Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ogrodzenia wokół budynku

Przedmiot:

Wykonanie ogrodzenia wokół budynku

Data zamieszczenia: 2019-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach
ul. Myszkowska 50
42-310 Żarki
powiat: myszkowski
tel. 343 148 024, faks 343 148 024
sekretariat@zs-zarki.edu.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Żarki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach"
Roboty budowlane - WYKONANIE I MONTAŻ OGRODZENIA WRAZ Z BRAMAMI I FURTKAMI 1.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących robót tymczasowych. Prace towarzyszące obejmują: kierowanie budową i prowadzenie dokumentacji budowy, zabezpieczenie i dozór budowy oraz obiektów i elementów znajdujących się na terenie budowy, oznakowanie związane z ruchem drogowym na przylegającej drodze,wykonanie przedsięwzięć wynikających z zaleceń i warunków udostępnienia terenu do prowadzenia prac przez zarządcę terenu. Roboty tymczasowe obejmują: ogrodzenie placu budowy lub jego oznaczenie (w zależności od potrzeb), ustawienie i wykonanie obiektów zaplecza budowy, transport wewnętrzny na terenie budowy, wykonanie deskowań i zabezpieczeń,wykonanie robót ziemnych. 2. Informacja o terenie budowy. Teren budowy znajduje się na działce budowlanej, która jest jednostką oświatową. 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 2.1. Właściwości wyrobów budowlanych. Wszystkie wyroby budowlane, które zostaną użyte do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa Budowlanego. Wyroby budowlane powinny być dostarczone wraz z dokumentami potwierdzającymi, że są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Dokumenty powinny zawierać informacje identyfikujące rodzaj, markę, klasę, odmianę i gatunek wyrobu budowlanego. Wymagania dotyczące zasadniczych wyrobów budowlanych zostały opisane w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 2.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy i składowanie. Wszystkie wyroby budowlane należy przechowywać, transportować i składować zgodnie instrukcjami i zaleceniami producenta. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię terenu budowy wyroby budowlane powinny być dostarczane partiami i w sposób systematyczny. Zaleca się dostawę wyrobów bezpośrednio przed planowanym terminem wbudowania. 2.3. Kontrola jakości. Kontrolę jakości prowadzi kierownik budowy lub kierownik robót. Okresowo kontrolę jakości prowadzi inspektor nadzoru inwestorskiego lub inny upoważniony przedstawiciel zamawiającego. Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie dokumentów potwierdzających dopuszczenie wyrobów do stosowania w budownictwie oraz ocenę i badanie jakości wyrobów metodami zakresie określonym w dokumentach odniesienia, szczególnie w PN i aprobatach technicznych. W szczególności należy sprawdzić wymiary oraz stan elementów co do uszkodzeń, a także ich klasę, markę i odmianę. 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 3.1. Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót. Do wykonania robót nie określa się wymagań dotyczących niezbędnego sprzętu i maszyn. 3.2. Sprzęt i maszyny zalecane. Do wykonania robót nie określa się wymagań dotyczących zalecanego sprzętu i maszyn. 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. W obrębie terenu budowy należy używać środków transportu o ładowności do 10 t. W przypadkach szczególnych, w uzgodnieniu z zamawiającym można stosować środki transportu o większej ładowności 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 5.1. Sposób wykończenia elementów. Wszystkie elementy należy wykonać w stanie umożliwiającym rozpoczęcie użytkowania bezpośrednio po zakończeniu robót budowlanych. 5.2. Tolerancje wymiarowe. Elementy, dla których nie określono tolerancji wymiarowych w szczegółowych specyfikacjach powinny odpowiadać wymaganiom określonym poniżej. Odchylenie wymiarów elementów konstrukcyjnych nie powinno przekraczać 20 mm. Odchylenie wymiarów powierzchni poziomych i pionowych oraz ich równoległości nie powinno być większe nić 5 mm na całej długości. Nierówności nie powinny przekraczać 5 mm na całej długości i 2 mm na długości 2,0 m. Odchyłki od pionu i poziomu nie powinny przekraczać 0,3 %. 6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI I ODBIORAMI. 6.1. Kontrola, badanie i odbiór robót budowlanych. Kontrola, badanie i odbiór robót budowlanych powinien być prowadzony ciągle i systematycznie. W szczególności należy dokonywać odbiorów i badań międzyfazowych, w tym odbioru i badań robót zanikających i ulegających zakryciu. Podstawową kontrolę, badania i odbiory prowadzi kierownik budowy i kierownik robót. Czynności te powinny być dokumentowane w dzienniku budowy. Z odbiorów elementów, obiektów i robót budowlanych należy sporządzić protokół odbioru. W odbiorach elementów, obiektów i robót budowlanych powinien uczestniczyć inspektor nadzoru inwestorskiego lub upoważniony przedstawiciel zamawiającego. Odbiory i badania między fazowe, w tym odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu powinny odbywać się przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego lub upoważnionego przedstawiciela zamawiającego. 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. W przypadku zlecenia robót z wynagrodzeniem ryczałtowym wszelkie czynności dodatkowe związane z realizacją robót należą do obowiązków wykonawcy. Roboty dodatkowe mogą być uwzględnione tylko w przypadku okoliczności wyjątkowych, których nie można było przewidzieć. W przypadku innych sposobów rozliczeń wielkość robót powinna być potwierdzona obmiarem prowadzonym na bieżąco i systematycznie potwierdzanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub upoważnionego przedstawiciela zamawiającego. W tym przypadku dodatkowe pozycje mogą się pojawić jeżeli wynika to z technologii robót i nie stanowi jednocześnie części pozycji uwzględnionej w przedmiarze robót. 8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Odbiór robót budowlanych powinien składać się z następujących etapów: -odbiory, badania i kontrole między fazowe, -odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, -odbiory elementów, obiektów lub robót budowlanych, -odbiór końcowy (obiektu lub zakresu umownego), Czynności z dwóch pierwszych odbiorów są dokumentowane w dzienniku budowy wraz z dokumentami dołączanymi do dokumentacji budowy. Pozostałe rodzaje odbiorów są dokumentowane protokołami. Odbiorów dokonuje się na podstawie sprawdzenia stanu fatycznego w obiekcie, dokumentacji budowy, zapisów w dzienniku budowy oraz dokumentów i dowodów z czynności poprzedzających odbiór. Sprzęt niezbędny do dokonania odbiorów zabezpiecza kierownik budowy. 9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. Podstawę wykonania robót budowlanych stanowią następujące dokumenty odniesienia: specyfikacja techniczna, umowa i SIWZ. 10. ST - OGRODZENIE PANELOWE. Rozdział obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: 1) ogrodzenia panelowego ocynkowane ogniowo o wysokości 1830-2030 mm 10.1. OGRODZENIE PANELOWE. Przęsła płotu panele ogrodzeniowe wykonane z prętów pionowych przetłaczanych trzykrotnie w celu uzyskania większej sztywności panela oraz prętów prostych zgrzewanych z nimi w poziomie. wymiary panela 250/150cm - Ilość przegięć usztywniających drutów pionowych: 3 - oczko siatki panela 5/20cm, średnica drutu - drut pion/poziom minimum 5/5mm - panel mocowany do słupka przy pomocy systemowych obejm montażowych (minimum 3 na wysokości słupka) na wysokości 10cm nad poziomem terenu - słupki stalowe wykonane z profili stalowych o wymiarach minimum 60/40/2200mm grubość ścianki minimum 2mm, kotwionych w gruncie poprzez - betonowanie w stopie fundamentowej minimum 60cm wysokości słupka - Furtki o konstrukcji w formie zamkniętej ramy z zastrzałem z profilu zamkniętego z wypełnieniem panelem ogrodzeniowym jak przęsła płotu mocowane do stalowych słupów, wysokość furtki dostosować do wysokości ogrodzenia wyrównując szczyt płotu i furtki wielkość ramy furtki 150/150cm, profil ramy i zastrzału minimum 60/40/2 mm słupy o przekroju minimum 80/80/3 mm, kotwione w gruncie poprzez betonowanie w stopie fundamentowej minimum 100cm wysokości słupka wypełnieniem furtek: panele zgrzewane o średnicy drutu 5 mm, jak przęsła płotu wyposażone w zamek, stalową klamkę, szyld, wkładkę oraz regulowane zawiasy - Brama uchylna o wysokości jak ogrodzenie i szerokości światła wjazdu do 4m, o konstrukcji w formie zamkniętych ram z zastrzałem z profilu zamkniętego z wypełnieniem panelem ogrodzeniowym jak przęsła płotu, mocowane do stalowych słupów, z możliwością otwarcia przęseł o kąt 180stopni (kładąc na ogrodzeniu), możliwość zablokowania przęseł w pozycji w pełni otwartej profil ramy i zastrzału 60/40/2 mm słupy o przekroju 100/100/3 mm, kotwione w gruncie poprzez betonowanie w stopie fundamentowej minimum 100cm wysokości słupa wypełnienie bramy: panele zgrzewane o średnicy drutu 5 mm jak przęsła płotu, wyposażona w zamek, klamkę stalową, szyld, wkładkę oraz regulowane zawiasy. Jedno skrzydło bramy jest ryglowane. - Brama przesuwna o wysokości jak ogrodzenie i szerokości światła wjazdu do 4m, o konstrukcji w formie zamkniętych ram z zastrzałem z profilu zamkniętego z wypełnieniem panelem ogrodzeniowym jak przęsła płotu, mocowane do stalowych słupów, szyna nośna 80x80x5 mm, profil ramy i zastrzałów 70/50/3 mm słupy o przekroju 100/100/3 mm, kotwione w gruncie poprzez betonowanie w stopie fundamentowej minimum 100cm wysokości słupa wypełnienie bramy: panele zgrzewane o średnicy drutu 5 mm jak przęsła płotu, wyposażona w wózek jezdny, zamek hakowy, rolki prowadzące, najazd. Całość ogrodzenia zabezpieczona antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe oraz dodatkowo warstwą lakieru proszkowego. Kolor ogrodzenia zielony. Alternatywnie można poszczególne elementy wykonać ze stali nierdzewnej Kosztorys ofertowy winien być opracowany metodą kalkulacji uproszczonej wraz z jednostkowymi nakładami rzeczowymi, cenami czynników produkcji (R, M, S) oraz wskaźniki procentowe narzutu kosztów pośrednich i zysku dla ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych podanych w Przedmiarze Robót. Wszelkie prace związane z wytwarzaniem się szkodliwych oparów należy zabezpieczyć przed przedostaniem się do pozostałej (czynnej) części budynku lub prowadzić w taki sposób aby umożliwić całkowite przewietrzenie pomieszczeń przed rozpoczęciem zajęć szkolnych w czynnej części budynku. Zamawiający zaznacza, iż przed rozpoczęciem malowania wybierze kolory ścian w poszczególnych pracowniach. Wykonawca, przed przystąpieniem do malowania winien przedstawić Zamawiającemu karty charakterystyki zawierające niebezpieczne substancje mieszczące się w danym produkcie. 3.Szczegółowy zakres robót określony został w załącznikach do SIWZ: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie produkty określone w STWiOR pochodzące od konkretnych producentów są określone parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi), jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego. 5. W przypadku, gdy w STWiOR Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do obowiązujących norm lub instrukcji Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy rozwiązania równoważne opisywanym w wymienionych normach i instrukcjach, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". 6. Ciężar udowodnienia, że produkt jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W tym celu, jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane produkty do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne do rozwiązań określonych w SIWZ i uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie zaproponowanych produktów, która jednocześnie stanowić będzie potwierdzenie równoważności przyjętych rozwiązań (pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy). 7.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). 7.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji - wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, za wyjątkiem Kierownika budowy oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie podlegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 7.2 W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę, o których mowa w pkt. 7. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy 7.3 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 7.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7.4 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 7.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 7.5 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 7.1 czynności zamawiający za każdy stwierdzony przypadek przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 7.1 czynności. 7.6 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 7.2 czynności, niezależnie od sankcji przewidzianych w pkt 7.5, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokona czynności naprawczych oraz bez ponownego wzywania złoży żądane przez Zamawiającego dowody w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 7.7 Za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 7.6 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz może zawiesić wykonanie tej części robót z winy Wykonawcy do chwili spełnienia stawianych wymogów. 7.8 W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 8. W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas trwania robót. Przedmiar robót jako załącznik do niniejszej specyfikacji, stanowią podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego- opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej z podaniem wskaźników cenotwórczych i cen jednostkowych materiałów w formie tabeli

CPV: 45000000-7,44231000-8,34928200-0,45340000-2,45342000-6

Dokument nr: 539850-N-2019, ZS.ZAM/10/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.e-bip.org.pl/zszarki/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wyłącznie forma pisemna pod rygorem nieważności
Adres:
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach ul. Myszkowska 50, 42-310 Żarki

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-06, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
35

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przedupływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum: a) trzy roboty budowlane, tożsame z przedmiotem nieniejszegopostępowania, o wartości minimum 40.000,00 zł brutto (czterdzieści tysięcy złotych) każda Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował: a) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz posiadającym doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi tożsamymi z robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia, stosowną informację, zawierającą w szczególności nazwy i lokalizacje zadań, przy realizacji których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika robót (budowy), należy zawrzeć w załączniku nr 8 do SIWZ wykaz osób w kolumnie doświadczenie zawodowe.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego powyżej- dokument należy złożyć w terminie do 5 dni liczonym od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego 2.zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3.zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4.dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000 000 zł (sto tysięcy złotych). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, 5.wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ)- minimum trzy roboty budowlane, tożsame z przedmiotem nieniejszego postępowania, o wartości minimum 40.000,00 zł brutto (czterdzieści tysięcy złotych) każda, 6.wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ), zawierający: a) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz posiadającym doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi tożsamymi z robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Długość okresu gwarancji i rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.