Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REMONT BUDYNKÓW

Przedmiot:

REMONT BUDYNKÓW

Data zamieszczenia: 2019-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Chojnowie
ul. Pl. Zamkowy 1
59-225 Chojnów
powiat: legnicki
tel. 768 187 840
urzad.miejski@chojnow.net.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Chojnów
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PRZY ULICY REYMONTA W CHOJNOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU" - ETAP I - REMONT BUDYNKÓW
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku szkoły, który składa się z trzech połączonych ze sobą obiektów (,,budynek duży", ,,budynek mały", hol). Zakres prac obejmuje roboty instalacyjne hydrauliczne i kanalizacyjne, instalacje sanitarne, roboty malarskie, pokrycie podłóg i ścian oraz roboty wykonawcze. W trakcie prowadzonych prac należy wykonać między innymi: 1. Ługowanie, skrobanie i zmycie starych farb; 2. Wykucie i obsadzenie kratek wentylacyjnych; 3. Gruntowanie ścian i sufitów przed szpachlowaniem; 4. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych; 5. Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i istniejącej sieci c.o.; 6. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - ścian i sufitów; 7. Cyklinowanie i lakierowanie parkietów. 8. Rozebranie, wyrównanie i ułożenie wykładziny z tworzyw sztucznych. 9. Oczyszczenie i impregnacja posadzek. 10. Wykucie i wstawienie nowych drzwi. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) murowanie, tynkowanie, malowanie b) roboty towarzyszące branży budowlanej Kolory poszczególnych pomieszczeń Wykonawca winien uzgodnić z Zarządzającym obiektem. Wszelkie elementy nadające się do wtórnego wykorzystania należy przekazać Zarządzającemu budynkiem. W kosztach należy uwzględnić konieczność wywiezienia i utylizacji odpadów powstałych w trakcie realizacji remontu. Wszelkie mienie i sprzęt znajdujący się na terenie szkoły należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wykonawca, po zakończeniu prac remontowych zobowiązany jest do odtworzenia oznakowania ewakuacyjnego. W przypadku realizacji zadania w trakcie roku szkolnego pomieszczenia przekazywane będą sukcesywnie w uzgodnieniu z zrządzającym obiektem. W celu zobrazowania zakresu prac Zarządzający przedstawia rzuty poszczególnych pięter oraz przedmiary robót. Proponuje się Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie przed złożeniem oferty. Warunki wykonania zamówienia: - Zamówienie powinno być wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 15.08.2018 r. - Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 m-cy, 48 m-cy lub 60 m-cy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu Ofertowym) od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego - Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 m-cy, 48 m-cy lub 60 m-cy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu Ofertowym) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag - Robotami mogą kierować osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane w poszczególnych branżach, wynikające z przepisów Prawa budowlanego / o ile takie są wymagane/ - Wykonawca zobowiązany jest do wywozu ziemi i gruzu na wysypisko odpadów, oraz utylizacji odpadów z rozbiórki materiałów szkodliwych, np. azbest, asfalt itp - wymagany dokument potwierdzający przyjęcie odpadów, - Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed podpisaniem umowy szczegółowy kosztorys ofertowy, zawierający przedmiar, tabelę elementów scalonych oraz szczegółową kalkulację zastosowanych cen jednostkowych, także w przypadku stosowania analizy własnej. - Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla użytych materiałów i urządzeń; - Wszystkie roboty muszą odpowiadać Polskim Normom Branżowym oraz Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

CPV: 45400000-1,45430000-0,45442100-8,45332200-5,45332300-6,45332400-7

Dokument nr: 540160-N-2019, RG.271. 6 .2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.chojnow.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca itp.
Adres:
Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, I piętro pok. nr 6 (sekretariat)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-07, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości: 150 000,00 zł, - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej 200 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże że: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty remontowo - budowlane polegającą na budowie/ przebudowie/remoncie budynku użyteczności publicznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 r. poz. 1422 ze zm.) ,,Budynek użyteczności publicznej, budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego, z wyłączeniem budynków zamieszkania zbiorowego na terenach zamkniętych, oraz każdy inny budynek mający najwyższą kondygnację z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt więcej niż 50 osób, w których różnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą a najwyższą kondygnacją nadziemną, niestanowiącą drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym, przekracza 9,5 m, a także mający dwie lub więcej kondygnacji nadziemnych budynek opieki zdrowotnej i budynek opieki społecznej, należy wyposażyć w dźwig osobowy."; - dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z doświadczeniem jako kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych przy budowie/ przebudowie/ remoncie/ modernizacji budynku użyteczności publicznej (min. 1 doświadczenie)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o przynależności bądź nie do tej samej grupy kapitałowej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Załącznik Nr 4), 2) wykazu osób (Załącznik Nr 5), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 4) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji i rękojmi 20,00
Termin zapłaty 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.