel, potencjał techniczny i finansowy do wykonania
zamówienia.
3. Posiada w dacie składania oferty ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności, lub zobowiąże się w ofercie do przedłożenia pisemnego potwierdzenia posiadania
takiego ubezpieczenia na czas wykonania przedmiotu zamówienia, na kwotę wartości brutto
przedmiotu umowy (przedłożenie potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia może nastąpić
najpóźniej w dacie zawarcia umowy)
4. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty które:
- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania.
- zostaną sporządzone zgodnie z SWZ.
5. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
l.p Kryterium Znaczenie procentowe kryterium
1. Cena 80%
2. Doświadczenie Wykonawcy wynikające z wypełnionego załącznika
do oferty i przedłożonych referencji, pod nazwą: ,,Wykaz 20%
zrealizowanych robót"
6. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
7.0 wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o
udzielenie zamówienia podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę
wybranej oferty. Wybranemu Wykonawcy zostanie wskazane miejsce i termin podpisania
umowy.
8. Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się
od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający wybiera spośród pozostałych ofert tę, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba że
upłynął termin związania ofertą.
VII. Dokumenty wymagane od wykonawców.
1. Wypełniony i podpisany formularz ,,Oferta" według załączonego druku.
2. Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat robót odpowiadających swoim rodzajem i wartościom
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i
miejsca wykonania, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających że roboty te zostały
wykonane należycie.
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie
VII nr 1 i 2. właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
4. Opis techniczny proponowanego rozwiązania uwzględniający wymogi określone w pkt. III.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego przedsiębiorców lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej potwierdzające że profil działania oferenta odpowiada
przedmiotowi zamówienia pochodzący z daty nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania
ofert
6. Kopia uprawnień do budowy lub modernizacji sieci ciepłowniczej zgodnej z przedmiotem zamówienia.
7. Zaświadczenie Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenia społeczne wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności.
8. Sprawozdanie według wzoru F-01 za 2018 rok.
9. Dowód wniesienia wadium.
10. Oryginał albo poświadczona za zgodność z oryginałem kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę wartości przedmiotu umowy albo
oświadczenie, że przed podpisaniem umowy takie ubezpieczenie zostanie zawarte.
11. Oświadczenie, że z chwilą dostawy urządzeń i materiałów, a najpóźniej przed podpisaniem
protokółu odbioru końcowego Wykonawca dostarczy wymagane przez przepisy prawa atesty,
gwarancje, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty, w języku polskim.
12. Warunkiem uznania oferty za ważną jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i
wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mają obowiązek przekazywać pisemnie.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje o których wyżej mowa uważa się za
wniesione z chwilą gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się
z ich treścią (dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10;00 - 14;00).
IX. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Oferta musi być zabezpieczona poprzez wniesienie wadium w wysokości - 20 000,00 zł.
(słownie: dwadzieścia tysięcy zł).
2. Wadium należy wnieść w jednej z niżej podanych form:
- pieniądzu
- poręczeniach bankowych
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
3. Wadium wniesione w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim
nr konta 85 8046 0002 20010000 5917 0001
4. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 15.05.2019r. do godziny 13;00. Wadium wniesione w innej
formie niż pieniądzu należy złożyć wraz z ofertą.
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza rozumie się datę jego wpływu i
zaksięgowania przez bank na rachunku bankowym Zamawiającego nie później niż do dnia
15.05.2019.r. do godziny 13;00.
6. Wykonawca który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z
czynności przetargowych.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium
wniesione w pieniądzu zwraca się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek oferenta.
8. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zamawiającego w razie cofnięcia oferty przez oferenta po
otwarciu złożonych ofert przez Komisję Przetargową.
9. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w sytuacji gdy:
- upłynie termin związania ofertą.
- zostanie zawarta umowa z Wykonawcą który złożył ofertę najkorzystniejszą i wniósł
zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia.
10. Zamawiający zwróci wadium na wniosek Wykonawcy (w terminie 3 dni od złożenia wniosku) jeżeli:

- Wykonawca został wykluczony z postępowania, lub jego oferta została odrzucona.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w przetargu,
- odmówi wniesienia żądanego od niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia objętego przetargiem stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie oferenta;
- oferent nie dostarczy zamawiającemu egzemplarza podpisanej przez siebie na warunkach
określonych w przetargu umowy w terminie 7 dni od jej otrzymania do podpisu (za datę zwrotu
umowy przyjmuje się datę stempla pocztowego nadania podpisanej umowy przez oferenta na adres
Zamawiającego).
12. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia w terminie do dnia zawarcia umowy,
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu
przetargu
13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku następujących
form:
- pieniądzu
- poręczeniach bankowych
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
14. Na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, za
zgodą Zamawiającego może być zaliczone wadium.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew na konto Wykonawcy w terminie :
a) 50% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 14 dni od daty podpisania
przez Strony ostatecznego protokołu odbioru kompletnego przedmiotu umowy - bez zastrzeżeń.
b) 50% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia upływu 36 -
miesięcznego okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot umowy.
X. Termin związania ofertą.
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. Opis przygotowania oferty.
1. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
2. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty określone w SWZ. Każdy element oferty składany
w formie kserokopii musi być opatrzony klauzulą - ,,za zgodność z oryginałem" i podpisany
przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
3. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SWZ
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tych dokumencie.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania i zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z
tego tytułu
wobec Zamawiającego
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
6. Wszystkie strony powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę uprawnioną do
występowania w imieniu Wykonawcy.
7. Ewentualne poprawki w tekście muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez
osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
8. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny być przekazane w taki
sposób, aby Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tą tajemnicą.
9. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie opatrzonej napisem:
,,Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów, od ciepłowni miejskiej
należącej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Świętego Brata Alberta
Chmielowskiego 12 w Radzyniu Podlaskim, do obiektów SP ZOZ i budynku przy ulicy
Wisznickiej 107."
10. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zmiana jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie
,,Zmiana oferty" lub ,,Wycofanie oferty".
3 . W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
- nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana.
- cenę otwartej oferty.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
XIII. Informacja o formalnościach niezbędnych do zawarcia Umowy.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, w terminie i
miejscu ustalonym odrębnym pismem.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji
oraz danych zawartych w ofercie.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w ciągu 5 dni od dnia otrzymania
wiadomości o wyborze jego oferty powiadomić Zamawiającego o:
1. Osobach reprezentujących wykonawcę w umowie (należy podać imię, nazwisko i zajmowaną
funkcję),
2. Osobach uprawnionych do utrzymywania bieżących kontaktów i współpracy z zamawiającym
(należy podać imię, nazwisko i zajmowaną funkcję),
3. Sposobie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (należy podać formę
wniesienia zabezpieczenia),
4. Banku i nr rachunku na jaki mają być przekazywane świadczenia pieniężne należne
Wykonawcy.
XIV. Wykaz załączników do niniejszej SWZ

Kontakt:
3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
- Puchała Ryszard Dyrektor ds. technicznych tel. 83 352 7101, kom. 502 218 437
e-mail - puchala.pec@gmail.com
- Ozimkiewicz Zygmunt Specjalista ds. eksploatacji tel. 83 352 7101, kom. 505 040 920
e-mail - z.ozimkiewicz@pec-radzyn.pl
- Wolowik Leszek Specjalista ds. technicznych tel. 83 352 71 01 kom. 500 143 401
e-mail - l.wolowik@pec-radzyn.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.