Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w prototypach urządzeń

Przedmiot:

Zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w prototypach urządzeń

Data zamieszczenia: 2019-04-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: I-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Żniwna 3
45-763 Opole
powiat: Opole
501363426
biuro@i-systems.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180631
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 -RPOP.01.01.00-16-0019/17 na zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w prototypach urządzeń
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w prototypach urządzeń.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w prototypach urządzeń.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w prototypach urządzeń.
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia:
Część I
? Serwer
? Switch
Cześć II
? Anteny
? Mikroprocesory
? Elementy dyskretne
? Zasilacze
? Obudowy
? Płytki PBC
? Zamki
Szczegółowy przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania tj. Szczegółowa specyfikacja zamówienia.
Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający.
Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów tylekroć, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności od wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu.
W celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą parafowanej lub podpisanej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej dla oferowanych produktów równoważnych.

CPV: 32000000-3

Dokument nr: 1180631, 2 -RPOP.01.01.00-16-0019/17

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 26-04-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z zaleceniami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
2. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Oferenta.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych.
5. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwotach netto.
6. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu ogłoszenia Zapytanie Ofertowego.
7. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
8. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.
10. Przedmiot zamówienia musi być nowy. Nie dopuszcza się oferowania używanego przedmiotu zamówienia.
11. Ofertę można dostarczyć zgodnie z jedną z dopuszczalnych form:
a) W formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożoną osobiście na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego):
I-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Żniwna 3, 45-763 Opole do dnia 26/04/2019 r.
b) w formie elektronicznej - skan dokumentów wysłany na adres e- mail: biuro@i-systems.pl
do dnia 26/04/2019 r.
11. Ofertę należy złożyć w terminie do 26/04/2019 r.
12. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: cała Polska Powiat:
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Maksymalny termin realizacji do 30.06.2019 r.
2. Okres realizacji zamówienia rozpoczyna bieg w dniu podpisania umowy z wykonawcą i kończy się w terminie podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia wystawionego i podpisanego przez Zamawiającego.
3. Planowany termin podpisania umowy - w terminie związania ofertą.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z Przedmiotem Zamówienia.
Oferta, która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji, zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla części I i II
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:
a) zostały złożone w terminie,
b) są zgodne z Przedmiotem Zamówienia
c) Zamawiający stwierdzi spełnienie przez Oferenta wymagań w zakresie doświadczenia i potencjału zgodnie z zapisami pkt. ,,Warunki udziału w postępowaniu".
5. Ocena punktowa ofert zostanie dokonana na podstawie poniższych kryteriów oddzielnie dla każdej pozycji I i II.
Kryterium I - Cena (maksymalna ilość punktów = 100)
W kryterium I - Cena - najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem
Cena najniższa
________________________ x 100 = Liczba punktów
Cena oferowana przez firmę - oferenta
Oferent w procesie szacowania wartości zamówienia zobligowany jest uwzględnić w swojej kalkulacji wszystkie koszty/warunki około zamówieniowe jakie poniesie w trakcie realizacji zamówienia.
Maksymalny termin realizacji do 30.06.2019 r.
Termin dostawy liczony będzie od daty podpisania umowy.
6. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.
7. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent bądź oferenci (możliwość składania ofert częściowych dla części I i II) którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów.
8. Ocena przeprowadzona zostanie dla każdej pozycji oddzielnie (I-II).
9. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną ilość punktów tj. podali taką samą najniższą cenę, Zamawiający podejmie z tymi podmiotami negocjacje cenowe drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Oferenta w Załączniku nr 1 Formularza Oferty.
10. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy, a terminem zakończenia jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia wystawionego i podpisanego przez Zamawiającego.
Wykluczenia
1. Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
3. W przypadku powiązania o którym mowa w pkt. 1 oferent zostanie wykluczony z postępowania.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
I-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres
Żniwna 3
45-763 Opole
opolskie , Opole
Numer telefonu
327332626
NIP
7542978349
Tytuł projektu
Prace B+R w firmie I-SYSTEMS nad wypracowaniem narzędzia do automatycznej aktualizacji oprogramowania w systemach informatycznych o zróżnicowanej konfiguracji oraz metody pomiaru efektywnego czasu pracy wspierających specjalizacje inteligentne województwa opolskiego.
Numer projektu
RPOP.01.01.00-16-0019/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Krzysztof Jaciw
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
501363426

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.