Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
411z dziś
3240z ostatnich 7 dni
14368z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Realizacja robót budowlanych w zakresie prac remontowych w branżach instalacji sanitarnej...

Przedmiot:

Realizacja robót budowlanych w zakresie prac remontowych w branżach instalacji sanitarnej i elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
tel. 322 960 600, faks 32 296 06 05
informatyk@um.sosnowiec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Realizacja robót budowlanych w zakresie prac remontowych w branżach instalacji sanitarnej i elektrycznej na rzecz 5 placówek oświatowych
1. Przedmiotem zamówienia jest: Realizacja robót budowlanych w zakresie prac remontowych w branżach instalacji sanitarnej i elektrycznej na rzecz 5 placówek oświatowych tj.: - Szkoły Podstawowej Nr 45, ul. Czeladzka 58, Sosnowiec, - IV Liceum Ogólnokształcącego, Pl. Zillingera 1, Sosnowiec, - Zespołu Szkół Muzycznych, ul. Wawel 2, Sosnowiec, - Przedszkola Nr 44, ul. Lubelska 44, Sosnowiec, - Szkoły Podstawowej Nr 46, ul. Gwiezdna 2, Sosnowiec. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części: Część 1 zamówienia - opracowanie dokumentacji i remont wymiennikowni ciepła w budynku Szkoły Podstawowej Nr 45, ul. Czeladzka 58, Sosnowiec, Część 2 zamówienia - remont instalacji hydrantowej w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego, Pl. Zillingera 1, Sosnowiec, Część 3 zamówienia - remont instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Zespole Szkół Muzycznych, ul. Wawel 2, Sosnowiec, Część 4 zamówienia - usprawnienie wentylacji kuchni w Przedszkolu Nr 44, ul. Lubelska 44, Sosnowiec, Część 5 zamówienia - opracowanie dokumentacji, dostawa i montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla Szkoły Podstawowej Nr 46, ul. Gwiezdna 2, Sosnowiec. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich 5 części został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ. 4. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane w branżach instalacji sanitarnej i elektrycznej

Część nr: 1 Nazwa: Opracowanie dokumentacji i remont wymiennikowni ciepła w budynku Szkoły Podstawowej Nr 45, ul. Czeladzka 58, Sosnowiec,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich 5 części został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 71320000-7, 71220000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy 20,00
długość okresu gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: w odniesieniu do Części nr 1 zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2019 r. Wykonawca nie może rozpocząć realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych wcześniej niż od dnia 01.07.2019 r.

Część nr: 2 Nazwa: Remont instalacji hydrantowej w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego, Pl. Zillingera 1, Sosnowiec
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich 5 części został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy 20,00
długość okresu gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: w odniesieniu do Części nr 2 zamówienia: 2 miesiące tj. od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r.

Część nr: 3 Nazwa: Remont instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Zespole Szkół Muzycznych, ul. Wawel 2, Sosnowiec,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich 5 części został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy 20,00
długość okresu gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Terminy wykonania zamówienia: w odniesieniu do Części nr 3 zamówienia: 2 miesiące tj. od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r.

Część nr: 4 Nazwa: Usprawnienie wentylacji kuchni w Przedszkolu Nr 44, ul. Lubelska 44, Sosnowiec,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich 5 części został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy 20,00
długość okresu gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Terminy wykonania zamówienia: w odniesieniu do Części nr 4 zamówienia: 1 miesiące tj. od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r.

Część nr: 5 Nazwa: Opracowanie dokumentacji, dostawa i montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla Szkoły Podstawowej Nr 46, ul. Gwiezdna 2, Sosnowiec.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich 5 części został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 71320000-7, 71220000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy 20,00
długość okresu gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Terminy wykonania zamówienia: w odniesieniu do Części nr 5 zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2019 r. Wykonawca nie może rozpocząć realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych wcześniej niż od dnia 01.07.2019 r.

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 535328-N-2019, WZP.271.1.43.2019.HM

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.um.sosnowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Adres:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta Sosnowca, ul. Ignacego Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, piętro II, pok. 213

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-26, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 2. Oferta musi być podpisana - za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 3.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ; 3.2. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza brak podstaw wykluczenia. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w ust. 4 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 dotyczące Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składane są w oryginale lub kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 11. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 12. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą postępować z uwzględnieniem następujących zasad: 12.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 12.2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 13. Wykonawca składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy 20,00
długość okresu gwarancji 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.