Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa wiaty

Przedmiot:

Budowa wiaty

Data zamieszczenia: 2019-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Mściwoja II 4
83-300 Kartuzy
powiat: kartuski
tel. 586 810 454, faks 586 810 209
dyrtech@kpwik.kartuzy.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Kartuzy
Wadium: 30.000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa wiaty do składowania odwodnionego osadu, poletka ociekowego do oczyszczania wozów asenizacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty do składowania odwodnionego osadu, poletka ociekowego do czyszczenia wozów asenizacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 6. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: 1) roboty demontażowe, 2) roboty ziemne, 3) roboty w zakresie konstrukcji i elementów betonowych i żelbetowych, 4) roboty konstrukcyjne w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych, 5) wykonanie pokrycia dachowego, 6) roboty w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, 7) roboty w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 8) budowa placów dojazdowych z kostki betonowej, 9) dostawa i montaż systemu przenośników, 10) oznakowanie i dostawa wyposażenia sprzętu p.poż., 11) uporządkowanie i zagospodarowanie terenu, 12) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie, wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach - jeśli będzie wymagane

CPV: 45000000-7,45111100-9,45111200-0,45260000-7,45262300-4,45223100-7,45400000-1,45252200-0,45330000-9,45310000-3,45233120-6

Dokument nr: 540213-N-2019, ZP.3.1.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-22, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 6 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 1 500 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1)w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał co najmniej: a)jedną inwestycję budowlaną polegającą na budowie obiektu o konstrukcji stalowej lub stalowo - aluminiowej o powierzchni zabudowy min. 2000 m2. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie minimum jeden wykonawca musi spełnić ten warunek, b)jedną inwestycję budowlaną polegającą na wykonaniu zadaszenia z materiału poliestrowego o powierzchni min. 1000 m2. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie minimum jeden wykonawca musi spełnić ten warunek, c)jedną inwestycję budowlaną polegającą na nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki brukowej po powierzchni min. 1000 m2 2)skieruje do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w następujących specjalnościach: a)konstrukcyjno - budowlanej - 1 osoba, z doświadczeniem polegającym na kierowaniu robotami budowlanymi przy budowie hal. b)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych - 1 osoba. c)Minimum 4 montażystów legitymujących się min. 3 letnim stażem pracy przy montażu hal
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, b)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. c)ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 1 500 000,00 zł
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) Oryginał (który nie będzie w sposób trwały związany z ofertą, np. w dodatkowej kopercie) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach niepieniężnych określonych w Części XI SIWZ, 2) W przypadku osoby (lub osób) działającej w imieniu Wykonawcy w oparciu o odrębnie udzielone pełnomocnictwo - oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.