Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi

Przedmiot:

Przebudowa drogi

Data zamieszczenia: 2019-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Korfantów
ul. Rynek 4
48-317 Korfantów
powiat: nyski
tel. 077 4343820 w. 44, faks 774 343 817
korfantow@korfantow.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Korfantów
Wadium: 10.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 106604 O w miejscowości Przechód na dz. nr 993 oraz na dz. nr 979, 483/3, 509, 981, 992, 994 o łącznej długości ok. 457,0 mb oraz budowy kanalizacji burzowej o długości o długości ok 176 mb. Zakres rzeczowy obejmuje m. in.: 1. Roboty drogowe w zakresie: Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Nr 106604 O w miejscowości Przechód dz. nr 993 oraz na dz. nr 979, 483/3, 509, 981, 992, 994 - na odcinku o długości ok. 457,0 mb (od drogi powiatowej Nr 1206 O do skrzyżowania z drogą wewnętrzną dz. nr 992) w zakresie: - roboty rozbiórkowe nawierzchni wjazdów na pow. 285,75 m2; - roboty rozbiórkowe ścieków z elementów betonowych o długości 96 mb; - wykonanie podbudowy nawierzchni wjazdów; - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem; - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej jako warstwa wyrównawcza o gr. 3 cm; - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej warstwa ścieralna o gr.4 cm; - ułożenie krawężników betonowych wystających 15x30 na podsypce cementowo - piaskowej - o długości 253,5 m - najazdowe; - ułożenie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej o długości 119 m - zatopione na wjazdach; - wykonanie ścieku z prefabrykatów betonowych na podsypce cementowo - piaskowej o dł. 333m; - humusowanie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm; - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 2. Wykonanie kanalizacji deszczowej w zakresie: - wykonanie sieci kanalizacji burzowej z rur PVC O300 o długości 152 m; - wykonanie kanalizacji burzowej z rur PVC O200 o długości 25 m; - wykonanie studni kanalizacyjnej systemowej PVC 800 - szt. 4; - wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych o O1500 - szt. 1 ; - wykonanie studzienek ściekowych ulicznych o O500 z osadnikiem bez syfonu - szt. 3; - wykonanie wylotu kanalizacji burzowej do rzeki; - wykonanie studni chłonnych z kręgów O1500 - szt. 2

CPV: 45233220-7,45111200-0,45233200-1,45233222-1,45111291-4,45233290-8,45232130-2

Dokument nr: 540037-N-2019, IKI.VI.271.2.2019.JT

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.korfantow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Korfantowie, Rynek 4,48-317 Korfantów - I piętro, pokój nr 8, Sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-09, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 5 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości min. 400.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. doświadczenie: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej: dwa zadania o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj. dwie roboty budowlane, polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie w tym związane z układaniem nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 - każde zadanie. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VIII.A pkt 4 ppkt 1) SIWZ (załącznik nr 2 Do SIWZ). Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w w rozdziale VIII.B pkt 1 ppkt 1) SIWZ, złożonego przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego (załącznik nr 6 Do SIWZ). 2. osoby skierowane do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje następującymi osobami, pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie: 1) Kierownik budowy w specjalności drogowej, który spełnia łącznie nastepujące warunki: a) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz jest zrzeszony we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa; b) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przedstawi datę uzyskania uprawnień oraz wykaże, przy jakich robotach zdobył doświadczenie zawodowe. Przez wymagania minimalne doświadczenia zawodowego dla powyższego stanowiska rozumie się sumę lat przepracowanych na odpowiednich stanowiskach. Suma tych lat powinna odpowiadać co najmniej długości wymaganego pięcioletniego doświadczenia. Wykonawca przedstawi doświadczenie w latach lub miesiącach wraz z podaniem stanowiska/stanowisk danej osoby, jakie pełniła w tym okresie/okresach. 2) Kierownik robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, który spełnia łącznie nastepujące warunki: a) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz jest zrzeszony we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa; b) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przedstawi datę uzyskania uprawnień oraz wykaże, przy jakich robotach zdobył doświadczenie zawodowe. Przez wymagania minimalne doświadczenia zawodowego dla powyższego stanowiska rozumie się sumę lat przepracowanych na odpowiednich stanowiskach. Suma tych lat powinna odpowiadać co najmniej długości wymaganego pięcioletniego doświadczenia. Wykonawca przedstawi doświadczenie w latach lub miesiącach wraz z podaniem stanowiska/stanowisk danej osoby, jakie pełniła w tym okresie/okresach. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VIII.A pkt 4 ppkt 1) SIWZ (załącznik nr 2 Do SIWZ). Następnie na podstawie dokumentu o którym mowa w w rozdziale VIII.B pkt 1 ppkt 2 SIWZ, złożonego przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego (załącznik nr 7 Do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wzór wykazu zrealizowanych robót stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej: dwa zadania o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj. dwie roboty budowlane, polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie w tym związane z układaniem nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 - każde zadanie. Informacje dodatkowe: a) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) spełnią powyższy warunek, jeżeli wykażą, że: - co najmniej jeden z partnerów spełnia powyższy warunek, lub - wszyscy partnerzy łącznie spełniają powyższy warunek, b) wykonawcy składają również dokumenty (dowody), potwierdzające że roboty budowlane zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone. Dokumentami (dowodami), o których mowa w podpunkcie b) mogą być: ? poświadczenie lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje następującymi osobami, pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie: 1) Kierownik budowy w specjalności drogowej, który spełnia łącznie nastepujące warunki: a) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz jest zrzeszony we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa; b) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 2) Kierownik robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, który spełnia łącznie nastepujące warunki: a) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz jest zrzeszony we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa; b) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przedstawi datę uzyskania uprawnień oraz wykaże, przy jakich robotach zdobył doświadczenie zawodowe. Przez wymagania minimalne doświadczenia zawodowego dla powyższego stanowiska rozumie się sumę lat przepracowanych na odpowiednich stanowiskach. Suma tych lat powinna odpowiadać co najmniej długości wymaganego pięcioletniego doświadczenia. Wykonawca przedstawi doświadczenie w latach lub miesiącach wraz z podaniem stanowiska/stanowisk danej osoby, jakie pełniła w tym okresie/okresach. Informacje dodatkowe: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) spełnią powyższy warunek, jeżeli wykażą, że: - co najmniej jeden z partnerów spełnia powyższy warunek, lub - wszyscy partnerzy łącznie spełniają powyższy warunek. 3. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości min. 400.000,00 zł. W przypadku złożenia kopii polisy ubezpieczeniowej należy złożyć również potwierdzenie opłacenia polisy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy; 2. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę - jeżeli dotyczy; 3.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej; 4. Potwierdzenie wniesienia wadium; 5. Wykaz doświadczenia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezbędnego do przyznania punktacji w pozacenowych kryteriach oceny ofert; 6. Kosztorys/kosztorysy ofertowe.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja i rękojmia 30,00
Doświadczenie kierownika budowy 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.