Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wybór wykonawcy robót budowlanych wraz z niezbędnymi materiałami budowlanymi

Przedmiot:

Wybór wykonawcy robót budowlanych wraz z niezbędnymi materiałami budowlanymi

Data zamieszczenia: 2019-04-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: "ROL-MAX" WRYK & RYBIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Jastkowice, ul Ruda 3
37-403 Pysznica
powiat: stalowowolski
609 731 678
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17161
Województwo: podkarpackie
Miasto: Pysznica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wybór wykonawcy robót budowlanych wraz z niezbędnymi materiałami budowlanymi niezbędnymi do realizacji zadania mającego na celu nabycie usług budowlanych dotyczących budowy hali produkcyjnej wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-biurowym
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane) w ramach zadania mającego na celu nabycie usług budowlanych dotyczących budowy hali produkcyjnej wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-biurowym, wraz z zapewnieniem niezbędnych materiałów budowlanych. Zakres planowanych do przeprowadzenia prac określony jest w projekcie budowlanym stanowiącym załączniki do niniejszego zapytania.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy robót budowlanych wraz z niezbędnymi materiałami budowlanymi niezbędnymi do realizacji zadania mającego na celu nabycie usług budowlanych dotyczących budowy hali produkcyjnej wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-biurowym.
Postępowanie ma na celu wybór dostawcy zgodnie z obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz specyficznych wymogów obowiązujących dla zamówień realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1 ,,Dotacje bezpośrednie" (konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego o nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18), w ramach którego Spółka ubiega się o dofinansowanie na przeprowadzenie zaplanowanego przedsięwzięcia.
MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRAC: Inwestycja zostanie zrealizowana w obrębie działki nr 1277/11, położonej w miejscowości Pysznica (obręb 5 Pysznica), numer księgi wieczystej TB1S/00062742/5.
Miejsce lokalizacji inwestycji
Województwo: Podkarpackie
Powiat: stalowowolski
Gmina: Pysznica
Miejscowość: Jastkowice oraz Pysznica
Obręb: obręb 3 Pysznica; obręb 5 Pysznica
Inwestycja realizowana będzie na terenie: działka ewidencyjna nr 1277/11 (obręb 5 Pysznica).
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane) w ramach zadania mającego na celu nabycie usług budowlanych dotyczących budowy hali produkcyjnej wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-biurowym. Zakres planowanych do przeprowadzenia prac określony jest w projekcie budowlanym stanowiącym załączniki do niniejszego zapytania.
Poniższy zakres robót realizowany będzie na postawie decyzji pozwolenia na budowę, wydanej przez Starostę Stalowowolskiego o nr 62/2019 (ABS-P.6740.11.2019.MG Nr 1021/2019) z dnia 4.02.2019).
Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Roboty ziemne.
2. Wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe i zasypki
3. Wykonanie fundamentów w tym: stopy, ławy, podwaliny, ściany fundamentowe.
4. Dostawa i montaż konstrukcji hali.
5. Wykonanie obudowy hali, montaż pokrycia dachowego.
6. Wykonanie posadzki.
7. Przeprowadzenie niezbędnych robót murarskich.
8. Wykonanie robót budowlanych stanu wykończeniowego.
9. Wykonanie niezbędnych instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnych, c.o. i gazowe.
10. Wykonanie instalacji zewnętrznej i przyłącza.
11. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.
12. Wykonanie instalacji elektryczne, odgromowej i teletechnicznej.
13. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
14. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, w tym drogi, place, chodniki i tereny zielone (w szczególności zakres ten obejmuje wykonanie kostki brukowej)
15. Obsługa geodezyjna przedmiotu zamówienia
16. Obsługa w zakresie prowadzenia nadzoru budowy
17. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w ilości 3 egzemplarzy dla Zamawiającego.
18. Inne czynności niewymienione wyżej a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego są rysunki techniczne dot. części:
o budowlanej
o elektrycznej
o sanitarnej
o przedmiarowej
Dołączona do niniejszego zapytania specyfikacja została przygotowana z najwyższą starannością względem określenia pełnego, jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia tak, aby umożliwić wykonawcom określenie wszystkich swoich zobowiązań i ryzyka oraz odpowiedzialną kalkulację ceny i innych elementów oferty.
Wszelkie zakupy, usługi i dostawa będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego muszą być włączone i współpracować z istniejącą infrastrukturą i wyposażeniem w Spółce i musi spełniać te same standardy technologiczne. Zastosowane zapisy znajdują uzasadnienie w konieczności zapewnienia sprawnego przeprowadzenia przedmiotowego projektu. Wskazane zapisy nie narzucają Wykonawcom obowiązku stosowania wskazanych rozwiązań, a informują jedynie o minimalnych parametrach i standardach. Zamawiający oczekuje rozwiązania technicznego spełniającego wymagania.
W trakcie realizacji robót należy spełnić następujące warunki:
1. Zabezpieczyć odcinek robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (zabezpieczenie trwałym ogrodzeniem);
2. Wykonać plan BIOZ dla oferowanego zakresu robót.
3. Wszystkie szkody bezpośrednio wynikłe z budowy pokryje Wykonawca i doprowadzi teren do stanu istniejącego.
4. Wykonawca jako dowód wykonania robót przedstawi protokół odbioru końcowego robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego (Inspektora nadzoru i Kierownika budowy).
5. Załącznikiem do protokołu końcowego będzie dokumentacja powykonawcza (wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie) dostarczona przez Wykonawcę robót, niezbędna do przekazania do użytkowania wykonanych robót.
6. Przedmiary robót udostępniono Wykonawcy w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i mają charakter jedynie pomocniczy. W trakcie realizacji zamówienia nie będą stanowić podstawy jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 17161, 1/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 20-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy złożyć do dnia 20 maja 2019 2019 r. do godz. 9:00
2. Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
4. Oferty należy składać pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście w siedzibie zamawiającego.
Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:
ROL-MAX" WRYK & RYBIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Jastkowice, ul Ruda 3
37-403 Pysznica
"Oferta w zakresie wykonania robót budowlanych wraz z niezbędnymi materiałami budowlanymi niezbędnymi do realizacji zadania mającego na celu nabycie usług budowlanych dotyczących budowy hali produkcyjnej wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-biurowym."
NIE OTWIERAĆ PRZED <godz.9:00>
5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego
6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu nie będą podlegały ocenie.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: stalowowolski Miejscowość: Jastkowice
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający zastrzega, iż szczegółowa dokumentacja techniczna przekazana zostanie po wysłaniu prośby o przesłanie dokumentacji na adres mailowy biuro@rol-max.eu do dnia
29.04.2019 r. do godz. 15:00.
Oferenci będą mieli prawo do odbycia jednorazowej wizji lokalnej, której termin zostanie uzgodniony z Oferentem w drodze korespondencji elektronicznej.
Wizja lokalna może odbyć się również na pisemny wniosek Oferenta.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Elektryka - przedmiar
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - warunek potwierdzany oświadczeniem,
b. prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia - warunek potwierdzany oświadczeniem
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie- warunek potwierdzany oświadczeniem wraz z referencjami - wymagane przedłożenie min. 1 szt. referencji z ostatnich 5 lat dotyczących robót budowlanych z zakresu wykonania robót budowlanych w zakresie analogicznym do tego przedstawionego w przedmiocie zamówienia
Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a. dysponują potencjałem technicznym i kadrą niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia - warunek potwierdzany oświadczeniem wskazującym wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w szczególności dysponują osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń z doświadczeniem zawodowym na podobnych budowach min 5 lat.
b. posiadać będą polisę ubezpieczeniową OC dotyczącą prowadzonej działalności gospodarczej - Oferent przedłoży oświadczenie, że najpóźniej w dniu podpisania umowy będzie posiadał odpowiednią polisę ubezpieczeniową od OC na wartość min. 1,5 mln PLN. Polisa będzie ważna/prolongowana przez cały okres trwania kontraktu na wartość wskazaną jak wyżej,
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a. dysponują potencjałem technicznym i kadrą niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia - warunek potwierdzany oświadczeniem wskazującym wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w szczególności dysponują osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń z doświadczeniem zawodowym na podobnych budowach min 5 lat.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - warunek potwierdzany oświadczeniem,
b. nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłości - warunek potwierdzany oświadczeniem,
c. nie zalegają z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - warunek potwierdzany oświadczenie, że nie posiada zaległości z tytułu ww. należności (opłaty publiczno-prawne, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne),
Dodatkowe warunki
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej - warunek potwierdzany oświadczeniem,
b. podpisali upoważnienie do przetwarzania danych osobowych według wskazanego przez Zamawiającego wzoru dołączonego do niniejszego zapytania
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn.zm.).
2. Niniejsze postępowanie zostaje przeprowadzone w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności.
3. Niniejsze postępowanie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady uczciwej konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
4. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.
5. Niniejsze postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień (dalej: Regulamin) obowiązującym u Zamawiającego.
6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) zmiany treści zapytania ofertowego w tym zmiany warunków postępowania,
b) zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
8. O wprowadzonych w zapytaniu ofertowym zmianach Zamawiający poinformuje Oferentów w każdy ze sposobów wyszczególnionych jako forma upublicznienia opisana
w Regulaminie.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwracania się do Oferentów na każdym etapie postępowania o dodatkowe informacje, dokumenty lub wyjaśnienia. Kontakt Zamawiającego z Oferentem nastąpi drogą elektroniczną wskazaną w treści nadesłanej przez Oferenta oferty.
10. W sytuacji zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy lub też unieważnienia postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty oraz upubliczni stosowną informację.
11. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
12. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
13. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
14. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz Regulaminu.
15. Oferentom przysługuje środek ochrony prawnej w postaci protestu dotyczącego przeprowadzonej oceny ofert zgodnie z Regulaminem.
16. Dokumentacja związana z niniejszym zapytaniem ofertowym (wraz z załącznikami) sporządzona musi być w języku polskim.
17. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie muszą być zatwierdzone pisemnym protokołem konieczności przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. Roboty te nie spowodują zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy. Wprowadzenie robót zamiennych będzie możliwe, jeżeli:
a) są korzystne dla Zamawiającego lub przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy,
b) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji projektowej,
c) pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych
w dokumentacji projektowej,
d) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
Strony przewidują także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami, wykonania przedmiotu umowy, lub które pojawiły się w dokumentacji projektowej na skutek tzw. błędów projektowych (tzw. roboty zaniechane). Roboty takie muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego na piśmie w porozumieniu z projektantem. W przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego elementu, od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, przygotowanego przez Wykonawcę, a zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie odpowiednich KNR-ów lub KNNR-ów w oparciu o następujące założenia:
a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów szczegółowych złożonych przez Wykonawcę, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte w drodze negocjacji.
,,Zamawiający informuje, że wskazanie nazw zwyczajowych, autorów, producentów
w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie precyzyjnemu określeniu cech technicznych i jakościowych oraz wynika z konieczności wykorzystania parametrów przedmiotu dla osiągnięcia lepszych efektów -, a tym samym dla osiągnięcia zamierzonego celu projektu. Ilekroć w treści użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, a także normy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, cechach użytkowych, jakościowych i funkcjonalnych".
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając zasad przejrzystości prowadzenia postępowania zgodnie z pkt. 6.5.2 ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020". Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
W następujących przypadkach:
o jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,
o jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych
i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć
w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
o zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny jednostkowe brutto o wartość podatku VAT,
o jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych,
w szczególności dotyczących:
- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
- konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
- konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia
w chwili zawierania umowy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Do oferty należy dołączyć:
a. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych w treści niniejszego zapytania,
b. Wykaz wykonanych robót wraz z referencjami;
c. Wykaz posiadanej kadry niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia;
d. Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i elementami robót, wg których dokonywane będą odbiory częściowe robót.
e. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
7. Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
8. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego i treści umowy. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeśli zapytanie wpłynęło
do Zamawiającego najpóźniej na 3 dni robocze (dni robocze: dni od poniedziałku od godz. 10:00 do piątku do godziny 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed upływem terminu składania ofert. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana jest w taki sam sposób, w jaki opublikowano zapytanie ofertowe. Pytania należy kierować na adres mailowy: biuro@rol-max.eu Pytania dotyczące umowy muszą wskazywać konkretny jej punkt.
9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
10. Okres związania ofertą wynosi co najmniej 30 dni od daty złożenia oferty.
11. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
12. W toku dokonania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień treści złożonych przez nich ofert.
13. Informacja nt. konieczności uzupełnienia złożonej oferty (w tym: zakres wymaganych uzupełnień oraz termin oraz sposób ich przedłożenia) zostanie przekazana w trybie poczty elektronicznej.
14. W przypadku niedostarczenia przez Oferentów zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Komisja Wyboru Dostawców może wyznaczyć dodatkowy termin na ich uzupełnienie.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych. Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert na każdym etapie postepowania, dokonuje poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytania ofertowego, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty za zgodą oferenta. Sprostowanie oczywistych omyłek dokonuje Zamawiający w specjalnym formularzu zawiadamiając o tym oferenta, którego oferta została poprawiona.
Jeżeli oferent nie zgodzi się na poprawienie omyłek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jego oferta zostanie odrzucona.
W dalszej kolejności komisja oceniać będzie spełnienie warunków wymaganych od Oferentów. Określi, zatem które oferty zostaną odrzucone, czy postępowanie musi być unieważnione.
W odniesieniu do Oferentów, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert.
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (zawierającą nazwę i adres zwycięzcy postępowania) zamieści na stronach internetowych Zamawiającego oraz Bazy Konkurencyjności.
Ocena ofert składa się z dwóch części: oceny finansowo handlowej oraz oceny technicznej.
Cena - waga: 100 pkt
Oferty, które będą zawierać czas realizacji przedmiotu zamówienia powyżej 18 miesięcy od daty podpisania umowy, zostaną odrzucone i nie będą oceniane w dalszym toku postępowania.
W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji Projektu, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym, wybierze ofertę korzystniejszą od strony oddziaływania na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.) lub złożoną przez Oferenta posiadającego wdrożony i certyfikowany System Zarządzania BHP, System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskowego oraz System Zarządzania Energią.
1. Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.
2. Cena powinna zostać podana w walucie PLN.
3. Określenie ceny w innej walucie skutkować będzie przeliczeniem ceny przez Zamawiającego do waluty PLN przy zastosowaniu tabel kursowych (tabela A - Kursy średnie walut obcych) Narodowego Banku Polskiego z dnia określonego w pkt VII.1 (końcowy termin składania ofert).
5. Bez względu na podanie przez Oferenta ceny w walucie innej niż PLN, walutą umowy zawartej z Oferentem wybranym przez Zamawiającego jest waluta PLN.
Każda z ofert zostanie oceniona w następujący sposób:
ilość punktów = (cena oferty najniższej/cena oferty badanej) x 100
Lista rankingowa będzie utworzona od najwyższej ilości uzyskanych punktów. Do realizacji zamówienia wybrany zostanie wykonawca, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ocenie.
Wykluczenia
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy
są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo (wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem) - warunek potwierdzany oświadczeniem. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
"ROL-MAX" WRYK & RYBIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Adres
ul. Ruda, Jastkowice 3
37-403 Pysznica
podkarpackie , stalowowolski
Numer telefonu
+ 48 609 731 678
NIP
8652494251
Numer naboru
RPPK.01.04.01-IZ.00-18-005/18
Inne źródła finansowania
Zamówienie w części nie objętej pomocą publiczną będzie finansowane ze środków własnych

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Stanisław Wryk
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
609 731 678

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.