Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa preparatów technicznych do montażu okien tramwajowych

Przedmiot:

Dostawa preparatów technicznych do montażu okien tramwajowych

Data zamieszczenia: 2019-04-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o
ul. Siedmiogrodzka 20
01-232 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (22) 532 61 40, faks (22) 877 23 87,, tel. +48 22 532 6200
zampubl@tw.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa preparatów technicznych do montażu okien tramwajowych.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów technicznych (wyrobów o nazwach i numerach firmy SIKA), do montażu okien tramwajowych w asortymencie i ilościach określonych w rozdziale II SIWZ.
Rodzaj zamówienia: dostawa

CPV: 24910000-6, 39812500-2, 39830000-9, 39831220-4

Dokument nr: DWZ/18/2019

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, (budynek nr 2, pokój nr 203), dnia: 2019-04-26 godz. 13:00.

Specyfikacja:
Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, (budynek 9, pokój 5), w godz. 7:00 - 15:00, tel. (22) 532-61-40.
Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 10,00 zł
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http: //www.tw.waw.pl

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, (budynek 9, pokój 5), do dnia: 2019-04-26 do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Logistyki, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, magazyn nr 222.
Termin realizacji zamówienia:
w terminie od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.

Wymagania:
Dopuszcza się składania ofert częściowych: nie
Dopuszcza się składania ofert wariantowych: nie
Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową: nie
Zamawiający zamierza ustanowić dynamiczny system zakupów: nie
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dokumenty wymagane na potwierdzenie ich spełnienia:
Poniższa numeracja jest zgodna z numeracją przyjętą w SIWZ.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; oraz
5) którzy nie wyrządzili szkody wynoszącej co najmniej 5% wartości realizowanego zamówienia, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, stwierdzonej orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania oraz którzy nie zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej wynoszącej co najmniej 5% wartości realizowanego zamówienia i orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
6) z którymi w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania Zamawiający nie rozwiązał ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, chyba że wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła mniej niż 5% wartości umowy;
7) w stosunku do których nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości lub którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
8) którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
9) których nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dot. osób fizycznych, wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementarusza spółki komandytowej, komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej);
10) których urzędujących członków organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dot. osób prawnych);
11) w stosunku do których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dot. podmiotów zbiorowych);
12) którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania ani nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
13) którzy w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie odmówili podpisania z Zamawiającym umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie;
14) którzy w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie uchylali się od realizacji na rzecz Zamawiającego obowiązków wynikających z zawartych umów oraz realizowali zamówienia udzielone przez Zamawiającego z należytą starannością.
5.2. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana w oparciu o dokumenty wymienione w ust. 6. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5.3. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, warunki, o których mowa w pkt 5.1 ppkt 1, 2, 3 i 4 muszą spełniać łącznie, pozostałe warunki - każdy z Wykonawców.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
6A. Do oferty, w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 5, należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
6.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załączników nr 1A i 1B do formularza oferty);
6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
6.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa pkt 6.3, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy dotyczące terminów wystawienia dokumentów, określone w pkt 6.3 stosuje się odpowiednio;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt 6.2 oraz oświadczenie wymienione w pkt 6.1 (Załącznik nr 1B) powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę. Oświadczenie wymienione w pkt 6.1 (Załącznik nr 1A), powinno być złożone przez tego lub tych Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunków w określonym tam zakresie lub wszystkich Wykonawców łącznie..
6B. Ponadto do oferty należy załączyć:
6.5. Dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z zapisów we właściwym rejestrze - zgodnie z pkt 10.11 rozdziału I SIWZ.
6C. Pozostałe informacje:
6.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie;
6.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.6, z pełnomocnictwa powinno wyraźnie wynikać do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony.
10.8. Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 6. Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin związania ofertą: 60 dni
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%
Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy oferta Wykonawcy, która uzyskała największą liczbę punktów, tj. była najtańsza, nie podlega odrzuceniu. Wybrana zostanie oferta najtańsza.
Przewidywane zamówienia uzupełniające: nie

Kontakt:
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Małgorzata Łabanowska, tel. +48 22 532 6200, e-mail: zampubl@tw.waw.pl, w godz. 7:00 - 15:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.