Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zadanie nr 1: Nowe punkty świetlne w dzielnicach (projektuj i buduj) Zadanie nr 2:...

Przedmiot:

Zadanie nr 1: Nowe punkty świetlne w dzielnicach (projektuj i buduj) Zadanie nr 2: Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych

Data zamieszczenia: 2019-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
powiat: Rybnik
tel. +48324392302, faks +48324224124
zam_pub@um.rybnik.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zadanie nr 1: Nowe punkty świetlne w dzielnicach (projektuj i buduj) Zadanie nr 2: Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr 1: Nowe punkty świetlne w dzielnicach (projektuj i buduj) Zadanie nr 2: Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 2.1 Zadanie nr 1: a) Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego: - ul. Słoneczna od nr 8 do 14 (działka nr 2343/56), - ul. Arki Bożka 51 do 51 Ł (działka nr 3300/298), - ul. Raciborska (od nr 9 do ronda przy Plazie), cześć ul. Dworek (na długości galerii Plaza) oraz łącznik ul. Raciborskiej i ul. Dworek (za galeria Plazą), ul. Żorska (na wysokości Agaty-11 szt.) ul. Powstańców Śląskich - 14 szt. (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Byłych Więżniów Politycznych), - przejście dla pieszych przy ul. Zebrzydowickiej 4, - przejście dla pieszych przy ul. Gliwickiej, ul. Cegielnianej, ul. Piasta (skrzyżowanie ul. Cegielnianej, ul. Gliwickiej i ul. Piasta - trzy przejścia), b) wybudowanie zaprojektowanego oświetlenia i przekazanie go wraz z dokumentacją powykonawczą Zamawiającemu (ul. Słoneczna 8 -14, ul. Arki Bożka 51 do 51 Ł, przejście dla pieszych na ul. Zebrzydowickiej 4, przejście dla pieszych na ul. Gliwickiej ul. Cegielnianej i ul. Piasta); c) wymiana opraw oświetleniowych typu sodowego na oprawy typu ledowego wraz z szafa sterowniczą (ul. Raciborska, ul. Dworek oraz łącznik za galerią Plaza) i przekazanie ich wraz z dokumentacją powykonawczą Zamawiającemu ( projektem fotometrycznym); d) wymiana opraw oświetleniowych typu sodowego na oprawy typu ledowego bez szafy sterowniczej (ul. Żorska (na wysokości Agaty-11 szt.) ul. Powstańców Śląskich - 14 szt. (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Byłych Więżniów Politycznych) i przekazanie ich wraz z dokumentacją powykonawczą Zamawiającemu (projektem fotometrycznym); e) uzyskanie wszelkich zgód, opinii i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia; f) przywrócenie terenu po zakończeniu prac budowlanych; g) utrzymanie i konserwacja wybudowanych urządzeń oświetleniowych w okresie gwarancji; h) zabudowa przyłączy energetycznych (kod PPE, nr ewidencyjny) do zasilenia projektowanego oświetlenia ul. Arki Bożka i ul. Słonecznej; i) Zamawiający wymaga zastosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie; j) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie zezwolenia i zgody na wejście w teren oraz uzgodnienia branżowe niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych, umożliwiających wykonanie robót budowlanych; k) zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został opisany w Programie Funkcjonalno - Użytkowym; l) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne co do opisywanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego; m) Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: - Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po zgłoszeniu robót budowlanych / uzyskaniu pozwolenia na budowę; - Przed złożeniem wniosku Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych oraz zastosowanych materiałów; - Wszelkie zmiany uzgodnionych już z Zamawiającym rozwiązań technicznych i materiałów wymagają ponownego uzgodnienia; - Prowadzenie prac w pasie drogowym wymaga przygotowania przez Wykonawcę robót Projektu Organizacji Ruchu i uzyskania jego zatwierdzenia w tut. Wydziale Dróg; - Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu, tj. wykonania projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenia na czas prowadzenia robót oraz zgłoszenia wprowadzenia czasowej organizacji zarządcy ruchu (Wydział Dróg, Referat Uzgodnień i Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Rybnika) i właściwemu Komendantowi Policji na minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem. - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za miejsce prowadzenia robót, w tym za bezpieczeństwo pieszych i pojazdów poruszających się w ich obrębie; - Wszelkie roboty zanikające oraz podlegające zakryciu będą odbierane w formie odbiorów częściowych. Po zakończeniu inwestycji Zamawiający dokona odbioru końcowego. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: ? odbiór opracowanej dokumentacji wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych/pozwolenia na budowę; ? odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; ? odbiór końcowy po zakończeniu całości robót; ? odbiór pogwarancyjny; - Wykonawca jest zobowiązany do geodezyjnej obsługi w ramach zadania, sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (art. 27 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U.05.240.2027) oraz dostarczenia informacji o jej przeprowadzeniu przez podanie nr roboty geodezyjnej (KERG) zarejestrowanej w ODGK; - Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych wraz z dokumentacją powykonawczą; - Wykonawca robót, w ramach gwarancji zobowiązany jest do udzielenia minimalnego terminu usunięcia wad do 14 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym uzgodnionym przez strony terminie. 2.2 Zadanie nr 2: Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych i dewastacji w Rybniku; Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego (około 4000 szt.), złączy i szaf oświetleniowych (około 100 szt.) zlokalizowanych w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowej i dewastacji na terenie miasta Rybnik, zgodnie z przedmiarem robót. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie odbywało się kosztorysowo wg rzeczywistych parametrów technicznych odtworzonych słupów, opraw, złączy i szaf oświetleniowych. Cena ofertowa przez Wykonawcę jest ceną kosztorysową. Cena ta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z przedmiarów robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest odbudowa uszkodzonych z winy Wykonawcy kamieni granicznych i znaków geodezyjnych. Do obowiązków Wykonawcy należy: a) realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej; b) zabezpieczenie (usunięcie uszkodzonego słupa) w bezpieczne miejsce nie zagrażające ruchowi drogowemu czy pieszemu oraz zabezpieczenie okablowania do 1,5-0,5 godziny od zgłoszenia - przez pracowników Urzędu Miasta, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Pogotowia Energetycznego); c) odtworzenie uszkodzonego słupa oświetleniowego wraz z oprawą czy szafą oraz podłączenie do zasilania w terminie do 21 dni od pisemnego zlecenia z Wydziału Dróg. Jeżeli Wykonawca nie odtworzy uszkodzenia w określonym terminie z powodu braku tożsamego materiału, to zobowiązany jest do tymczasowego odtworzenia z materiałów podobnych, a po uzyskaniu materiałów i urządzeń tożsamych na własny koszt ponownie odbuduje przedmiotowe uszkodzenie w terminie do 60 dni kalendarzowych od zlecenia przez Zamawiającego. W przypadku dalszej niemożności uzyskania materiałów tożsamych, Wykonawca poinformuję o zaistniałej sytuacji wraz z potwierdzeniem pisemnym producenta przedmiotowych urządzeń o niemożności dostawy przedmiotowych materiałów. Wykonawca zgłosi pisemnie fakt niemożliwości odbudowy uszkodzonego mienia z powodu braku tożsamych materiałów w terminie do 21 dni od zgłoszenia. Zamawiający pisemnie potwierdza rodzaj materiałów tymczasowych. d) uzgodnienie wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardów wykonania; e) zapoznanie się z miejscem posadowienia szaf oświetleniowych będących własnością Miasta Rybnika; f) pisemne powiadomienie firmy wykonującej konserwację oświetlenia miejskiego o każdorazowym wystąpieniu zabezpieczenia uszkodzonego słupa/złącza, o sposobie zabezpieczenia przedmiotowej szkody oraz o sposobie i terminie naprawy. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że realizacja inwestycji ma za zadanie utrzymanie lub zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców oraz użytkowników dróg korzystających z ulic objętych inwestycją, poprzez przywrócenie i utrzymanie jakości oświetlenia na tych drogach. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (dotyczy robót budowlanych i usług, wspólnie dla zadania nr 1 i zadania nr 2): 1) demontaż opraw i słupów (praca na wysokości z użyciem sprzętu); 2) montaż opraw i słupów, montaż szaf oświetleniowych (praca na wysokości z użyciem sprzętu); 3) kopanie rowów przy użyciu sprzętu; 4) układanie kabli; 5) prace łączeniowe związane z podłączeniem urządzeń oświetleniowych do instalacji oświetleniowej oraz do sieci energetycznej; 6) wykonanie pomiarów wielkości elektrycznych; 7) prace związane z wykonaniem przewiertów pod drogami. W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego

Część nr: 1 Nazwa: Nowe punkty świetlne w dzielnicach (projektuj i buduj).
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1: a) Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego: - ul. Słoneczna od nr 8 do 14 (działka nr 2343/56), - ul. Arki Bożka 51 do 51 Ł (działka nr 3300/298), - ul. Raciborska (od nr 9 do ronda przy Plazie), cześć ul. Dworek (na długości galerii Plaza) oraz łącznik ul. Raciborskiej i ul. Dworek (za galeria Plazą), ul. Żorska (na wysokości Agaty-11 szt.) ul. Powstańców Śląskich - 14 szt. (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Byłych Więżniów Politycznych), - przejście dla pieszych przy ul. Zebrzydowickiej 4, - przejście dla pieszych przy ul. Gliwickiej, ul. Cegielnianej, ul. Piasta (skrzyżowanie ul. Cegielnianej, ul. Gliwickiej i ul. Piasta - trzy przejścia), b) wybudowanie zaprojektowanego oświetlenia i przekazanie go wraz z dokumentacją powykonawczą Zamawiającemu (ul. Słoneczna 8 -14, ul. Arki Bożka 51 do 51 Ł, przejście dla pieszych na ul. Zebrzydowickiej 4, przejście dla pieszych na ul. Gliwickiej ul. Cegielnianej i ul. Piasta); c) wymiana opraw oświetleniowych typu sodowego na oprawy typu ledowego wraz z szafa sterowniczą (ul. Raciborska, ul. Dworek oraz łącznik za galerią Plaza) i przekazanie ich wraz z dokumentacją powykonawczą Zamawiającemu ( projektem fotometrycznym); d) wymiana opraw oświetleniowych typu sodowego na oprawy typu ledowego bez szafy sterowniczej (ul. Żorska (na wysokości Agaty-11 szt.) ul. Powstańców Śląskich - 14 szt. (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Byłych Więżniów Politycznych) i przekazanie ich wraz z dokumentacją powykonawczą Zamawiającemu (projektem fotometrycznym); e) uzyskanie wszelkich zgód, opinii i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia; f) przywrócenie terenu po zakończeniu prac budowlanych; g) utrzymanie i konserwacja wybudowanych urządzeń oświetleniowych w okresie gwarancji; h) zabudowa przyłączy energetycznych (kod PPE, nr ewidencyjny) do zasilenia projektowanego oświetlenia ul. Arki Bożka i ul. Słonecznej; i) Zamawiający wymaga zastosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie; j) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie zezwolenia i zgody na wejście w teren oraz uzgodnienia branżowe niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych, umożliwiających wykonanie robót budowlanych; k) zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został opisany w Programie Funkcjonalno - Użytkowym; l) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne co do opisywanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego; m) Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: - Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po zgłoszeniu robót budowlanych / uzyskaniu pozwolenia na budowę; - Przed złożeniem wniosku Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych oraz zastosowanych materiałów; - Wszelkie zmiany uzgodnionych już z Zamawiającym rozwiązań technicznych i materiałów wymagają ponownego uzgodnienia; - Prowadzenie prac w pasie drogowym wymaga przygotowania przez Wykonawcę robót Projektu Organizacji Ruchu i uzyskania jego zatwierdzenia w tut. Wydziale Dróg; - Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu, tj. wykonania projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenia na czas prowadzenia robót oraz zgłoszenia wprowadzenia czasowej organizacji zarządcy ruchu (Wydział Dróg, Referat Uzgodnień i Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Rybnika) i właściwemu Komendantowi Policji na minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem. - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za miejsce prowadzenia robót, w tym za bezpieczeństwo pieszych i pojazdów poruszających się w ich obrębie; - Wszelkie roboty zanikające oraz podlegające zakryciu będą odbierane w formie odbiorów częściowych. Po zakończeniu inwestycji Zamawiający dokona odbioru końcowego. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: ? odbiór opracowanej dokumentacji wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych/pozwolenia na budowę; ? odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; ? odbiór końcowy po zakończeniu całości robót; ? odbiór pogwarancyjny; - Wykonawca jest zobowiązany do geodezyjnej obsługi w ramach zadania, sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (art. 27 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U.05.240.2027) oraz dostarczenia informacji o jej przeprowadzeniu przez podanie nr roboty geodezyjnej (KERG) zarejestrowanej w ODGK; - Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych wraz z dokumentacją powykonawczą; - Wykonawca robót, w ramach gwarancji zobowiązany jest do udzielenia minimalnego terminu usunięcia wad do 14 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym uzgodnionym przez strony terminie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231000-5, 45231400-9, 71320000-7, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 323202,98
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 180
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 20,00
Termin wykonania 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych i dewastacji w Rybniku; Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego (około 4000 szt.), złączy i szaf oświetleniowych (około 100 szt.) zlokalizowanych w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowej i dewastacji na terenie miasta Rybnik, zgodnie z przedmiarem robót. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie odbywało się kosztorysowo wg rzeczywistych parametrów technicznych odtworzonych słupów, opraw, złączy i szaf oświetleniowych. Cena ofertowa przez Wykonawcę jest ceną kosztorysową. Cena ta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z przedmiarów robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest odbudowa uszkodzonych z winy Wykonawcy kamieni granicznych i znaków geodezyjnych. Do obowiązków Wykonawcy należy: a) realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej; b) zabezpieczenie (usunięcie uszkodzonego słupa) w bezpieczne miejsce nie zagrażające ruchowi drogowemu czy pieszemu oraz zabezpieczenie okablowania do 1,5-0,5 godziny od zgłoszenia - przez pracowników Urzędu Miasta, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Pogotowia Energetycznego); c) odtworzenie uszkodzonego słupa oświetleniowego wraz z oprawą czy szafą oraz podłączenie do zasilania w terminie do 21 dni od pisemnego zlecenia z Wydziału Dróg. Jeżeli Wykonawca nie odtworzy uszkodzenia w określonym terminie z powodu braku tożsamego materiału, to zobowiązany jest do tymczasowego odtworzenia z materiałów podobnych, a po uzyskaniu materiałów i urządzeń tożsamych na własny koszt ponownie odbuduje przedmiotowe uszkodzenie w terminie do 60 dni kalendarzowych od zlecenia przez Zamawiającego. W przypadku dalszej niemożności uzyskania materiałów tożsamych, Wykonawca poinformuję o zaistniałej sytuacji wraz z potwierdzeniem pisemnym producenta przedmiotowych urządzeń o niemożności dostawy przedmiotowych materiałów. Wykonawca zgłosi pisemnie fakt niemożliwości odbudowy uszkodzonego mienia z powodu braku tożsamych materiałów w terminie do 21 dni od zgłoszenia. Zamawiający pisemnie potwierdza rodzaj materiałów tymczasowych. d) uzgodnienie wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardów wykonania; e) zapoznanie się z miejscem posadowienia szaf oświetleniowych będących własnością Miasta Rybnika; f) pisemne powiadomienie firmy wykonującej konserwację oświetlenia miejskiego o każdorazowym wystąpieniu zabezpieczenia uszkodzonego słupa/złącza, o sposobie zabezpieczenia przedmiotowej szkody oraz o sposobie i terminie naprawy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231000-5, 45231400-9, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 64227,64
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 20,00
Termin zabezpieczenia szkody 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie [przybycie na miejsce uszkodzenia i przystąpienie do prac naprawczych - potwierdzone poprzez przesłanie na podany numer przez Zamawiającego - mms zdjęcia z widoczną szkodą oraz zdjęcia numeru słupa] na realizację zamówienia nie może być dłuższy niż 1,5 godziny.

CPV: 45231000-5

Dokument nr: 540129-N-2019, ZP.271.22.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.um.rybnik.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Bolesława Chrobrego 2, pok. 302

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-06, godzina: 12:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: ? Dotyczy zadania 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzy roboty budowlane dotyczące budowy lub przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych niskiego lub średniego lub wysokiego napięcia (rozdzielczych lub oświetleniowych), o wartości robót powyższego zakresu minimum 150.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy PLN) brutto każda. W przypadku, gdy wykonane zamówienie obejmowało roboty o różnym charakterze (różne branże) w wykazie wykonanych robót należy podać wartość dotyczącą budowy lub przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia (rozdzielczych lub oświetleniowych). W przypadku zamówień, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia zamówienia (w przypadku zamówień rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Dotyczy zadania 2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane (w ramach odrębnych umów lub zleceń) każda z nich obejmująca swoim zakresem odtworzenie słupa oświetlenia ulicznego/szafy oświetleniowej w pasie drogowym uszkodzonego w trakcie kolizji drogowej (przedstawione zadania muszą dotyczyć bieżącego zabezpieczenia oraz odbudowy uszkodzonych słupów w trakcie kolizji drogowych, nie budowy nowych sieci oświetlenia ulicznego). ? Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia: - osobę, która będzie pełnić funkcję projektanta posiadającą uprawnienia budowlane w branży elektrycznej do projektowania bez ograniczeń obejmujące swym zakresem elektryczne i elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe (dotyczy zadania 1), - osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w branży elektrycznej do kierowania robotami bez ograniczeń, lub z ograniczeniami lecz obejmujące swym zakresem napowietrzne i kablowe linie energetyczne (dotyczy zadania 1 i 2), - co najmniej 5 osób, które będą pełniły funkcje monterów każda posiadająca świadectwo kwalifikacyjne grupy ,,E" (dotyczy zadania 1 i 2), - co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję mistrza budowlanego posiadającą świadectwo kwalifikacyjne grupy ,,D" (dotyczy zadania 1 i 2). Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia uprawnień. Zamawiający dopuszcza wskazanie dla zadania 1 i 2 tych samych osób. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy - w oparciu o Art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. ? Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w celu wykonania zamówienia dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym: - co najmniej 2 szt. podnośników koszowych samojezdnych do przeznaczonych do podnoszenia osób; - co najmniej 2 szt. hydraulicznych podnośników dźwigowych. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący wykonanych robót, musi być spełniony: 1) przez Wykonawcę samodzielnie lub 2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; 3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia. W sytuacji gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem (Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od konkretnego zakresu udziału tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj. 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ, 3) wykazu narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 8 do SIWZ 2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty, względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą, przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) - pełnomocnictwo do podpisania oferty. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie ,,Zbiorcze zestawienie ofert" na swojej stronie internetowej www.bip.um.rybnik.eu. 6. Zestawienie kosztów (dotyczy zadania 1). 7. Kosztorys ofertowy (dotyczy zadania 2).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każda oferta dla zadania 1 musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9.500,00 PLN (dziewięć tysięcy PLN). Dla zadania 2 Zamawiający nie wymaga wadium.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.