Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego

Przedmiot:

Zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego

Data zamieszczenia: 2019-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wieliszew
Modlińska 1
05-135 Wieliszew
powiat: legionowski
Tel.: +48 227821880, Faks: +48 227822722
zzp@wieliszew.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wieliszew
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego dla uruchomienia e-usług w Gminie Wieliszew oraz w Mieście Zielonka w ramach projektu ,,E-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom

Numer referencyjny: ZZP.271.1.9.2019.PR
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: 1) Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług oraz 2) Zakup i wdrożenie systemu e-przedszkola wraz z rekrutacją w Gminie Wieliszew oraz Mieście Zielonka.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000
72268000
48820000
30213000
30213100
30232000
30233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
Kod NUTS: PL92
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Wieliszew

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług obejmująca następujące działania:

Zadanie 1a - realizowane dla Gminy Wieliszew

1) Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Gminy Wieliszew wraz z ich instalacją i uruchomieniem;

2) Zakup licencji oprogramowania koniecznego do wdrożenia i uruchomienia e-usług;

3) Wdrożenie oprogramowania i licencji wraz z uruchomieniem e-usług w tym:

-- 10 szt. - 5 poziom dojrzałości (personalizacja),

-- 14 szt. - 4 poziom dojrzałości (transakcja),

-- 3 szt. - 3 poziom dojrzałości (dwustronna interakcja).

Zadanie 1b - realizowane dla Miasta Zielonka

1) Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miasta Zielonka wraz z ich instalacją i uruchomieniem;

2) Zakup licencji oprogramowania koniecznego do wdrożenia i uruchomienia e-usług;

3) Wdrożenie oprogramowania i licencji wraz z uruchomieniem e-usług w tym:

-- 10 szt. - 5 poziom dojrzałości (personalizacja),

-- 14 szt. - 4 poziom dojrzałości (transakcja),

-- 3 szt. - 3 poziom dojrzałości (dwustronna interakcja).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej (WGiA) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Koszty utrzymania systemu (Ku) / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.02.01.01-14-1836/15

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100);

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę 10 % ceny oferty brutto

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i wdrożenie systemu e-przedszkola wraz z rekrutacją w Gminie Wieliszew oraz Mieście Zielonka

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000
72268000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Wieliszew, Miasto Zielonka

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup i wdrożenie systemu e-przedszkola wraz z rekrutacją w Gminie Wieliszew oraz Mieście Zielonka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej (WGiA) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Koszty utrzymania systemu (Ku) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność systemu (FS) / Waga: 25
Cena - Waga: 55
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.02.01.01-14-1836/15

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę 10 % ceny oferty brutto

CPV: 48000000

Dokument nr: 169696-2019, ZZP.271.1.9.2019.PR

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 16/05/2019
Czas lokalny: 13:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Wieliszew, ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew, POLSKA, pokój 104

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz zgodnie z procedurą opisaną w SIWZ

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.wieliszew.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/05/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Wieliszew

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Wieliszew, Miasto Zielonka

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/07/2019

Kontakt:
Gmina Wieliszew
Modlińska 1
Wieliszew
05-135
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Roze
Tel.: +48 227821880
E-mail: zzp@wieliszew.pl
Faks: +48 227822722
Kod NUTS: PL92

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.