Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup ledowej lampy operacyjnej ze sterownikiem ściennym

Przedmiot:

Zakup ledowej lampy operacyjnej ze sterownikiem ściennym

Data zamieszczenia: 2019-04-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Kiepury 45
64-100 Leszno
powiat: Leszno
tel. 65 52-53-100
przetargi@wsz.leszno.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Leszno
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
zakup ledowej lampy operacyjnej
ze sterownikiem ściennym
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ledowej lampy operacyjnej ze sterownikiem ściennym dla Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie wraz dostawą z montażem i uruchomieniem zgodnie z warunkami, opisem określonym w Załączniku nr 18.3. do SIWZ ,,Formularz zestawienie wymaganych - ofertowych parametrów technicznych i użytkowych".
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.
3.1.
3.2.
3.3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 18.3. do SIWZ ,,Formularz zestawienie wymaganych - ofertowych parametrów technicznych i użytkowych"
3.3.2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania instalacji zasilania i sterowania lampy w porozumieniu z Działem Technicznym WSZ w Lesznie oraz Wykonawcą remontu Bloku Operacyjnego - który został wyłoniony w osobnym postępowaniu. W załączeniu plan miejsca przeprowadzenia prac - Załącznik nr 18.6.
3.1.1. Zamawiający zaleca, aby każdy Wykonawca przed złożeniem oferty, dokonał wizji lokalnej miejsca instalacji/montażu lampy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Zamawiający umożliwi wizję lokalną, w uzgodnionym wcześniej terminie - po uprzednim kontakcie telefonicznym z tel. 65 52 53 234 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:30. Ewentualny koszty wizji lokalnej miejsca instalacji/montażu ponosi Wykonawca.
3.1.2. Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia wysokiej jakości, spełniającego wszystkie funkcje zgodnie z ich przeznaczeniem, bezwzględnie spełniającego wymogi szczegółowo opisane w Załączniku 18.3. do SIWZ.
3.1.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 18.2 do SIWZ.
3.1.4. Wszystkie zaoferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2019 poz. 175 ze zm.) w takim zakresie, w jakim dotyczą one cech danego wyrobu medycznego związanego z jego bezpieczeństwem i działaniem, oznakowaniem i instrukcją używania oraz winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na terenie RP i Unii Europejskiej, a Wykonawca musi posiadać deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowaną znakiem CE, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji i dopuszczenia do obrotu i użytku w placówkach opieki zdrowotnej, dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy w rozumieniu w/w ustawy przedmiot zamówienia nie jest wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga oby zaoferowane produkty nie będące wyrobami medycznymi posiadały deklarację zgodności CE na zaoferowane produkty oraz dokumenty dopuszczające zaoferowane produkty do obrotu i stosowania.
3.1.5. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne, znaki towarowe lub symbole producentów mają charakter wyłącznie informacyjno - pomocniczy w przygotowaniu oferty i mają na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów jakościowych dla określenia przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaoferowane odpowiedniki będą spełniały co najmniej te parametry które wskazane zostały przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla każdego elementu zamówienia. Zgodnie z zapisem art. 30 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaoferowanego produktu Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień/dokumentów.
3.1.6. Do oferty należy dołączyć np. firmowe materiały informacyjne producenta, katalogi, ulotki, foldery, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty, zawierające szczegółowe dane techniczne, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

CPV: 33100000-1, 33167000-8

Dokument nr: DZ-751-17/19

Otwarcie ofert: a Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25.04.2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - pok. 25

Specyfikacja:
Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, oraz umieści na stronie internetowej (www.wsz.leszno.pl).

Składanie ofert:
Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego - pok. 21 Sekretariat i zaadresować zgodnie z pkt. 10.8. niniejszej SIWZ.
a Termin składania ofert upływa w dniu: 25.04.2019r. o godz. 09:30

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia:
- do 31 sierpnia 2019 r.
lub w przypadku wcześniejszego przygotowania pomieszczenia do montażu przedmiotu umowy w terminie do 8 tygodni od pisemnego powiadomienia Wykonawcy o gotowości odbioru urządzenia.

Wymagania:
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA
5.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 4 ustawy Pzp
oraz
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
5.1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
5.1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
5.2. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24. Ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 i ustawy Pzp, wykonawca składa:
6.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 18.4 do SIWZ. Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (Załącznik nr 18.4) - Oświadczenie składa Wykonawca wraz z ofertą,
6.1.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
6.1.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 18.5. do SIWZ
6.2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.)
6.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o których mowa w pkt. 6.1.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu w zakresie wskazanym w Załączniku nr 18.4, o którym mowa powyżej.
6.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców
6.6. W celu wykazania spełniania przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego wykonawca składa wraz z ofertą:
6.6.1. Wypełniony formularz ,,Zestawienie wymaganych - oferowanych parametrów technicznych i użytkowych" z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 18.3. do SIWZ,
Jeżeli dojdzie do modyfikacji treści SIWZ każdy Wykonawca musi zmienić opis zamówienia zgodnie z modyfikacją specyfikacji dotyczącą przedmiotu zamówienia.
6.6.2. Dokumenty potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (np. firmowe materiały informacyjne producenta, katalogi, ulotki, foldery, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty).
6.7. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
6.7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1.2. SIWZ:
a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.7.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w pkt. 6.1.2.
6.7.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający upoważniony może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE PORUZUMIENWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

7.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub e-mailem:
- w formie pisemnej winny być składane na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Kiepury 45, pok. 21 - Sekretariat, 64-100 Leszno
- drogą elektroniczną na adres: przetargi@wsz.leszno.pl
7.2. Oświadczenia, dokumenty, oferty w tym ich uzupełnienia, poprawienia, wyjaśnienia o których mowa w art. 26 ustawy PZP pod rygorem nieważności muszą zostać złożone w formie pisemnej.
7.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą e-maila, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający uzna, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie, została Wykonawcy doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
7.4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ
7.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający niezwłocznie przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej (www.wsz.leszno.pl).
Zamawiający zaleca przesłanie zapytań dotyczących treści SIWZ drogą elektroniczną w pliku WORD na adres: przetargi@wsz.leszno.pl
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na kontakt z osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
7.6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

10.1. Wykonawca przygotuje i złoży ofertę w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.
10.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez danego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
10.3. Oferta musi zostać sporządzona czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwałą techniką). Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z Załącznikami były kolejno ponumerowane. Na każdej stronie oferta musi być opieczętowana i podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, podpis musi być opatrzony pieczęcią imienną. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
10.4. Dokumenty, składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10.5. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
10.5.1. Wypełniony ,,Formularz oferty" z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 18.1 do SIWZ
10.5.2. Wypełniony ,,Formularzu wymaganych - oferowanych parametrów technicznych i użytkowych" z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 18.3. do SIWZ,
10.5.3. Dokumenty potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. firmowe materiały informacyjne producenta, katalogi, ulotki, foldery, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty, zawierające szczegółowe dane techniczne, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Zaleca się w sposób widoczny (np. kolorowy zakreślacz lub obrys kolorem) na ww. dokumentach wpisać nr pozycji której dotyczą oraz zaznaczyć fragment potwierdzający parametry podane w ,,Formularzu wymaganych - oferowanych parametrów technicznych i użytkowych" z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 18.3. do SIWZ
10.5.4. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
10.5.5. dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1. niniejszej SIWZ,
10.6. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10.8. Wymagane jest, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w zamkniętej kopercie (opakowaniu) opatrzonej danymi Wykonawcy (nazwa i adres), zaadresowanej na adres Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno oraz opatrzonej opisem:
,,Przetarg znak: DZ - 751- 17/19
,,Oferta przetargowa - zakup ledowej lampy operacyjnej ze sterownikiem ściennym dla Bloku Operacyjnego"

,,Nie otwierać przed 25.04.2019r. o godz. 10:00"
10.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.10. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej ,,Zmiana" ,,Modyfikacja" lub ,,Wycofanie" oraz dostarczone zgodnie z pkt. 10 i 11 niniejszej SIWZ. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
10.11. W przypadku oferty złożonej po wyznaczonym terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy.
12.2. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych (PLN).
12.3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1, przy trzeciej cyfrze po przecinku niższej od 5 druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie).
12.4. Cena oferty powinna być wyliczona w następujący sposób:
12.4.1. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto na formularzu cenowym;
12.4.2. Wykonawca obliczy wartość netto poszczególnych pozycji przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość jednostek;
12.4.3. Wykonawca poda stawkę VAT;
12.4.4. Wykonawca obliczy wartość brutto poszczególnych pozycji przez dodanie do wartości netto należnej kwoty VAT;
12.4.5. Wykonawca zsumuje wartości brutto poszczególnych pozycji.
12.5. Cena (wartość) brutto oferty stanowi cenę oferty.
12.6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

13.1. Kryteria oceny ofert:

Cena: Pc - 60% (60 pkt)
Ocena techniczna: Pt - 40% (40 pkt)

13.2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Wartość punktowa kryterium ,,cena" będzie obliczona wg wzoru:

(najniższa cena brutto / cena brutto badanej oferty) x 60 = liczba punktów

Wartość punktowa kryterium ocena techniczna będzie dokonywana według następujących zasad:

suma przyznanych punktów dla wszystkich parametrów w niniejszym kryterium badanej oferty
maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w niniejszym kryterium

1) W przedmiotowym kryterium oceniane będą podane przez Wykonawcę w ,,Formularzu wymaganych - oferowanych parametrów technicznych i użytkowych" wybrane parametry oferowanego sprzętu.
2) Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania dla danego parametru została podana w ,,Formularzu wymaganych - oferowanych parametrów technicznych i użytkowych" w kolumnie ,,Parametry oceniane - punktacja" wraz z podaniem zasad przyznawania punktów.
3) Zamawiający na podstawie informacji zawartej przez wykonawcę w ,,,,Formularzu wymaganych - oferowanych parametrów technicznych i użytkowych" przyzna punkty dla danego parametru. Następnie Zamawiający obliczy sumę przyznanych punktów dla wszystkich parametrów w niniejszym kryterium.

13.3. Łączną punktacją przyznaną w ofercie będzie sumą poszczególnych punktacji przyznanych w poszczególnych kryteriach:
P= Pc + Pt
13.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów.
13.4. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w ustawie PZP i spełniają wymagania określone w SIWZ.
13.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
13.5.1. jest niezgodna z ustawą PZP;
13.5.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
13.5.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
13.5.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
13.5.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
13.5.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
13.5.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,
13.5.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

14.1 Zamawiający udzieli zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie PZP i spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz została wybrana jako najkorzystniejsza.
14.2 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
14.2.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
14.2.2 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
14.2.3 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
14.2.4 unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne
14.3. Wykonawcy, który złożył wybraną ofertę, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.
14.4. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 14.2.1 i 14.2.4., na stronie internetowej Zamawiającego.
14.5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób (np. pocztą). Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
14.6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli:
14.6.1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę lub
14.6.2. upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze
14.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertą najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
14.8. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego w terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze oferty.
14.9. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
14.9.1. pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
14.9.2. umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.

15. INFORMACJE DODATKOWE

15.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy
15.2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
15.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
15.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
15.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
15.6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
15.7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
15.8. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
15.9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
15.10. Zamawiający informuje, nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15.11. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
15.12. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przetargowego nie przeprowadzono dialogu technicznego.
16. ISTOTNE DLA STRON POSTAWNOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Istotne postanowienia dotyczące umowy zawiera załącznik do SIWZ - Wzór umowy. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 18.2 do niniejszej specyfikacji.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

17.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują Środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy PZP.
17.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. Ustawy Pzp.
17.3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
17.4. W pozostałych przypadkach Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2.

Uwagi:
15.13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie;
inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie jest Pan Tomasz Rydzoń, kontakt: adres e-mail: tomasz.rydzon@wwsz.leszno.pl, telefon: 512 168 362 ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sporawy DZ-751-17/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Kontakt:
7.5 Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Magdalena Główczyńska

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.