Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rol-Max Wryk&Rybiński Spółka Jawna, Jastkowice
ul. Ruda 3
37-403 Pysznica
powiat: stalowowolski
Tel. +48 664 115 572
Województwo: podkarpackie
Miasto: Pysznica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane) w ramach zadania mającego na celu nabycie usług budowlanych dotyczących budowy hali produkcyjnej wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-biurowym. Zakres planowanych do przeprowadzenia prac określony jest w projekcie budowlanym stanowiącym załączniki do niniejszego zapytania.

Poniższy zakres robót realizowany będzie na postawie decyzji pozwolenia na budowę, wydanej przez Starostę Stalowowolskiego o nr 62/2019 (ABS-P.6740.11.2019.MG Nr 1021/2019) z dnia 4.02.2019).

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

Roboty ziemne.
Wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe i zasypki
Wykonanie fundamentów w tym: stopy, ławy, podwaliny, ściany fundamentowe.
Dostawa i montaż konstrukcji hali.
Wykonanie obudowy hali, montaż pokrycia dachowego.
Wykonanie posadzki.
Przeprowadzenie niezbędnych robót murarskich.
Wykonanie robót budowlanych stanu wykończeniowego.
Wykonanie niezbędnych instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnych, c.o. i gazowe.
Wykonanie instalacji zewnętrznej i przyłącza.
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.
Wykonanie instalacji elektryczne, odgromowej i teletechnicznej.
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, w tym drogi, place, chodniki i tereny zielone (w szczególności zakres ten obejmuje wykonanie kostki brukowej)
Obsługa geodezyjna przedmiotu zamówienia
Obsługa w zakresie prowadzenia nadzoru budowy
Wykonanie dokumentacji powykonawczej w ilości 3 egzemplarzy dla Zamawiającego.
Inne czynności niewymienione wyżej a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego są rysunki techniczne dot. części:

budowlanej
elektrycznej
sanitarnej
przedmiarowej
Dołączona do niniejszego zapytania specyfikacja została przygotowana z najwyższą starannością względem określenia pełnego, jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia tak, aby umożliwić wykonawcom określenie wszystkich swoich zobowiązań i ryzyka oraz odpowiedzialną kalkulację ceny i innych elementów oferty.

Wszelkie zakupy, usługi i dostawa będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego muszą być włączone i współpracować z istniejącą infrastrukturą i wyposażeniem w Spółce i musi spełniać te same standardy technologiczne. Zastosowane zapisy znajdują uzasadnienie w konieczności zapewnienia sprawnego przeprowadzenia przedmiotowego projektu. Wskazane zapisy nie narzucają Wykonawcom obowiązku stosowania wskazanych rozwiązań, a informują jedynie o minimalnych parametrach i standardach. Zamawiający oczekuje rozwiązania technicznego spełniającego wymagania. Od Wykonawców oczekuje się złożenia podstawowej oferty uwzględniającej wymagania dołączonej specyfikacji. Oferent jest zobowiązany zapoznać się z niniejszą specyfikacją i upewnić się, że elementy są technicznie wykonalne.

W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

CPV: 45000000-7, 45210000-2, 45300000-0, 45223500-1, 45223100-7

Składanie ofert:
Termin składania ofert:
poniedziałek, Maj 20, 2019 - 09:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
czwartek, Grudzień 31, 2020
Powiat:
stalowowolski

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu :

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - warunek potwierdzany oświadczeniem,
prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia - warunek potwierdzany oświadczeniem,
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie- warunek potwierdzany oświadczeniem wraz z referencjami - wymagane przedłożenie min. 1 szt. referencji z ostatnich 5 lat dotyczących robót budowlanych z zakresu wykonania robót budowalnych w zakresie analogicznym do tego przedstawionego w przedmiocie zamówienia,
dysponują potencjałem technicznym i kadrą niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia - warunek potwierdzany oświadczeniem wskazującym wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w szczególności dysponują osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń z doświadczeniem zawodowym na podobnych budowach min 5 lat.
posiadać będą polisę ubezpieczeniową OC dotyczącą prowadzonej działalności gospodarczej - Oferent przedłoży oświadczenie, że najpóźniej w dniu podpisania umowy będzie posiadał odpowiednią polisę ubezpieczeniową od OC na wartość min. 1,5 mln PLN. Polisa będzie ważna/prolongowana przez cały okres trwania kontraktu na wartość wskazaną jak wyżej,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - warunek potwierdzany oświadczeniem,
nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłości - warunek potwierdzany oświadczeniem,
nie zalegają z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - warunek potwierdzany oświadczenie, że nie posiada zaległości z tytułu ww. należności (opłaty publiczno-prawne, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne),
nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej - warunek potwierdzany oświadczeniem,
podpisali upoważnienie do przetwarzania danych osobowych według wskazanego przez Zamawiającego wzoru dołączonego do niniejszego zapytania

IV.2 Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy
są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo (wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem) - warunek potwierdzany oświadczeniem. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Miejsce składania oraz otwarcia ofert:

Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w języku polskim.
Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
Oferty należy składać pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście w siedzibie zamawiającego.

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

ROL-MAX" WRYK & RYBIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Jastkowice, ul Ruda 3

37-403 Pysznica

"Oferta w zakresie wykonania robót budowlanych wraz z niezbędnymi materiałami budowlanymi niezbędnymi do realizacji zadania mającego na celu nabycie usług budowlanych dotyczących budowy hali produkcyjnej wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-biurowym."

NIE OTWIERAĆ PRZED <godz.9:00>

Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego
Oferty, które wpłyną po upływie terminu nie będą podlegały ocenie.
Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
Okres związania ofertą wynosi co najmniej 30 dni od daty złożenia oferty.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:

Ocena ofert składa się z dwóch części: oceny finansowo handlowej oraz oceny technicznej.

Cena - waga: 100 pkt

Sposób ustalania punktów przyznanych oferentowi:

C = (Cmn / C nob) x 100 gdzie:
C - liczba punktów za cenę
Cmn - cena netto oferty najniższej
Cnob - cena netto oferty badanej

Wybrana zostanie oferta z najwyższą iloscią punktów

1. Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.

2. Cena powinna zostać podana w walucie PLN.

3. Określenie ceny w innej walucie skutkować będzie przeliczeniem ceny przez Zamawiającego do waluty PLN przy zastosowaniu tabel kursowych (tabela A - Kursy średnie walut obcych) Narodowego Banku Polskiego z dnia określonego w pkt VII.1 (końcowy termin składania ofert).

5. Bez względu na podanie przez Oferenta ceny w walucie innej niż PLN, walutą umowy zawartej z Oferentem wybranym przez Zamawiającego jest waluta PLN.

Oferty, które będą zawierać czas realizacji przedmiotu zamówienia powyżej 18 miesięcy od daty podpisania umowy, zostaną odrzucone i nie będą oceniane w dalszym toku postępowania.

W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji Projektu, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym, wybierze ofertę korzystniejszą od strony oddziaływania na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.) lub złożoną przez Oferenta posiadającego wdrożony i certyfikowany System Zarządzania BHP, System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskowego oraz System Zarządzania Energią.
Informacja na temat zakresu wykluczenia :

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając zasad przejrzystości prowadzenia postępowania zgodnie z pkt. 6.5.2 ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020". Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

W następujących przypadkach:

jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,
jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych
i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć
w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny jednostkowe brutto o wartość podatku VAT,
jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych,
w szczególności dotyczących:
przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia
w chwili zawierania umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.