Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie, dostawa i montaż stolarki drzwiowej

Przedmiot:

Wykonanie, dostawa i montaż stolarki drzwiowej

Data zamieszczenia: 2019-04-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Burmistrz Miasta Grybów
ul. Rynek 12
33-330 Grybów
powiat: nowosądecki
tel. 184 450 140, faks 184 450 202
umgrybow@pro.onet.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Grybów
Wadium: 1 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie, dostawa i montaż stolarki drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Grybowie w ramach zadania pn. ,,Renowacja i modernizacja obiektu użyteczności publicznej - Urzędu Miejskiego w Grybowie oraz renowacja części Parku Miejskiego w Grybowie"
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie stolarki drzwiowej wraz z odbojnicami na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego w Grybowie przy ul. Rynek 12 33-330 Grybów. 3.2. Zakres rzeczowy określony został w przedmiarze robót oraz dokumentacji fotograficznej będącej załącznikiem do SIWZ. 3.3. Zaleca się wykonawcom sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 3.4. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca wykona niezbędne dojścia komunikacyjne zapewniające swobodę poruszania się i dostępu osób trzecich. 3.5. Wspólny słownik zamówień (CPV): 3.5.1. 44221200-7 - Drzwi. 3.5.2. 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów. 3.5.3. 44221000-5 - Okna, drzwi i podobne elementy. 3.5.4. 45421131-1 - Instalowanie drzwi. 3.6. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia dotyczące: 3.6.1. prac budowlanych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 3.7. Zamawiający ustala także: gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do Specyfikacji pojawia się znak towarowy, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych ("równoważne" oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach). Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane w projekcie. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego

CPV: 44221200-7,45421100-5,44221000-5,45421131-1

Dokument nr: 537184-N-2019, BGiOŚ.271.28.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.grybow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-29, godzina: 10:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-07-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy. Potwierdzenie wniesienia wadium.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Czas reakcji 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.