Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa zestawu chłodniczego z agregatem adsorpcyjnym

Przedmiot:

Dostawa zestawu chłodniczego z agregatem adsorpcyjnym

Data zamieszczenia: 2019-04-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Pułaskiego 6/10
26-600 Radom
powiat: Radom
661 234 428 lub (48) 36-49-312
zp@itee.radom.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179618
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa zestawu chłodniczego z agregatem adsorpcyjnym
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu chłodniczego z agregatem adsorpcyjnym, spełniającego wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym, numer referencyjny postępowania BA/25/2019 (zwanym dalej ,,Zapytaniem Ofertowym").
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup elementów niezbędnych do realizacji zadań Projektu.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu chłodniczego z agregatem adsorpcyjnym. Szczegółowe wymagania w zakresie Zamówienia zawiera załączone do niniejszego ogłoszenia Zapytania Ofertowe.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

CPV: 42513290-4

Dokument nr: 1179618, BA/25/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 24-04-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty można składać:
W formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, jako załącznik do wiadomości w postaci zeskanowanego oryginału podpisanej oferty (preferowany format PDF), na adres e-mail: zp@itee.radom.pl. Jako tytuł wiadomości należy wpisać: ,,Oferta BA.25.2019"
lub
w formie pisemnej, w kopercie zaadresowanej na zamawiającego, z dopiskiem: ,,Oferta - Dostawa zestawu chłodniczego z agregatem adsorpcyjnym, numer referencyjny postępowania BA/25/2019" w siedzibie Zamawiającego Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, pokój nr 112 C.
Oferty w formie pisemnej mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca (kuriera).
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania jednej z form przewidzianej na składanie ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji: nie dłuższy niż 112 dni (16 tygodni) od daty udzielenia zamówienia, przy czym jeżeli z daty zawarcia umowy i treści oferty wybranego wykonawcy wynikać będzie, że termin wykonania zamówienia będzie przypadał:
1) w dniu wolnym od pracy, to Zamawiający przesunie termin wykonania zamówienia na najbliższy dzień roboczy następujący po tym dniu,
2) w okresie od 10.07.2019 r. do 18.08.2019 r., w którym dostawy nie będą przyjmowane, to w umowie z tym wykonawcą Zamawiający przesunie termin wykonania zamówienia na pierwszy dzień roboczy następujący po kolidującej z wymaganiami dacie.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
1. W przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2. Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy:
1) Wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.
2) Z daty zawarcia umowy i treści oferty wybranego wykonawcy wynikać będzie, że termin wykonania zamówienia będzie przypadał:
a) w dniu wolnym od pracy, to Zmawiający przesunie termin wykonania zamówienia na najbliższy dzień roboczy następujący po tym dniu,
b) w okresie od 10.07.2019 r. do 18.08.2019 r., w którym dostawy nie będą przyjmowane, to w umowie z tym wykonawcą Zamawiający przesunie termin wykonania zamówienia na pierwszy dzień roboczy następujący po kolidującej z wymaganiami dacie.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego;
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wg załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego.
3. Szczegółowy opis techniczny oferowanych urządzeń, odnoszący się, co najmniej, do wszystkich parametrów technicznych i innych wymagań Zamawiającego zawartych w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1 oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,
1.2 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego,
2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium:
Cena (C) - 100%,
3. Oferta przedstawiająca najniższą cenę brutto za wykonanie zamówienia otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, zgodnie z następującym wzorem:
C = (Najniższa oferowana cena brutto / Cena brutto w rozpatrywanej ofercie) x 100
4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów za cenę.
5. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy, z uwagi na fakt, że dwie lub więcej ofert zawiera taką samą cenę, to Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykluczenia
Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu zapisu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Adres
Kazimierza Pułaskiego 6/10
26-600 Radom
mazowieckie , Radom
Numer telefonu
483644241
Fax
483644760
NIP
7960035805
Tytuł projektu
Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego
Numer projektu
RPMA.01.01.00-14-8249/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
mgr inż. Wojciech Karsznia - Główny Specjalista ds. Planowania i Zamówień Publicznych
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
661 234 428 lub (48) 36-49-312

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.