Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją i grysami oraz mieszanką mineralno-asfaltową...

Przedmiot:

Remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją i grysami oraz mieszanką mineralno-asfaltową w roku 2019

Data zamieszczenia: 2019-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku
ul. Polna 12
37-300 Leżajsk
powiat: leżajski
tel. 0-17 242-11-81, faks 0-17 242-11-81
zdplezajsk@wp.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Leżajsk
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją i grysami oraz mieszanką mineralno-asfaltową w roku 2019
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie ,,Remontu cząstkowego dróg powiatowych emulsją i grysami oraz mieszanką mineralno-asfaltową w roku 2019" zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w podziale na następujące części: Część nr 1 - Remont cząstkowy przy użyciu grysów i emulsji, dróg powiatowych zgodnie z wykazem dróg przewidzianych dla w/w zadania (212 ton grysów i emulsji asfaltowej) Część nr 2 - Remont cząstkowy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej, dróg powiatowych zgodnie z wykazem dróg przewidzianych dla w/w zadania (44 ton mieszanki mineralno-asfaltowej)

Część nr: 1 Nazwa: Remont cząstkowy przy użyciu grysów i emulsji, dróg powiatowych zgodnie z wykazem dróg przewidzianych dla w/w zadania (212 ton grysów i emulsji asfaltowej)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont cząstkowy przy użyciu grysów i emulsji, dróg powiatowych zgodnie z wykazem dróg przewidzianych dla w/w zadania (212 ton grysów i emulsji asfaltowej)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Remont cząstkowy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej, dróg powiatowych zgodnie z wykazem dróg przewidzianych dla w/w zadania (44 ton mieszanki mineralno-asfaltowej)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Remont cząstkowy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej, dróg powiatowych zgodnie z wykazem dróg przewidzianych dla w/w zadania (44 ton mieszanki mineralno-asfaltowej)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45233142-6,45000000-7

Dokument nr: 530315-N-2019, ZDP 231.2.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://zdplezajsk.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku, ul. Polna 12, 37 - 300 Leżajsk

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-26, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-06-14

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający ustanawia następujące minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. - doświadczenie zawodowe - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (zakończył): o w przypadku składania oferty na część nr 1: minimum trzy zamówienia (roboty budowlane), o wartości min. 50 000,00 zł porównywalne z przedmiotem zamówienia, tj. remont dróg publicznych klasy technicznej min. L w technologii ,,emulsją asfaltową i grysami", o w przypadku składania oferty na część nr 2: minimum trzy zamówienia (roboty budowlane), o wartości min. 20 000,00 zł porównywalne z przedmiotem zamówienia, tj. remont dróg publicznych klasy technicznej min. L w technologii ,,mieszanką mineralno-asfaltową", Za wykonane uznane zostaną zadania zakończone i potwierdzone np. referencjami, poświadczeniem, protokołem zdawczo - odbiorczym lub innym równoważnym dokumentem. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną cześć zamówienia Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu posłużył się tym samym doświadczeniem dla więcej niż jednej części, pod warunkiem, że doświadczenie to spełnia warunki odrębnie jednocześnie dla każdej z części, na którą składa ofertę. - potencjał techniczny - Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował min.: o w przypadku składania oferty na część nr 1: remonterem - 1 szt o w przypadku składania oferty na część nr 2: samochodem do transportu mieszanki - 1 szt, walcem drogowym 1,6 t - 1 szt, - kadra techniczna - Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował min: o Kierownikiem Budowy - (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej z minimalnym doświadczeniem - 2 lata (ilość lat doświadczenia liczona od daty wystawienia uprawnień budowlanych o specjalności drogowej) * Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz rozporządzenia rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272). Zamawiający dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do pełnienia obowiązków kierownika budowy dla obu części zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. wg proponowanego wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 Rozdział II SIWZ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp - ww. oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy. 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 9.9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przez organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)W celu potwierdzenia spełniania warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 8.2.3 instrukcji dla Wykonawców Rozdz. I SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy: - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. według proponowanego wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 Rozdział II SIWZ; - wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wg proponowanego wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 Rozdział II SIWZ - wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. wg proponowanego wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 Rozdział II SIWZ; 2)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć: a) aktualne na dzień składania ofert: - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 rozdz. II SIWZ; - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 rozdz. II SIWZ; b) Wypełnione i podpisane Kosztorysy ofertowe - według wzoru stanowiącego Rozdział V SIWZ, c) Zobowiązanie do oddania zasobów (w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu) - według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 rozdz. II SIWZ); d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: Część nr 1 - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Część nr 2 - 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100). Szczegóły dotyczące formy, terminu, miejsca i sposobu wniesienia wadium zawarte są w punkcie 13 Rozdziału I SIWZ - Instrukcja dla wykonawców
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.