Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku Kompletacyjnego

Przedmiot:

Budowa budynku Kompletacyjnego

Data zamieszczenia: 2019-04-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Olimp Laboratories Sp. z o.o
Pustynia 84F
39-200 Dębica
powiat: dębicki
793-696-930 Fax 14 680 98 07
technika2@olimp-labs.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179398
Województwo: podkarpackie
Miasto: Dębica
Wadium: w załącznikach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa budynku Kompletacyjnego
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych: Budowa budynku kompletacyjnego.
1. Stan surowy zamknięty; Szczegóły precyzuje projekt będący elementem Dokumentacji Technicznej Przetargowej.
Zakres zadania:
1.1. Wykonanie żeber i podciągów w technologii betonu monolitycznego.
1.2. Wykonanie ścian, spoczników i biegów klatki schodowej oraz szybów wind w technologii betonu monolitycznego.
1.3. Wykonanie słupów, stropów, żeber i podciągów w technologii elementów żelbetowych prefabrykowanych.
1.4. Realizacja ścian murowanych wraz z trzpieniami, wieńcami i nadprożami żelbetowymi.
1.5. Wykonanie konstrukcji, ocieplenia i pokrycia dachu.
1.6. Wykonanie ocieplenia elewacji w oparciu o wełnę mineralną wraz z warstwą wykończeniową w technologii lekkiej-mokrej. Wykonanie elewacji w oparciu o płytę warstwową.
1.7. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej
1.8. Dostawa i montaż stolarki zewnętrznej i wewnętrznej (Dostawa i montaż okien i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych).
1.9. Wykonanie ścianek działowych murowanych i g-k.
1.10. Wykonanie tynków gipsowych i cementowo-wapiennych na ścianach.
1.11. Wykonanie instalacji odwodnienia dachu w zakresie wpustów dachowych z uszczelnionym przejściem przez dach, instalacją kanalizacji deszczowej, wraz z wyprowadzeniem (1metr) za ścianę budynku.
1.12. Wykonanie posadzek betonowych zacieranych.
1.13. Wykonanie instalacji uziemiającej i wyrównawczej, z wyprowadzeniem ponad połać dachową.
Wszystkie pozostałe informacje, szczegóły oraz wymagania znajdują się w załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Cel zamówienia
Celem Zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych: Budowa budynku kompletacyjnego.
Wszystkie pozostałe informacje, szczegóły oraz wymagania znajdują się w załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych: Budowa budynku kompletacyjnego.
1. Stan surowy zamknięty; Szczegóły precyzuje projekt będący elementem Dokumentacji Technicznej Przetargowej.
Zakres zadania:
1.1. Wykonanie żeber i podciągów w technologii betonu monolitycznego.
1.2. Wykonanie ścian, spoczników i biegów klatki schodowej oraz szybów wind w technologii betonu monolitycznego.
1.3. Wykonanie słupów, stropów, żeber i podciągów w technologii elementów żelbetowych prefabrykowanych.
1.4. Realizacja ścian murowanych wraz z trzpieniami, wieńcami i nadprożami żelbetowymi.
1.5. Wykonanie konstrukcji, ocieplenia i pokrycia dachu.
1.6. Wykonanie ocieplenia elewacji w oparciu o wełnę mineralną wraz z warstwą wykończeniową w technologii lekkiej-mokrej. Wykonanie elewacji w oparciu o płytę warstwową.
1.7. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej
1.8. Dostawa i montaż stolarki zewnętrznej i wewnętrznej (Dostawa i montaż okien i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych).
1.9. Wykonanie ścianek działowych murowanych i g-k.
1.10. Wykonanie tynków gipsowych i cementowo-wapiennych na ścianach.
1.11. Wykonanie instalacji odwodnienia dachu w zakresie wpustów dachowych z uszczelnionym przejściem przez dach, instalacją kanalizacji deszczowej, wraz z wyprowadzeniem (1metr) za ścianę budynku.
1.12. Wykonanie posadzek betonowych zacieranych.
1.13. Wykonanie instalacji uziemiającej i wyrównawczej, z wyprowadzeniem ponad połać dachową.
Wszystkie pozostałe informacje, szczegóły oraz wymagania znajdują się w załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

CPV: 45213221-8

Dokument nr: 1179398, F.POIR/Zak.010/2019

Otwarcie ofert: Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia Ofert.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 17-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Wykonawca składa Ofertę w zamkniętej kopercie w sekretariacie firmy Olimp Laboratories w Pustyni 84F, 39-200 Dębica. Koperta musi być opieczętowana pieczęcią firmową Oferenta i opatrzona nazwą oraz adresem Zamawiającego oraz napisem: ,,Oferta na Budowa budynku Kompletacyjnego, nr ref.: F.POIR/Zak.010/2019 dla Olimp Laboratories Sp. z o.o."
Wszystkie pozostałe informacje, szczegóły oraz wymagania znajdują się w załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: dębicki Miejscowość: Pustynia 84F, 39-200 Dębica
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie w zakresie wykonania musi zostać zrealizowane do 9 miesięcy od daty podpisania umowy. Za datę zakończenia realizacji uznaje się datę bezusterkowego odbioru końcowego robót, poświadczonego protokołem odbioru podpisanego przez obie strony
Wszystkie pozostałe informacje, szczegóły oraz wymagania znajdują się w załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wszystkie pozostałe informacje, szczegóły oraz wymagania znajdują się w załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Wiedza i doświadczenie
1. Oferent musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania Zamówienia. Aby spełniać ten warunek oferent musi:
(a) złożyć oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia
(b) wykazać, że wykonał (ukończył) z należytą starannością co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadającą rodzajem i wartością Przedmiotowi Zamówienia, Zamawiający przyjmuje jako dowód ukończenia list referencyjny lub kopie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru. Zamawiający uznaje za analogiczny zakres budowę budynków wielokondygnacyjnych o powierzchni nie mniejszej niż 80% powierzchni budynku będącego przedmiotem Zadania o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej
Wszystkie pozostałe informacje, szczegóły oraz wymagania znajdują się w załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Potencjał techniczny
2. Oferent musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Oferent:
(a) złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia
(b) złoży oświadczenie, iż będzie dysponował jedną osobą z wykształceniem co najmniej średnim oraz uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, której to osobie zamierza się powierzyć funkcję kierownika budowy, z doświadczeniem zawodowym minimum 2 lat jako kierownik budowy, władającą biegle językiem polskim
Wszystkie pozostałe informacje, szczegóły oraz wymagania znajdują się w załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
2. Oferent musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Oferent:
(a) złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia
(b) złoży oświadczenie, iż będzie dysponował jedną osobą z wykształceniem co najmniej średnim oraz uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, której to osobie zamierza się powierzyć funkcję kierownika budowy, z doświadczeniem zawodowym minimum 2 lat jako kierownik budowy, władającą biegle językiem polskim
Wszystkie pozostałe informacje, szczegóły oraz wymagania znajdują się w załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
3. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie Zamówienia oraz że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono wobec niego upadłości lub nie umorzono postępowania upadłościowego wobec niego z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów postępowania. Aby spełnić ten warunek oferent musi:
(a) Złożyć oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie Przedmiotu Zamówienia oraz że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono wobec niego upadłości lub nie umorzono postępowania upadłościowego wobec niego z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów postępowania;
(b) Oferent musi wykazać, że w ostatnim roku obrachunkowym 2018 osiągnął przychód netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 100% wartości ofertowej zadania netto. Oferent dokumentuje przychód następującymi sprawozdaniami: Bilans i Rachunek wyników za rok 2018 lub F01 lub analogicznym wyciągiem z książki przychodów i rozchodów.
(c) wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia, przy czym suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 100% wartości ofertowej zadania netto na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia, oferent musi przedłożyć kopia aktualnej polisy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności
(d) wykaże, że nie zostały przeciwko niemu wystawione bankowe tytuły egzekucyjne (udokumentowanie opinią bankową Banku prowadzącego rachunek główny ) Musi to być potwierdzone opinią ze wszystkich banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których Wykonawca posiada rachunek, informującą o wysokości obrotów (przedział kwoty, np. kwota ośmiocyfrowa) na rachunkach bankowych oraz informującą o ewentualnych posiadanych tytułach egzekucyjnych i zadłużeniu przeterminowanym (dotyczy wszystkich banków, w których oferent posiada rachunki bankowe) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert
(e) złoży aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert.
(f) złoży aktualne zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert
Wszystkie pozostałe informacje, szczegóły oraz wymagania znajdują się w załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Dodatkowe warunki
Wszystkie pozostałe informacje, szczegóły oraz wymagania znajdują się w załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Warunki zmiany umowy
§ 22. Możliwość zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Umowy z wybranym Wykonawcą,
o ile:
(a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
(i) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
(ii) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
(iii) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
(b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
(i) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
(II)wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
Wszystkie pozostałe informacje, szczegóły oraz wymagania znajdują się w załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. pełnomocnictwo [jeżeli oferta składana jest przez pełnomocnika]
2. informację na temat oferowanych prac:
Opis / kosztorys
Warunki dostaw i prac, wraz z harmonogramem dostaw i realizacji prac.
Proponowane warunki płatności.
3. Oświadczenie (osobne), że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania Zamówienia,
4. wykazać, że wykonał (ukończył) z należytą starannością co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadającą rodzajem i wartością Przedmiotowi Zamówienia, Zamawiający przyjmuje jako dowód ukończenia list referencyjny lub kopie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru
5. oświadczenie (osobne), że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia
6. złoży oświadczenie, iż będzie dysponował jedną osobą z wykształceniem co najmniej średnim oraz uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, której to osobie zamierza się powierzyć funkcję kierownika budowy, z doświadczeniem zawodowym minimum 2 lat jako kierownik budowy, władającą biegle językiem polskim
7. oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie Zamówienia oraz że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono wobec niego upadłości lub nie umorzono postępowania upadłościowego wobec niego z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów postępowania
8. Dowód, że w ostatnim roku obrachunkowym 2018 osiągnął przychód netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 100% wartości ofertowej zadania netto. Oferent dokumentuje przychód następującymi sprawozdaniami: Bilans i Rachunek wyników za rok 2018 lub F01 lub analogicznym wyciągiem z książki przychodów i rozchodów,
9. Dowód, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia, przy czym suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 100% wartości ofertowej zadania netto na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, oferent musi przedłożyć kopia aktualnej polisy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności
10. opinie bankowe lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wykazujące że nie zostały przeciwko niemu wystawione bankowe tytuły egzekucyjne (udokumentowanie opinią bankową banku prowadzącego rachunek główny Oferenta) Musi to być potwierdzone opinią ze wszystkich banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których Wykonawca posiada rachunek, informującą o wysokości obrotów (przedział kwoty, np. kwota ośmiocyfrowa) na rachunkach bankowych oraz informującą o ewentualnych posiadanych tytułach egzekucyjnych i zadłużeniu przeterminowanym (dotyczy wszystkich banków, w których oferent posiada rachunki bankowe). Opinie muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert
11. aktualne zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego
12. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
13. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert
14. zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
15. oświadczenie o braku powiązań
16. ewentualne dokumenty dotyczące podwykonawców opisane w paragrafie 3, pkt 15, pkt 16, pkt 17
17. ewentualne pozostałe dokumenty wymagane Warunkami Postępowania
Wszystkie pozostałe informacje, szczegóły oraz wymagania znajdują się w załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamówienia uzupełniające
Wszystkie pozostałe informacje, szczegóły oraz wymagania znajdują się w załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Nazwa kryterium Waga kryterium Sposób punktowania
Cena 100% Cena (koszt)
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Wszystkie pozostałe informacje, szczegóły oraz wymagania znajdują się w załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykluczenia
1. Z Postępowania wyklucza się:
(a) Dostawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w Postępowaniu.
(b) Podmioty, które powiązane są kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a w szczególności poprzez:
i. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
ii. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
iii. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
iv. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Wszystkie pozostałe informacje, szczegóły oraz wymagania znajdują się w załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
OLIMP LABORATORIES SP. Z O.O.
Adres
39-200 Nagawczyna
podkarpackie , dębicki
Numer telefonu
793-696-930
Fax
14 680 98 07
NIP
8722076235
Tytuł projektu
Rozwój Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Olimp Laboratories Future Food 4.0.
Numer projektu
POIR.02.01.00-00-0124/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Adam Sowiźrał technika2@olimp-labs.com, o Piotr Bród p.brod@olimp-labs.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.