Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku

Przedmiot:

Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku

Data zamieszczenia: 2019-04-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Maków Mazowiecki
ul. Moniuszki 6
06-200 Maków Mazowiecki
powiat: makowski
tel. 297 171 002, faks 297 171 507
urzad@makowmazowiecki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Maków Mazowiecki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku w Makowie Mazowieckim
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie Skweru Duńskiego - parku miejskiego - miejsca rekreacji i wypoczynku. Zadanie obejmuje roboty w zakresie branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz związane z wyposażeniem w urządzenia sportowe i rekreacyjne dla dzieci. W wyniku realizacji zadania powstanie w parku siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw dla dzieci z różnych grup wiekowych. Alejki parku ułożone zostaną z kostki tupu starobruk, wyposażone zostaną w ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Dopełnieniem skweru będzie urządzona zieleń obsadzona krzewami i roślinnością ozdobną. W ramach zadania przewiduje się również remont istniejącej kanalizacji deszczowej w zakresie wymiany kanału na nowy o większej średnicy oraz budowę oświetlenia parku. Zadanie dofinansowane jest z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Część nr: 1 Nazwa: BUDOWA OŚWIETLENIA PARKOWEGO
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do zasilenia latarni oświetlenia parkowego w energię elektryczną na terenie SKWERU DUŃSKIEGO działka ewidencyjna numer 1292 - zaprojektowano wybudowanie kablowej linii oświetleniowej nN 0,4 kV kablem typu YAKXS 4x35 mm2 o łącznej długości 66m (81m), zlokalizowanej w terenie lokalnego parku. Miejscem przyłączenia dla nowoprojektowanej linii kablowej oświetlenia parkowego, jest nowoprojektowana szafka sterowania oświetleniem SSO, obwodu ,,OŚWIETLENIE ULICZNE", wyprowadzonego z szafki oświetlenia ulicznego SSO+ZK-1a+P, zasilanej z linii abonenckiej nN 0,4kV obwodu nr 11 wychodzącej ze stacji transformatorowej MAKOW KOŚCIUSZKI nr [13-1531-11]. Odgałęzienie linii kablowej wykonać w szafce SSO, zlokalizowanej na terenie działki numer 1292, za pomocą wpięcia kabla w zaciski prądowe listwy zaciskowej na odejściu obwodu. Projektowane słupy latarni parkowych należy uziemić bednarką FeZn 25x4mm. Należy także, razem z prowadzeniem kabli do zasilenia opraw parkowych przewidzieć ułożenie kabli sieciowych koloru czarnego, żelowanych, do zastosowań zewnętrznych w celu zasilenia kamer monitoringu parku, zlokalizowanych na słupach parkowych. Trasa kabla monitoringu pokrywać się będzie z trasą kabli oświetleniowych. Na potrzeby monitoringu przewiduję się montaż następujących urządzeń: - stacji nadawczo odbiorczej w paśmie 5 GHz kompatybilną z protokołem Airmax - sztuk 1 - 4 kamery IP4MPIR60 z teleobiektywem Dauha - sztuk 4 - kabel sieciowy żelowany około 150 m - rura osłonowa DVR 50 około 100 m. Należy wybudować szafkę pomiarowo - rozdzielczą SSO, którą należy usytuować na działce numer 1292, przy granicy z działką o numerze ewidencyjnym 1294, uwzględniając projektowaną niwelację terenu i usytuowanie dolnej krawędzi szafki minimum 25÷30cm nad poziomem terenu. Szafka pomiarowo - rozdzielcza do sterowania oświetleniem ulicznym wykonana z termoutwardzonego tworzywa sztucznego, wyposażoną zgodnie ze schematem (rys. E-3). Na kablu wprowadzonym do szafki należy umieścić tabliczkę kierunkową informujące o typie kabla, jego kierunku i właścicielu. Drzwiczki szafki należy przystosować do zamykania na zamek energetyczny. Zasilanie szafki wykonać kablem YAKXS 4x35 mm2, wyprowadzonym z linii abonenckiej nN 0,4kV na słupie typu P-12/ŻN nr 10. W szafce SSO przewidziano układ pomiarowy 3- fazowy bezpośredni energii czynnej (dostawa i montaż RE Ostrołęka) w ramach mocy przyłączeniowej 7 kW oraz obudowę, przystosowaną do plombowania, przewidzianą do montażu zabezpieczenia limitującego moc - wyłącznika taryfowego Z-TS25/3 z zakresem nastaw 16-25A 3P. Sterowanie systemem zapalania i gaszenia układu odbywać się będzie za pośrednictwem sterownika oświetlenia zewnętrznego (programator - zegar sterujący dwu zakresowy) typu PCZ-525. Szafka będzie wyposażona w styczniki typu Z-SCH-230-40-40 z cewką 230V. Obwody oświetlenia ulicznego będą wyposażone w wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe typu CLS6-B oraz ogranicznik przepięć ETITEC WENT B+C klasy B+C. Dodatkowo obwody oświetlenia ulicznego będą zabezpieczone wyłącznikami instalacyjnymi nadmiarowo-prądowe typu CLS6 - B10A. Słupy - latarnie parkowe projektuje się jako słupy stalowe o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym o wysokości 6 m z dwu i trzyramiennymi wysięgnikami, zgodnie z załączonymi kartami katalogowymi i rozmieszczeniem zgodnym z planem zagospodarowania terenu, rysunek E-1 i E-2. Słup oświetleniowy parkowy o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego zbudowany jest z trzech połączonych elementów: konstrukcji stalowej, pianki poliuretanowej oraz powłoki zewnętrznej z tworzywa sztucznego. Wysokość latarni po zmontowaniu powinna wynosić około 6 m. Słupy należy zamontować na prefabrykowanych fundamentach betonowych po uprzednim wkopaniu w ziemię. Zastosowane fundamenty muszą charakteryzować się następującymi parametrami technicznymi: beton klasy B20, kosz zbrojeniowy wykonany ze stali, końce śrubowe cynkowane ogniowo, otwory boczne i otwór pionowy do wprowadzania kabli zasilających, powierzchnia fundamentu pokryta środkiem impregnującym, przekrój kwadratowy. Na projektowanych słupach parkowych należy zamontować oprawy oświetleniowe parkowe o mocy 60 W z ledowymi źródłami światła.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
udzielona gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach zadania przewiduje się remont istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej poprzez wymianę rur kamionkowych kielichowych o średnicy nominalnej 200 mm na rury z PVC - U SDR średnicy 400 mm o łącznej długości 77,50 m oraz włączenie nowego kanału do istniejącej studni w ulicy Kościelnej o rzędnych 97,15/ 93,86 - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
udzielona gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: PRZEBUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH I URZĄDZENIE ZIELENI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach tej części zamówienia należy wykonać: Roboty przygotowawcze polegające na wykonaniu prac pomiarowych i karczowaniu pni o średnicy 76-100 cm - 1 sztuka). Roboty rozbiórkowe polegające na rozebraniu przęseł stalowych istniejącego ogrodzenia, rozebranie cokołu betonowego ogrodzenia, rozebranie nieczynnej studni betonowej oraz rozebranie istniejącego chodnika i obrzeży betonowych. Materiał z rozbiórek Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. Roboty ziemne polegające na przygotowaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika oraz równaniu terenu. Wykonanie chodnika z zastosowaniem poniższych warstw i konstrukcji: ? warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej STAROBRUK gr. 6 cm (kolor). ? podsypka cementowo - piaskowa gr. 3-5 cm ? podbudowa gr.10 cm z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 ? podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone. Nawierzchnię chodnika należy ograniczyć obrzeżami betonowymi 8 x 30 cm, posadowionymi na ławie betonowej. Całość skweru ograniczyć krawężnikiem betonowym 10 x 25 cm na ławie betonowej. Wykonanie nawierzchni siłowni plenerowej, placu zabaw i terenów trawiastych: ? warstwa humusu z obsianiem trawą "stadionową," grubość warstwy 5 cm ? elastyczna siatka z włókna z rolki ? podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone. Strefa krzewów ozdobnych: ? krzewy ozdobne ? mata przeciw chwastowa ,,Agrotkanina" P90 ? kora iglasta sortowana, warstwa grubości 5 cm ? podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone. W ramach zadania nie będzie realizowana zieleń oznaczona jako: STREFA KRZEWÓW OZDOBNYCH TYP 1 oraz STREFA ZIELENI IZOLACYJNEJ. Strefa krzewów ozdobnych typ 2: 1. Róża okrywowa Rosa Heidetraum - kwiaty intensywnie różowe, utrzymujące długo barwę, atrakcyjna, zdrowa odmiana, całkowicie odporna na przemarzanie, obficie kwitnąca, sadzona w grupach, daje ładną barwną plamę. Sadzić naprzemiennie z odmianą The Fairy. Sadzonka wysokości 40-60 cm. Rozstaw 5/m2. Minimum 3 pędy szkieletowe ukształtowane 10 cm nad bryłą korzeniową - 80 sztuk. 2. Róża okrywowa The Fairy - podstawowa róża okrywowa, kwitnie długo i obficie, powtarza kwitnienie. Kwiaty jasnoróżowe, pędy przewieszające się i pokrywające podłoże. Sadzić naprzemiennie z odmianą Heidetraum. Sadzonka wysokości 40-60 cm. Rozstaw 5/m2. Minimum 3 pędy szkieletowe ukształtowane 10 cm nad bryłą korzeniową - 80 sztuk. 3. Bukszpan wiecznozielony - zimozielony, wolnorosnący, gęsty krzew. Formować w obłe kształty do wysokości 1 metra. Sadzić po kilka sztuk w grupach. Sadzonka wysokości 80-100 cm. Rozstaw 0,5 x 0,5 m. Minimum 3 pędy szkieletowe ukształtowane 10 cm nad bryłą korzeniową - 30 sztuk. 4. Kalina wonna ''Nana" - zaokrąglony krzew dorastający do 1 metra wysokości i 1,5 metra szerokości. Liście eliptyczne, młode brązowe, potem oliwkowozielone, jesienią purpurowe. Kwiaty drobne, różowe, po rozwinięciu białe, silnie pachnące, w niewielkich kwiatostanach. Kwitnie III-IV. Sadzić po kilka sztuk w grupach. Sadzonka wysokości 30-50 cm. Rozstaw 0,5 x 0,5 m. Minimum 3 pędy szkieletowe ukształtowane 10 cm nad bryłą korzeniową - 40 sztuk. Dostawa i montaż ogrodzenia: 1. Ogrodzenie placu zabaw (po montażu urządzeń) - ogrodzenie panelowe półokrągłe koloru zielonego z drutu stalowego o średnicy 4 - 5 mm. Oczka o wymiarze 50 x 200 mm lub 75 x 200 mm. Ogrodzenie wyposażone musi być w furtkę. Montaż wraz ze słupkami stalowymi zabetonowanymi w gruncie - 85 metrów. 2. Ogrodzenie Skweru Duńskiego - wykonane w konstrukcji zamkniętej ze stalowym pionowych prętów lub profili 14 x 14 mm lub 20 x 20 mm wewnątrz ramy z kształtownika 40 x 40 mm na słupkach stalowych 40 x 40 mm, z motywem ozdobnym, malowane proszkowo na kolor czarny - zamontowane na podmurówce - 36 metrów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45112723-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
udzielona gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wyposażenie siłowni plenerowej: 1. Krzesło i surfer - wymiary urządzenia: wysokość 200 cm, szerokość 81 cm, długość 225 cm. Urządzenie wykonane ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Rączki i uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE z otworami ułatwiającymi odpływ wody. Konstrukcję nośną stanowić powinien pylon, w postaci tablicy z instrukcją użytkowania. Mocowanie do wylewanych na miejscu fundamentów betonowych. Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 2. Biegacz - wymiary urządzenia: długość 139 cm, szerokość od 50 do 150 cm, wysokość 192 cm. Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice wykonane z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości do 3 mm. Konstrukcję nośną stanowić powinien pylon, w postaci tablicy z instrukcją użytkowania. Mocowanie do wylewanych na miejscu fundamentów betonowych. Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 3. Orbitrek - wymiary urządzenia: długość 151 cm, szerokość 54 cm, wysokość 192 cm. Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice wykonane z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości do 3 mm. Konstrukcję nośną stanowić powinien pylon, w postaci tablicy z instrukcją użytkowania. Mocowanie do wylewanych na miejscu fundamentów betonowych. Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 4. Wioślarz - wymiary urządzenia: długość 175 cm, szerokość 88 cm, wysokość 192 cm. Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE z otworami ułatwiającymi odpływ wody. Konstrukcję nośną stanowić powinien pylon, w postaci tablicy z instrukcją użytkowania. Mocowanie do wylewanych na miejscu fundamentów betonowych. Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. 5. Koła Tai Chi - 3 koła: dwa mniejsze z jednej strony oraz jedno duże z drugiej strony pylonu, wymiary urządzenia: długość 74 cm, szerokość 100 cm, wysokość 192 cm. Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Rama koła wypełniona płytą aluminiową, ryflowaną. Konstrukcję nośną stanowić powinien pylon, w postaci tablicy z instrukcją użytkowania. Mocowanie do wylewanych na miejscu fundamentów betonowych. Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. Urządzenia muszą spełniać obowiązujące normy: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz posiadać znak bezpieczeństwa ,,B".
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37410000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
udzielona gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wyposażenie placu zabaw: 1. Szachownica - stolik do gry w szachy z siedziskami. Wymiary urządzenia 1,6 x 1,6 m, wysokość 80 cm. Wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Blat stolika i siedziska wykonane z tworzywa HDPE lub stalowego. Montaż w gruncie za pomocą betonowego fundamentu. 2. Piramida do wspinania - wymiary: szerokość 2,20 m, długość 2,20 m, wysokość 2,90. Konstrukcja wykonana z ocynkowanej rury stalowej w kolorze szarym. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki. Słup konstrukcyjny wykonany z rury stalowej. Zaślepki wykonane z tworzywa sztucznego. Montaż w fundamencie. 3. Huśtawka wagowa - wymiary urządzenia: wysokość maksymalna - 75 cm, długość maksymalna - 300 cm, szerokość maksymalna - 100 cm, głębokość posadowienia - 70 cm. Huśtawka wagowa ważka z dwoma stanowiskami do zabawy, metalowymi uchwytami oraz oponami służącymi jako odbojniki. Konstrukcja huśtawki wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Podstawa równoważni wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo oraz malowanej proszkowo. Uchwyty wykonane z rurek stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Siedziska wykonane ze sklejki liściastej, wodoodpornej, grubości 15 mm, pokrytej filmem fenolowym o właściwościach antypoślizgowych. Część ruchoma równoważni wyposażona w łożyska zabezpieczone przed dostaniem się zanieczyszczeń. Dwie opony pełniące funkcję odbojników, umieszczone w gruncie pod każdym końcem belki huśtawki wagowej. 4. Urządzenie rekreacyjne ze zjeżdżalniami - zestaw składający się z dwóch wież połączonych przejściem tunelowym. Wyposażony w dwa elementy wspinaczkowe: linarium łukowe oraz pionową ścianę wspinaczkową. Dopełnieniem jest rura strażacka oraz dwie zjeżdżalnie o różnym stopniu wysokościowym. Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali ocynkowanej. Dachy wieży wykonane z tworzywa sztucznego HDPE oraz zjeżdżalnie wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia: 8,80 - 7,05 m. Przykładowy skład urządzenia: wieża trójkątna bez dachu, wysokość podestu 90 cm, wieża trójkątna bez dachu, wysokość podestu 1,36 m, wieża trójkątna z dachem, wysokość podestu 60 cm, wieża trójkątna z dachem, wysokość podestu 90 cm, wieża trójkątna z dachem, wysokość podestu 1,36 m, wieża trójkątna z dachem, wysokość podestu 2,10 m, trap wejściowy wysokość 90 cm, drabinka pionowa, ścianka wspinaczkowa pionowa wysokość 2,50 m, zjeżdżalnia 1,36 m, zjeżdżalnia 2,10 m, rura strażacka 1,36 m, łukowa przeplotnia linowa, przejście tunelowe oraz zestaw do przewrotów. Montaż w fundamencie. Nogi konstrukcyjne wykonane z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, kotwy wykonane ze stali cynkowanej, elementy połaci wykonane z płyty HDPE, podesty wykonane z wodoodpornej sklejki pokrytej warstwą antypoślizgową, uchwyty ścianki wspinaczkowej z tworzywa opartego na żywicach mocowane do sklejki wodoodpornej, liny polipropylenowe na oplocie stalowym, tunel wykonany z rury PVC oraz zaślepki z tworzywa sztucznego. 5. Karuzela - wyposażona w siedziska, konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, malowana farbami poliestrowymi. Platforma pokryta aluminiową blachą ryflowaną. Urządzenie posiada mechanizm łożyskowy nie wymagający konserwacji. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE. Średnica urządzenia 200 cm. Urządzenia powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176:2009.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
udzielona gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Elementy małej architektury: 1. Ławki - 10 sztuk - z oparciem. Ławka o wymiarze: długość 180 cm, szerokość 70 cm i wysokość 83 cm. Ławka wykonana z drewna krajowego, bez sękowego, impregnowanego, z 9 lub 10 sztuk listew. Elementy stalowe ocynkowane, lakierowane proszkowo. Montaż przez osadzenie w fundamencie. Kolor: Orzech lub dąb ciemny. 2. Stojak na rowery - 1 sztuka - stalowy, malowany proszkowo na kolor czarny, o wymiarach: szerokość 178 cm, wysokość 65 cm głębokość 31 cm. Szerokość stanowiska 6 cm. Grubość rurki 2 lub 3 mm. Montaż przez osadzenie w fundamencie. Ilość stanowisk: 5. 3. Kosze na śmieci - 4 sztuki - kosz z elementami drewnianymi w kolorze orzech lub dąb ciemny. Wymiary: długość 35 cm, szerokość 35 cm i wysokość 85 cm. Drewno krajowe, bez sękowe, impregnowane. Elementy stalowe ocynkowane, lakierowane proszkowo. Montaż przez osadzenie w fundamencie. Kosz 50 l. 4. Tablica z regulaminem - 2 sztuki - wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, o wymiarach: wysokość 240 cm, szerokość 88 cm, powierzchnia ekspozycyjna 125 x 80 cm. Montaż poprzez zabetonowanie w gruncie. Z nadrukiem regulaminu, który zostanie przekazany w trakcie realizacji zadania. Stal w kolorze czarnym. Rozmieszczenie elementów małej architektury następować będzie w oparciu o projekt zagospodarowania terenu, jednakże po ostatecznym zatwierdzeniu lokalizacji przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45342000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
udzielona gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45112720-8,45231300-8,45342000-6,45112723-9,37410000-5,37535200-9

Dokument nr: 537868-N-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.makowmazowiecki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-30, godzina: 09:50,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-06-28
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-06-28

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: I części zamówienia: 1) posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 złotych brutto - polegające na budowie oświetlenia ulicznego/parkowego. 2) dysponuje w celu wykonania zamówienia osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami. W przypadku wykonawcy zagranicznego - uprawnienia równoważne do kierowania robotami. II, III, IV, V, VI części zamówienia - Zamawiający nie precyzuje wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I części zamówienia: 1) posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 złotych brutto - polegające na budowie oświetlenia ulicznego/parkowego. 2) dysponuje w celu wykonania zamówienia osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami. W przypadku wykonawcy zagranicznego - uprawnienia równoważne do kierowania robotami. II, III, IV, V, VI części zamówienia - Zamawiający nie precyzuje wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do SIWZ),
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 6 do SIWZ),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
udzielona gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.