Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ulic

Przedmiot:

Przebudowa ulic

Data zamieszczenia: 2019-04-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Zamość
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamość
powiat: Zamość
tel. 84 677 23 37, faks 846 393 054
zamowienia@zamosc.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa ulic: J. Kiepury, W. Reymonta, Hrubieszowskiej - Etap II
-Przebudowa ulicy J. Kiepury z wykonaniem kanalizacji deszczowej dla oś. Partyzantów w Zamościu -Przebudowa ulicy W. Reymonta (od ul. Tartacznej do al. 1-go Maja) -Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej - Etap II - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Hrubieszowskiej (str. prawa)

Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa ulicy J. Kiepury z wykonaniem kanalizacji deszczowej dla oś. Partyzantów w Zamościu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a) branża drogowa - przebudowa ulicy od km 0+000 do km 0+216 ze zjazdami o nawierzchni z kostki brukowej, miejsca parkingowe z płyt ażurowych z podbudową, b) branża sanitarna - budowa kanalizacji deszczowej o długości 216,5 mb z elementami odwodnienia ulicznego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie kierownika budowy 30,00
Okres gwarancji 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa ulicy W. Reymonta (od ul. Tartacznej do Al. Maja)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a) przebudowę ulicy W. Reymonta w Zamościu od km 0+000,00 do km 0+116,92, wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową kanału technologicznego, oświetlenie uliczne, b) szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji technicznej (załącznik 2b), szczegółowej specyfikacji technicznej oraz załącznikach do projektu stanowiących załączniki do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie kierownika budowy 30,00
Okres gwarancji 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej - Etap II - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Hrubieszowskiej (str. prawa)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a) budowę ścieżki pieszo-rowerowej (str. prawa), b) szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji technicznej (załącznik 2c), Szczegółowej specyfikacji technicznej Etap II oraz załącznikach do projektu stanowiących załączniki do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie kierownika budowy 30,00
Okres gwarancji 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45233000-9,45111200-0,45232130-2,45232440-8,45200000-9

Dokument nr: 537418-N-2019, IM-ZP.272.13.2019.IW

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
umzamosc.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-29, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej: a) dla Części I zamówienia: 350 000,00 zł, b) dla Części II zamówienia: 250.000,00 zł, c) dla Części III zamówienia: 70 000,00 zł. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie niższą niż: a) dla Części I zamówienia: 350.000,00 zł, b) dla części II zamówienia: 250.000,00 zł, c) dla Części III zamówienia: 70 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: o dla Części I zamówienia: wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi/ulicy o wartości robót nie mniejszej niż 350.000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, o dla Części II zamówienia: wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie ulicy/drogi o wartości robót co najmniej 250.000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, o dla Części III zamówienia: wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie ulicy/drogi o wartości robót co najmniej 70.000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. o dla Części I zamówienia: a) kierownik budowy - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz doświadczenie nabyte w kierowaniu robotami budowlanymi przy realizacji, co najmniej 1 zadania inwestycyjnego (od rozpoczęcia robót do wykonania zadania) polegającego na przebudowie lub budowie drogi/ulicy o wartości robót nie mniejszej niż 350.000,00 zł brutto, pełniąc funkcję kierownika budowy, lub kierownika robót lub inspektora nadzoru branży inżynieryjnej drogowej, kierownikiem robót branży sanitarnej - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej.dla Części II zamówienia: a) kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi nabyte podczas pełnienia funkcji kierownika budowy robót drogowych w specjalności inżynieryjnej drogowej przy realizacji, co najmniej 1 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie lub przebudowie ulicy/drogi o wartości robót nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto, kierownikiem robót branży sanitarnej - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,kierownikiem robót branży telekomunikacyjnej - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.kierownikiem robót branży elektrycznej - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. dla Części III zamówienia: a) kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi nabyte podczas pełnienia funkcji kierownika budowy robót drogowych w specjalności inżynieryjnej drogowej przy realizacji, co najmniej 1 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie lub przebudowie ulicy/drogi o wartości robót nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości określonej przez Zamawiającego tj. w wysokości: ? dla Części I zamówienia: co najmniej 350.000,00 zł, ? dla Części II zamówienia: co najmniej 250.000,00 zł, ? dla Części III zamówienia: co najmniej 70.000,00 zł. b) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż określona przez Zamawiającego, tj.: ? dla Części I zamówienia: co najmniej 350.000,00 zł, ? dla Części II zamówienia: co najmniej 250.000,00 zł, ? dla Części III zamówienia: co najmniej 70.000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) wykaz robót budowlanych wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) wykazu osób - skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zobowiązanie innych podmiotów - na załączniku Nr 5 do SIWZ, (jeżeli dotyczy). - Pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.23 ust. 2 ustawy lub w imieniu wykonawcy, (jeżeli ofertę i załączone do niej dokumenty podpisują osoby nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa udzielone przez osobę/osoby ujawnioną w rejestrze lub ewidencji), pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub podmiotów występujących wspólnie; - Wykaz dokumentów, które wykonawca zastrzega, jako niejawne dla innych uczestników postępowania i osób trzecich (poza członkami komisji przetargowej), stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: o dla Części I zamówienia - 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych), o dla Części II zamówienia - 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych), ? dla Części III zamówienia - 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 12.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). - Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank PKO Bank Polski S.A nr 74 1020 5356 0000 1102 0007 7768. - Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. - Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. - Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. - Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do wyznaczonego terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. - Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. - Zwrot wadium nastąpi zgodnie z zapisami art.46 ust. 1, 1a, 2 Pzp. - Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. - Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; - Zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. - Kwota wpłacona przez Wykonawcę, jako wadium może być zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy na wniosek Wykonawcy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie kierownika budowy 30,00
Okres gwarancji 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.