Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych

Przedmiot:

Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice
powiat: Katowice
Tel.: +48 323598449, Faks: +48 322029501
blipinska@gcm.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych

Numer referencyjny: DZ.3321.66.2019
II.1.2)Główny kod CPV
44163000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych:

Zad. 1 - Materiały do wykonania pionów hydrantowych

Zad. 2 - Zawory hydrantowe i hydranty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zad. 1 - Materiały do wykonania pionów hydrantowych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000
42130000
44165000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych:

Zad. 1 - Materiały do wykonania pionów hydrantowych

Zad. 2 - Zawory hydrantowe i hydranty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SIWZ.

3.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

1.1) oferowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowane zgodnie z przepisami prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji;

1.2) oferowane materiały muszą odpowiadać normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla tego wyrobu;

3.3. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowie której wzór stanowi załącznik do SIWZ.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

13.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów określonych w SIWZ oraz ich wag.

Oferty oceniane będą punktowo odrębnie w odniesieniu do poszczególnych Zadań.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poniższe kryteria według następujących zasad:

Kryterium cena waga: 60 %

Kryterium termin wykonania zamówienia waga: 40 %

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium obejmujące cały okres związania ofertą w wysokości: 800,00 PLN. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zad. 2 - Zawory hydrantowe i hydranty

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000
42130000
44165000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice - Ochojec, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych:

Zad. 1 - Materiały do wykonania pionów hydrantowych

Zad. 2 - Zawory hydrantowe i hydranty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SIWZ.

3.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

1.1) oferowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowane zgodnie z przepisami prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji;

1.2) oferowane materiały muszą odpowiadać normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla tego wyrobu;

3.3. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowie której wzór stanowi załącznik do SIWZ.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

13.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów określonych w SIWZ oraz ich wag.

Oferty oceniane będą punktowo odrębnie w odniesieniu do poszczególnych Zadań.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poniższe kryteria według następujących zasad:

Kryterium cena waga: 60 %

Kryterium okres gwarancji waga: 40 %

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium obejmujące cały okres związania ofertą w wysokości: 700,00 PLN. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

CPV: 44163000

Dokument nr: 164534-2019, DZ.3321.66.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 23/04/2019
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://gcm.ezamawiajacy.pl najpóźniej do dnia 23.4.2019 r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.4.2019 r. o godz. 09:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gcm.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/04/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec, POLSKA

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice - Ochojec, POLSKA

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ziołowa 45/47
Katowice
40-635
Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Lipińska
Tel.: +48 323598449
E-mail: blipinska@gcm.pl
Faks: +48 322029501
Kod NUTS: PL22A

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.