Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup agregatu prądotwórczego na hydrofornię

Przedmiot:

Zakup agregatu prądotwórczego na hydrofornię

Data zamieszczenia: 2019-04-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta Tuliszków
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszków
powiat: turecki
tel. 63 279 17 61 , 63 279 31 16 fax 63 279 17 70
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Tuliszków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,Zakup agregatu prądotwórczego
na hydrofornię w Imiełkowie".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
Dostawa dla Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie:
a) agregatu prądotwórczego (automatycznego).
3. Zamówienie obejmuje:
3.1. Dostarczenie we wskazane miejsce przez zamawiającego agregatu prądotwórczego
spełniającego niżej wskazane parametry techniczne:
- moc maksymalna (LTP) - 60,00 - 70,00 kVA,
- moc maksymalna (LTP) - 50,00 - 60,00 kW,
- moc znamionowa (PRP) - 50,00 - 65,00 kVA,
- moc znamionowa (PRP) - 40,00 - 50,00 kW,
- długość - 2 000 - 3 000 mm,
- szerokość - 800 - 1 500 mm,
- wysokość - 1 200 - 1 800 mm
- pojemność silnika - 4 000 - 5 000 em3,
- system chłodzenia silnika - woda,
- zużycie paliwa (na 75 % mocy znamionowej) - 9,0 -15,0 l/h,
- konstrukcja agregatu - zabudowany,
- agregat prądotwórczy ma być wyposażony w automatyczny panel sterowania.
Przedmiot zamówienia winien posiadać dokumenty zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa tj. wymagane atesty oraz certyfikaty, opis techniczny agregatu
w języku polskim (karta katalogowa potwierdzająca parametry agregatu, DTR, instrukcja
obsługi w języku polskim).

Dokument nr: RRG-BI. 7021.1.2019

Składanie ofert:
c) Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Ofertę cenową należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Oferta dla zadania pn. ,,Zakup
agregatu prądotwórczego na hydrofornię w Imiełkowie". Nie otwierać przed 29.04.2019 r.
do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie,
ul. Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62 - 740 Tuliszków w nieprzekraczalnym terminie:
Do dnia 29.04.2019
Do godz.
9:30 J

Miejsce i termin realizacji:
a) Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 10.06.2019 r.

Wymagania:
4. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia poniesie wszelkie koszty związane
z dostarczeniem agregatu prądotwórczego (automatycznego) w miejsce wskazane przez
Zamawiającego.
b) Opis sposobu przygotowania oferty.
W ofercie należy podać cenę za wykonanie zamówienia.
d) Opis sposobu obliczania ceny.
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (polski złoty). Cena musi uwzględniać wszystkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wartość oferty należy podać netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT, oraz wskazać czas
gwarancji dla przedmiotu zamówienia.
e) Kryteria oceny oferty.
1. Zamawiający przy wyborze oferty posługiwał się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1. Cena wykonania zamówienia: 60 %
1.2. Gwarancja: 40%
1.1. Cena wykonania zamówienia waga: 60%
Maksymalna do uzyskania ilość punktów: 60
Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:
c,,
C = -- x 100x60%
cb
C - ilość punktów jaką uzyskała oferta na podstawie kryterium ,,Cena"
Cn - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert
Cb- cena oferty badanej
60% - waga kryterium "Cena"
1.2. Okres gwarancji-waga 40%
Maksymalna do uzyskania ilość punktów: 40
W tym kryterium oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
wynikającą z działania:
^Tb
G = -- x 100 x 40%
Gn
G - ilość punktów, jaką uzyskała oferta na podstawie kryterium ,,Okres gwarancji
Gb - okres gwarancji z badanej oferty (liczony w miesiącach)
Gn- najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ważnych ofert (liczony w miesiącach)
40% - waga kryterium ,,Gwarancja"
Maksymalny akceptowalny przez zamawiającego okres udzielonej gwarancji: 36 miesięcy
od daty wykonania zamówienia.
Minimalny akceptowalny przez zamawiającego okres udzielonej gwarancji: 12 miesięcy
od daty wykonania zamówienia.
1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta nie odrzucona, która uzyska najwyższą liczbę
punktów, będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, wg poniższego
wzoru:
W - łączna ilość punktów, jaką uzyskała oferta na podstawie kryteriów oceny ofert.
C - ilość punktów, jaką uzyskała oferta na podstawie kryterium ,,Cena"
G - ilość punktów, jaką uzyskała oferta na podstawie kryterium ,,Okres gwarancji"
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w zapytaniu a także zostanie oceniona, jako oferta
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert i uzyska na tej podstawie największą
ilość punktów obliczoną według opisanej powyżej metodologii oceny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.