Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wraz wbudowaniem klińca sortowanego

Przedmiot:

Dostawa wraz wbudowaniem klińca sortowanego

Data zamieszczenia: 2019-04-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA CHORKÓWKA
Chorkówka 175
38-458 Chorkówka
powiat: krośnieński
tel; 13 43 86 952, tel. 783990942
Województwo: podkarpackie
Miasto: Chorkówka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa wraz wbudowaniem klińca sortowanego 4-31,5 mm2 w ilości 1012,5 Tony
w drogi gminne w gminie Chorkówka
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)
2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wbudowanie kruszywa drogowego, innego niż wapienne do remontów nawierzchni dróg, których zarządcą jest Gmina Chorkówka. Wbudowany materiał winien być nic zwietrzelinowy nadający się na warstwę mrozoodporną. Przewidywana ilość kruszywa o frakcji 4-31,5 mm2 i klinice) wynosi 1012,5 Tony. Wbudowanie dostarczonego kamienia poprzez jego równomierne rozsypanie z mechanicznym lub ręcznym wyprofilowaniem, a następnie zagęszczenie mechaniczne (zagęszczarka, walec) na całej szerokości wskazanego odcinka drogi lub miejscowo (uzupełnienie ubytków nawierzchni drogi)

Otwarcie ofert: 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175, pokój nr 9

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r. do godz. 9.00 W zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Chorkówka, pokój nr 28
2) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: ,,Dostaw wraz wbudowaniem klińca sortowanego 4-31,5 mm w drogi gminne w gminie Chorkówka"
3) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona zleceniobiorcy.
4) Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji umowy: do 20 czerwca 2019 r.

Wymagania:
1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:
,,Oferta cenowa na zadanie pn."Dostawa wraz wbudowaniem klińca sortowanego 4-31.5 mm2, w drogi gminne w gminie Chorkówka"
3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
4) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
5) ma obejmować całość zamówienia.
4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium (należy określić kryteria oraz ich wagi procentowe, np. cena - 100%):
Cena - 100 %
5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru.
2) zaparafowany projekt umowy.
6. W przypadku złożenia oferty niepoprawnej pod względem formalnym lub rachunkowym ofertę odrzuca się.
Załącznik Nr 3 do Regulaminu
7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacja zadania wynikające z przedmiotu zamówienia, (np. przedmiar robót, itp.) oraz innych niezbędnych prac przygotowawczych i porządkowych niezbędnych do wykonania całego zadania, podatku VAT itp.
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną dostawę/usługę/robotę budowlaną jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.
11. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany zleceniobiorca obowiązany jest podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego.

Kontakt:
10. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami jest: Stanisław Lula - pok. nr 23 tel. 134386952, 783990942

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.