Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana Zespołu Włączeniowego gazociągu

Przedmiot:

Wymiana Zespołu Włączeniowego gazociągu

Data zamieszczenia: 2019-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A
ul. Boh. Westerplatte 15
65-034 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
22 363 71 00
magdalena.staron@pgnig.pl22
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: 5 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana Zespołu Włączeniowego gazociągu DN 100 MOP 6,3 MPa z Ośrodka Grupowego Szlichtyngowa Kopalni Gazu Ziemnego Wilków do gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 6,3MPa relacji Wilków - Żuchlów, zlokalizowanego na działce na 19, w obrębie Kowalewo, gminie Szlichtyngowa, powiecie wschowskim, województwie lubuskim

Dokument nr: NL/PGNG/19/2154/OZ/EU

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert
07.05.2019 13:00
Siedziba Zamawiającego

Specyfikacja:
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pobranie ze strony internetowej Zamawiającego: www.przetargi.pgnig.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pok. 202A.
Otrzymanie drogą elektroniczną lub pocztową na pisemny wniosek Wykonawcy o wydanie dokumentacji przetargowej przesłany faksem na nr +48 68 329 11 79, drogą elektroniczną lub pocztową.
Miejsce realizacji zamówienia
Zespół Włączeniowy 250/100 gazociągu DN 100 MOP 6,3 MPa z Ośrodka Grupowego Szlichtyngowa Kopalni Gazu Ziemnego Wilków do gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 6,3MPa relacji Wilków - Żuchlów, zlokalizowanego na działce na 19, w obrębie Kowalewo, gminie Szlichtyngowa, powiecie wschowskim, województwie lubuskim.
Termin i miejsce składania ofert
07.05.2019 12:30
PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra, Dział Przetargów i Umów, pokój nr 202A
Termin i miejsce otwarcia ofert
07.05.2019 13:00
Siedziba Zamawiającego
Termin związania z ofertą
60 dni

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
07.05.2019 12:30
PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra, Dział Przetargów i Umów, pokój nr 202A

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
wymagany
14.08.2019
Niezwłocznie po zawarciu umowy i zakończenie do 14.08.2019r.
Realizacja robót będzie się odbywać wg poniższego harmonogramu:
1/ czynności formalnoprawne- zakończenie do 20.05.2019r.;
2/ roboty budowlane i pozostałe czynności formalnoprawne - wyłącznie podczas postoju remontowego KGZ Wilków tj. od 24.05.2019r. do 7.06.2019r.
3/ prace geodezyjne - zakończenie do 14.08.2019r.
Termin wykonania zamówienia
wymagany
14.08.2019
Niezwłocznie po zawarciu umowy i zakończenie do 14.08.2019r.
Realizacja robót będzie się odbywać wg poniższego harmonogramu:
1/ czynności formalnoprawne- zakończenie do 20.05.2019r.;
2/ roboty budowlane i pozostałe czynności formalnoprawne - wyłącznie podczas postoju remontowego KGZ Wilków tj. od 24.05.2019r. do 7.06.2019r.
3/ prace geodezyjne - zakończenie do 14.08.2019r.
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pobranie ze strony internetowej Zamawiającego: www.przetargi.pgnig.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pok. 202A.
Miejsce realizacji zamówienia
Zespół Włączeniowy 250/100 gazociągu DN 100 MOP 6,3 MPa z Ośrodka Grupowego Szlichtyngowa Kopalni Gazu Ziemnego Wilków do gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 6,3MPa relacji Wilków - Żuchlów, zlokalizowanego na działce na 19, w obrębie Kowalewo, gminie Szlichtyngowa, powiecie wschowskim, województwie lubuskim.

Wymagania:
Warunki uczestnictwa
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem rodzaju robót, wartości, daty oraz miejsca ich wykonania i odbiorców
i załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - list referencyjny. Jako potwierdzenie należytego wykonania robót dopuszcza się przedłożenie protokołu odbioru robót wyłącznie jeśli wykonane są dla PGNiG SA O/Zielona Góra.
W przypadku wykonania robót, jako podwykonawca należy dostarczyć dodatkowo referencje wystawione przez Inwestora dla wykonawcy zadania. Referencje takie mogą wskazywać tylko na należyte wykonanie zakresu robót realizowanych przez podwykonawcę.
Zamawiający uzna za odpowiadające przedmiotowi zamówienia następujące prace: budowę, przebudowę lub remont gazociągów wysokiego ciśnienia o średnicy ? DN 150, przy zastosowaniu technologii TD Williamson w zakresie hermetycznego wstrzymania przepływu gazu, o wartości nie mniejszej niż 250 000 złotych netto.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Warunki dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych
Informacje na temat wadium
Wadium wnosi się na okres związania ofertą. 2. Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu jest wniesienie wadium przed terminem składania ofert w pieniądzu gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych. Kwota wadium wynosi 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert we właściwej kwocie. Wadium może być wniesione w następujący sposób: a) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 59 1030 1292 0000 0000 5579 1279 z adnotacją: ,,Wadium - CRZ: NL/PGNG/19/ /OZ/EU - ,,Wymiana Zespołu Włączeniowego 250/100 gazociągu DN 100 MOP 6,3 MPa z Ośrodka Grupowego Szlichtyngowa Kopalni Gazu Ziemnego Wilków do gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 6,3MPa relacji Wilków - Żuchlów zlokalizowanego na działce na 19 w obrębie Kowalewo gminie Szlichtyngowa powiecie wschowskim województwie lubuskim". Za termin wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. b) w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych - oryginał powinien być dostarczony do pokoju nr 202a w PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze przy ul. Boh. Westerplatte 15 z adnotacją: ,,Wadium - CRZ: NL/PGNG/19/2154/OZ/EU - ,,Wymiana Zespołu Włączeniowego 250/100 gazociągu DN 100 MOP 6,3 MPa z Ośrodka Grupowego Szlichtyngowa Kopalni Gazu Ziemnego Wilków do gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 6,3MPa relacji Wilków - Żuchlów zlokalizowanego na działce na 19 w obrębie Kowalewo gminie Szlichtyngowa powiecie wschowskim województwie lubuskim". Kserokopia dowodu wniesienia wadium musi być załączona do oferty. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy skazany przez Wykonawcę. 5. Zwrot wadium dokonywany jest: a) Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy gdy takie jest wymagane chyba że wadium zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia; b) pozostałym Wykonawcom - z chwilą zakończenia postępowania przetargowego nie później niż z upływem terminu związania ofertą; c) wszystkim Wykonawcom - z chwilą unieważnienia postępowania. d) na pisemny wniosek Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; e) na pisemny wniosek Wykonawcy który został wykluczony lub którego oferta została odrzucona. 6. Zamawiający może zatrzymać wadium jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: a) wycofa lub zmodyfikuje ofertę po upływie terminu składania ofert; b) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej przez niego ofercie; c) nie wniesie w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; d) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Kryteria oceny ofert
Cena (cena brutto), Waga(%): 100

Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
Warunki uczestnictwa
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem rodzaju robót, wartości, daty oraz miejsca ich wykonania i odbiorców
i załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - list referencyjny. Jako potwierdzenie należytego wykonania robót dopuszcza się przedłożenie protokołu odbioru robót wyłącznie jeśli wykonane są dla PGNiG SA O/Zielona Góra.
W przypadku wykonania robót, jako podwykonawca należy dostarczyć dodatkowo referencje wystawione przez Inwestora dla wykonawcy zadania. Referencje takie mogą wskazywać tylko na należyte wykonanie zakresu robót realizowanych przez podwykonawcę.
Zamawiający uzna za odpowiadające przedmiotowi zamówienia następujące prace: budowę, przebudowę lub remont gazociągów wysokiego ciśnienia o średnicy ? DN 150, przy zastosowaniu technologii TD Williamson w zakresie hermetycznego wstrzymania przepływu gazu, o wartości nie mniejszej niż 250 000 złotych netto.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Warunki dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
Inne uwagi
W celu złożenia oferty spełniającej wymagania określone w SIWZ Wykonawca, który pobrał dokumentację ze strony internetowej, powinien śledzić informacje zamieszczone na tej stronie.

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
Cena (cena brutto), Waga(%): 100
Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
Inne uwagi
W celu złożenia oferty spełniającej wymagania określone w SIWZ Wykonawca, który pobrał dokumentację ze strony internetowej, powinien śledzić informacje zamieszczone na tej stronie.

Kontakt:
magdalena.staron@pgnig.pl
22 363 71 00
Osoba uprawniona do kontaktu z kontrahentami
Magdalena Staroń

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.