Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kompaktowego wymiennika ciepłej wody użytkowej

Przedmiot:

Dostawa kompaktowego wymiennika ciepłej wody użytkowej

Data zamieszczenia: 2019-04-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Karny w Chełmie
ul. Kolejowa 112
22-100 Chełm
powiat: Chełm
tel. 825 653 485, faks 825 653 557
zk_chelm@sw.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa kompaktowego wymiennika ciepłej wody użytkowej do Zakładu Karnego w Chełmie
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego kompaktowego wymiennika ciepłej wody użytkowej z zewnętrznymi zasobnikami ciepłej wody użytkowej przystosowanymi do podłączenia instalacji solarnej wraz z rozładowaniem, montażem, demontażem starego wymiennika ciepłej wody użytkowej oraz zaprojektowaniem i wykonaniem stosownej dokumentacji projektowej dla potrzeb związanych z dostarczeniem odpowiedniej ilości ciepłej wody użytkowej Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia określono szczegółowo w załączniku nr 1 do specyfikacji. 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42511100-2. 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko, transportem, który będzie miał możliwość przejazdu przez bramę o wymiarach: wysokość - 4,15 m, szerokość - 3,55 m. Kompaktowy węzeł cieplny wraz z zasobnikami będzie umieszczony w pomieszczeniu o wymiarach wysokość 2,40 m, szerokość 3,75 m, długość 8,39 m o otworze drzwiowym o wymiarach: wysokość - 2,06 m, szerokość - 1,30 m. 4. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do zabezpieczenia Zamawiającego w ciągłość dostarczenia ciepłej wody użytkowej na czas wymiany wymiennika. 5. Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do demontażu istniejącego wymiennika ciepłej wody użytkowej i ustawieniu go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 6. Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do zainstalowania dostarczonego wymiennika, pierwszego uruchomienia oraz przeprowadzenia szkolenia instruktażowego pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi. 7. Wykonawca wyposaża kompaktowy wymiennik w pełną automatykę sterującą podzespołami wymiennika, systemem monitoringu współpracujący z oprogramowaniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Chełmie oraz zasobniki ciepłej wody użytkowej przystosowane do instalacji solarnej. 8. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń dotyczących prowadzonych robót z przedstawicielami Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Chełmie oraz Zamawiającym. 9. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń na dopuszczenie do eksploatacji kompaktowego wymiennika ciepłej wody użytkowej wraz z zasobnikami ciepła, jeżeli zasady jego używania będą tego wymagały. 10. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji kompaktowego wymiennika ciepłej wody użytkowej i jego podzespołów objętych przedmiotem zamówienia, w tym dokumentów gwarancyjnych producenta, a także do przeniesienia na Zamawiającego uprawnień gwarancyjnych otrzymanych od producenta. 11. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego na kompaktowy wymiennik ciepłej wody użytkowej i jego podzespoły objęte przedmiotem zamówienia minimum 36 miesięcy, a także serwisu pogwarancyjnego w okresie co najmniej 3-letnim. 12. Zamawiający umożliwi wykonawcom którzy ubiegają się o złożenie oferty oględzin miejsca realizacji zamówienia. Zainteresowani Wykonawcy powinni do dnia 30.04.2019 r. złożyć pisemny wniosek określony w załączniku nr 6 do specyfikacji. Osoby, które taki wniosek złożą, zostaną powiadomione o terminie wizji lokalnej

CPV: 42511100-2

Dokument nr: 536780-N-2019, DKw.2232.4.2019DK

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-08, godzina: 09:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 4 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
4

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie, Wykonawca składa z ofertą podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (zał. nr 2 do swiz)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie, Wykonawca składa z ofertą podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (zał. nr 2 do swiz)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie, Wykonawca składa z ofertą podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (zał. nr 2 do swiz)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. warunków określonych w niniejszej SIWZ w rozdz. VIII pkt 1, Wykonawca składa do oferty następujące dokumenty: 1) podpisane oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wykonawca składa do oferty następujące dokumenty: 1) podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik nr 2 i 3. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 i 2 tego rozdziału. 4. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o uczciwej konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi (załącznik nr 4 do SIWZ). UWAGA! Oświadczenie nie będzie wymagane jeśli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 5. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie będzie badał czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki w niniejszym postępowaniu. 6. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie dokumentu: 1) aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia , w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 7. Wyjaśnienia: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna) do oferty dołączają: 1. pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, które zawiera m. in.: nazwy i adresy członków np. konsorcjum lub spółki cywilnej, nazwę i adres pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy przedstawicieli członków np. konsorcjum, spółki cywilnej - zgodnie z zasadami reprezentacji; 2. oświadczenie wyszczególnione w pkt 1 podpisane przez pełnomocnika lub wszystkich uprawnionych przedstawicieli członków np. konsorcjum, spółki cywilnej - zgodnie z zasadami reprezentacji; 3. dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt 2 ppkt 1 oraz pkt 3 i 4 tego rozdziału złożone przez wszystkich Wykonawców tworzących np. konsorcjum, spółkę cywilną, podwykonawców. Oświadczenia te, mają potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia; 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy wystawiania powyższego dokumentu stosuje się odpowiednio do dokumentu określonego w pkt 6. 2. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale IX siwz - oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia i dokumenty są niekompletne, zawierają błąd lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, chyba, że mimo ich złożenia uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 3. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że pomimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasadach, których Wykonawca polega na zasobach określonych w art. 22 a ustawy pzp kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczone ,,za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 5. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy pzp, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem". 6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczenia lub dokumentów, o których mowa w rozdz. IX siwz w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do siwz) dokumenty/oświadczenia. Jeżeli oświadczenia i dokumenty są sporządzone w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczeń na język polski. 7. Ilekroć w siwz a także w załącznikach do siwz występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodnością z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego Wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 8. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 9. W przypadku potwierdzenia dokumentów za zgodnością z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy oraz klauzula ,,za zgodnością z oryginałem". W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć ,,za zgodnością z oryginałem" każdą stronę dokumentu lub ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczonych stron. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są do oferty wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. W przypadku wątpliwości dotyczących treści dokumentów oraz formy ich składania w niniejszym postępowaniu, rozstrzygającym jest Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. warunków określonych w niniejszej SIWZ w rozdz. VIII pkt 1, Wykonawca składa do oferty następujące dokumenty: 1) podpisane oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wykonawca składa do oferty następujące dokumenty: 1) podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik nr 2 i 3. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 i 2 tego rozdziału. 4. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o uczciwej konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi (załącznik nr 4 do SIWZ). UWAGA! Oświadczenie nie będzie wymagane jeśli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 5. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie będzie badał czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki w niniejszym postępowaniu. 6. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie dokumentu: 1) aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia , w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 7. Wyjaśnienia: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna) do oferty dołączają: 1. pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, które zawiera m. in.: nazwy i adresy członków np. konsorcjum lub spółki cywilnej, nazwę i adres pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy przedstawicieli członków np. konsorcjum, spółki cywilnej - zgodnie z zasadami reprezentacji; 2. oświadczenie wyszczególnione w pkt 1 podpisane przez pełnomocnika lub wszystkich uprawnionych przedstawicieli członków np. konsorcjum, spółki cywilnej - zgodnie z zasadami reprezentacji; 3. dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt 2 ppkt 1 oraz pkt 3 i 4 tego rozdziału złożone przez wszystkich Wykonawców tworzących np. konsorcjum, spółkę cywilną, podwykonawców. Oświadczenia te, mają potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia; 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy wystawiania powyższego dokumentu stosuje się odpowiednio do dokumentu określonego w pkt 6. 2. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale IX siwz - oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia i dokumenty są niekompletne, zawierają błąd lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, chyba, że mimo ich złożenia uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 3. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że pomimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasadach, których Wykonawca polega na zasobach określonych w art. 22 a ustawy pzp kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczone ,,za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 5. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy pzp, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem". 6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczenia lub dokumentów, o których mowa w rozdz. IX siwz w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do siwz) dokumenty/oświadczenia. Jeżeli oświadczenia i dokumenty są sporządzone w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczeń na język polski. 7. Ilekroć w siwz a także w załącznikach do siwz występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodnością z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego Wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 8. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 9. W przypadku potwierdzenia dokumentów za zgodnością z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy oraz klauzula ,,za zgodnością z oryginałem". W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć ,,za zgodnością z oryginałem" każdą stronę dokumentu lub ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczonych stron. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są do oferty wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. W przypadku wątpliwości dotyczących treści dokumentów oraz formy ich składania w niniejszym postępowaniu, rozstrzygającym jest Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 35,00
Serwis 5,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.