Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Projekt i budowa oświetlenia w ciągu pieszo-jezdnym

Przedmiot:

Projekt i budowa oświetlenia w ciągu pieszo-jezdnym

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wójt Gminy Jedlnia Letnisko
ul. Radomska 43
26-630 Jedlnia-Letnisko
powiat: radomski
tel. 483 848 470, faks 048 3848470 w. 222
inwestycje@jedlnia.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Jedlnia-Letnisko
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Projekt i budowa oświetlenia w ciągu pieszo-jezdnym przy PSP w Jedlni-Letnisko oraz projekt napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ul. Dębowej i ul. Storczykowej w miejscowości Siczki
CZĘŚĆ I Przedmiotem inwestycji jest budowa ziemnej linii oświetlenia placu szkolnego w trybie ,,projektuj i buduj" w miejscowości Jedlnia-Letnisko (ok. 130 m - tryb projektuj, ok. 130 m - tryb buduj - lampy typu lekkiego, niskie, nawiązujące estetycznie do istniejących na placu szkolnym). Etap 1 - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robót, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień (w tym uzgodnień z właścicielami działek), zatwierdzeń i pozwoleń, w tym uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę bądź pozytywne zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz złożenie pełnej dokumentacji Zamawiającemu po zakończeniu zadania. Etap 2 - wykonanie robót budowlano-montażowych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową oraz wynikające z przepisów Prawa Budowlanego w tym między innymi: roboty przegotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy, obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza. Pozostałe informacje oraz wymagania: - lampy oświetleniowe: niskie i typu lekkiego, moc opraw oświetleniowych należy dobrać do miejsca projektowanego oświetlenia, - wymagane uzyskanie pisemnych zgód mieszkańców w przypadku przebiegu linii oświetlenia przez działki prywatne, - wymagane doprowadzenie terenu w miejscach prowadzenia robót do stanu pierwotnego /nawierzchnie dróg utwardzonych i nieutwardzonych, tereny działek, zadrzewienia itp./ - roboty wykonać zgodnie z obecnie obowiązującymi normami, - wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą - 4 egzemplarze + nośnik elektroniczny np. CD. - wykonać projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy, który podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez właściwy organ, - uzyskać decyzje na zajęcie pasów drogowych i poniesienie kosztów z tego tytułu - jeśli wystąpią na tym etapie, - uwzględnić wszystkie elementy mające wpływ na cenę ofertową (ryczałtową) przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ II Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pojektu budowlano-wykonawczego napowietrznej linii oświetlenia ulicznego z oprawami LED w m. Siczki gmina Jedlnia-Letnisko w ulicy Dębowej o długości ok. 460 m i w ulicy Storczykowej o długości ok. 890 m na odcinkach zaznaczonych na załączniku graficznym. Zamówienie obejmuje: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w pięciu egzemplarzach z oprawami LED przy ul. Dębowej i Storczykowej w m. Siczki gmina Jedlnia-Letnisko na odcinku ok. 460 m i 890 m, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień (w tym uzgodnień z właścicielami działek - uzyskanie pisemnych zgód mieszkańców w przypadku przebiegu linii oświetlenia przez działki prywatne), zatwierdzeń i pozwoleń, w tym uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę bądź pozytywne zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz złożenie pełnej dokumentacji Zamawiającemu (kompletny projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wersja elektroniczna projektu)

Część nr: 1 Nazwa: Projekt i budowa oświetlenia w ciągu pieszo-jezdnym przy PSP w Jedlni-Letnisko
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem inwestycji jest budowa ziemnej linii oświetlenia placu szkolnego w trybie ,,projektuj i buduj" w miejscowości Jedlnia-Letnisko (ok. 130 m - tryb projektuj, ok. 130 m - tryb buduj - lampy typu lekkiego, niskie, nawiązujące estetycznie do istniejących na placu szkolnym). Etap 1 - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robót, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień (w tym uzgodnień z właścicielami działek), zatwierdzeń i pozwoleń, w tym uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę bądź pozytywne zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz złożenie pełnej dokumentacji Zamawiającemu po zakończeniu zadania. Etap 2 - wykonanie robót budowlano-montażowych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową oraz wynikające z przepisów Prawa Budowlanego w tym między innymi: roboty przegotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy, obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza. Pozostałe informacje oraz wymagania: - lampy oświetleniowe: niskie i typu lekkiego, moc opraw oświetleniowych należy dobrać do miejsca projektowanego oświetlenia, - wymagane uzyskanie pisemnych zgód mieszkańców w przypadku przebiegu linii oświetlenia przez działki prywatne, - wymagane doprowadzenie terenu w miejscach prowadzenia robót do stanu pierwotnego /nawierzchnie dróg utwardzonych i nieutwardzonych, tereny działek, zadrzewienia itp./ - roboty wykonać zgodnie z obecnie obowiązującymi normami, - wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą - 4 egzemplarze + nośnik elektroniczny np. CD. - wykonać projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy, który podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez właściwy organ, - uzyskać decyzje na zajęcie pasów drogowych i poniesienie kosztów z tego tytułu - jeśli wystąpią na tym etapie, - uwzględnić wszystkie elementy mające wpływ na cenę ofertową (ryczałtową) przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45310000-3, 45316110-9, 45316100-6, 71320000-7, 71323100-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:UWAGA: jednym z pozacenowych kryteriów w tym postępowaniu jest skrócenie terminu realizacji. Termin 30 grudnia 2019 r. jest terminem maksymalnym i Wykonawca może skrócić go do 31 października 2019 r. (szczegóły patrz rozdział 14 SIWZ). Podjętą decyzję odnośnie terminu proszę wskazać w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1a / 1b do niniejszej SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Projekt napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ul. Dębowej i ul. Storczykowej w miejscowości Siczki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pojektu budowlano-wykonawczego napowietrznej linii oświetlenia ulicznego z oprawami LED w m. Siczki gmina Jedlnia-Letnisko w ulicy Dębowej o długości ok. 460 m i w ulicy Storczykowej o długości ok. 890 m na odcinkach zaznaczonych na załączniku graficznym. Zamówienie obejmuje: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w pięciu egzemplarzach z oprawami LED przy ul. Dębowej i Storczykowej w m. Siczki gmina Jedlnia-Letnisko na odcinku ok. 460 m i 890 m, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień (w tym uzgodnień z właścicielami działek - uzyskanie pisemnych zgód mieszkańców w przypadku przebiegu linii oświetlenia przez działki prywatne), zatwierdzeń i pozwoleń, w tym uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę bądź pozytywne zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz złożenie pełnej dokumentacji Zamawiającemu (kompletny projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wersja elektroniczna projektu).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71323100-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:UWAGA: jednym z pozacenowych kryteriów w tym postępowaniu jest skrócenie terminu realizacji. Termin 30 grudnia 2019 r. jest terminem maksymalnym i Wykonawca może skrócić go do 31 października 2019 r. (szczegóły patrz rozdział 14 SIWZ). Podjętą decyzję odnośnie terminu proszę wskazać w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1a / 1b do niniejszej SIWZ.

CPV: 45310000-3,45316110-9,45316100-6,71320000-7,71323100-9

Dokument nr: 535628-N-2019, RZPŚZ.271.7.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.jedlnia.pl (Strona Główna > Ogłoszenia > Przetargi i zamówienia)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę wykonawca zobowiązany jest składać wyłącznie w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz.2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Jedlni-Letnisko ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko - Biuro Obsługi Mieszkańca w terminie do dnia 24.04.2019 roku, godz. 10:00

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-24, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dysponowanie minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności - instalacyjnej w zakresie sieci energetycznych, uprawnienia SEP w zakresie pomiarów i dozorów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę linii oświetlenia ulicznego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: UWAGA: 1. Wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu w wykazie osób złożonym wraz z ofertą należy podać informację o doświadczeniu kierownika budowy w kierowaniu robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci energetycznych, (należy zamieścić dane o minimum 1 robocie budowlanej obejmującej budowę linii oświetlenia ulicznego którymi ta osoba kierowała - w celu weryfikacji spełniania warunku udziału w postępowaniu, a w szczególności ksero uprawnień nadanych przez organ uprawniony). 2. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), którą przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) - wg załącznika Nr 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tak
Informacja na temat wadium
9.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Dla części I: w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych). Dla części II: w wysokości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych). 9.2 Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 poz. 310 ze zm.) 9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Pionkach Oddział w Jedlni-Letnisko Nr 90 9141 0005 0117 0107 2000 0030 Tytułem: Wadium w post. Nr RZPŚZ.271.9.2019 (cz. 1 / 2) Ze względów księgowych w postępowaniach podzielonych na części uprasza się nie o sumowanie wadiów, a o wpłacanie wadium oddzielnymi przelewami. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego. 9.4 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 9.5 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 9.6 Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 9.6.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, 9.6.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9.7 Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 9.7.1 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 9.7.2 poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 9.8 Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu realizacji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.