Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach zabiegowych

Przedmiot:

Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach zabiegowych

Data zamieszczenia: 2019-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 35
10-228 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel. centr. 89 678 53 53 tel. 89 678 53 99 tel. / fax. 89 678 53 00
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE BEZPRZETARGOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego (WZLP) w Olsztynie zaprasza
do złożenia oferty cenowej na
dostawę i montaż 5 klimatyzatorów w pomieszczeniach zabiegowych WZLP
I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 5 klimatyzatorów ,,inwerterowych" typu ,,split" w pomieszczeniach zabiegowych (I, II, III piętro budynku pięcio-kondygnacyjnego oraz parter i I piętro w budynku trzykondygnacyjnym terapeutyczno-administracyjnym) Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie przy Alei Wojska Polskiego nr 35.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien wykonać:
a) Montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji wraz z ich zasileniem i uruchomieniem (montaż jednostki zewnętrznej na dachach budynków w sposób bezinwazyjny w odniesieniu do pokrycia papowego - skraplacze klimatyzatorów powinny być zamontowane na prefabrykowanych elementach betonowych ułożonych na dodatkowych podkładkach z papy termozgrzewalnej),
b) Montaż instalacji chłodniczej i sterującej (za pomocą koryta instalacyjnego, dodatkowy ,,peschel" ochronny izolowanych rur z czynnikiem chłodzącym skraplacza),
c) Montaż instalacji odprowadzenia skroplin - grawitacyjny do instalacji kanalizacji sanitarnej
d) Podłączenie zasilania (listwy instalacyjne i wskazane punkty zasilania),
e) Przeprowadzenie próby szczelności i rozruchu urządzeń
f) Przeprowadzić szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji klimatyzatorów,
g) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej dotyczącej przedmiotu zamówienia, w tym karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, itp.
j) Zamawiający jest zobowiązany przeprowadzać (na swój koszt) minimum dwa razy w roku obowiązkowe przeglądy okresowe przez czas trwania gwarancji w miesiącach: październik/listopad oraz marzec/kwiecień.
3. Zamawiający wymaga dostawy i montażu klimatyzatorów, które muszą spełniać następujące wymagania:
a) Klimatyzatory inwerterowe typu ,,split",( jednostka wewnętrzna i jednostka zewnętrzna) - 5 kompletów,
b) Moc chłodnicza/grzewcza nie mniejszej niż 2,6/3,4kW,
c) Współczynnik wydajności chłodniczej SEER nie mniejszy niż 6,0,
d) Wymiary jednostki zewnętrznej nie większe niż 1000 x 400 x 1000 ,
e) Czynnik chłodniczy typu R-32 lub równoważny spełniający wymogi bezpieczeństwa stosowane w obiektach użyteczności publicznej, szpitalnych, aptekach i zgodny z przepisami o ochronie środowiska
f) Klasa energetyczna chłodzenie /grzanie A++/A+ lub wyższa,
g) Poziom mocy akustycznej urządzenia na najwyższym biegu nie większy niż 65dBA oraz przepływ powietrza min 400 m3/h,
h) Urządzenia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta, oraz być objęte gwarancją min 60 m-cy,
i) Urządzenia nie powinny generować zakłóceń dla sieci energetycznej i innych urządzeń zasilanych energia elektryczną,
j) Urządzenia powinny posiadać bezprzewodowe ,,piloty" zdalnego sterowania umożliwiający ustawienie zakresów pracy klimatyzatorów,
4. Zamawiający określił wymagania minimalne urządzeń. Wykonawca ma prawo zaoferować urządzenia o wyższych parametrach technicznych,
5. Oferent przed złożeniem oferty powinien przeprowadzić wizję lokalną, której celem jest zapoznanie się z układem pomieszczeń, ich lokalizacją, sugerowanym przez Zamawiającego miejscem ustawienia jednostki wewnętrznej/zewnętrznej, sposobem i trasą prowadzenia instalacji chłodniczej, elektrycznej oraz potencjalnymi przeszkodami na trasie oraz miejscem odprowadzenia skroplin z urządzeń, itp..
Termin wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu z panem Cezarym Krawczykiem tel: 500 304 494
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i prawie budowlanym oraz przepisami BHP.
8. Instalacja nowych urządzeń powinna być zgodna z zaleceniami ich producenta.
9.Wszystkie stosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia wyroby, materiały, urządzenia etc. powinny posiadać znak budowlany B lub znak CE (dopuszczenie do stosowania) oraz odpowiednie deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty (zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych).

CPV: 39717200-3, 45331220-4

Dokument nr: ZP.3322.35.2019

Składanie ofert:
VI. Określenie miejsca, sposobu i terminów składania ofert.
Oryginał oferty należy przesłać w zamkniętej kopercie z napisem ,,Dostawa i montaż 5 klimatyzatorów w pomieszczeniach zabiegowych WZLP" na adres Zamawiającego:
Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. 39.

VII. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres do dnia 29.04.2019 r. do godz. 09:00.

Miejsce i termin realizacji:
1) Termin zakończenia realizacji zadania - do 24.05.2019 r..

Wymagania:
2) Termin płatności - 14 dni od daty dostawy i odbioru urządzeń na podstawie protokołu i wystawionej prawidłowo faktury VAT.
3) Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji 5 lat.
IV. Wykaz załączników i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty o których mowa powinny zostać złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

V. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny - 100 %.
VIII. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub listownie, Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do Ewidencji Gospodarczej albo posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w danym postępowaniu.
IX. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.
X. Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z oferentami.

Kontakt:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 89 678 53 86 Cezary Krawczyk, w godz. 8:00 - 14:00 oraz numerem tel: 89 678 53 11 Daniel Mądry w godz. 8:00 - 14:00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.