Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych

Przedmiot:

Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych

Data zamieszczenia: 2019-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pacanów
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów
powiat: buski
tel. 41 376 54 03 wew. 24
ug@pacanow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Pacanów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków na terenie gminy
Pacanów, oraz pakowanie, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdeponowanych na posesjach
na terenie gminy Pacanów w 2019r. "
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu następującego zakresu prac:
a) demontaż, pakowanie, transport i utylizacja na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo-
cementowych (falistych i płaskich) z dachów budynków na terenie Gminy Pacanów w ilości 750 m2,
b) pakowanie, transport i utylizację na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo -
cementowych (falistych i płaskich) zdeponowanych na posesjach z terenu Gminy Pacanów w ilości
8300,00 m2.
Przyjmuje się, iż Im2 pokrycia dachowego z płyt azbestowo cementowych waży ok 11 kg.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania
wyrobów zawierających azbest.
3. Wykonawca deponuje odpady na legalnym składowisku uprawnionym do przyjęcia odpadów zawierających
azbest tj. w msc. Dobrów gm. Tuczępy.
4. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i staraniem do ustalenia terminu demontażu/odebrania
wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości u którego mają być wykonane prace.
Uzgodniony termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien byćdo godny dla właściciela
nieruchomości, jednak nie dłuższy niż termin zakończenia robót.
5. Podane ilości wyrobów zawierających azbest są wielkościami orientacyjnymi - Zamawiający oszacował je
na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców i przeprowadzonej weryfikacji w terenie przez
pracowników UMiG Pacanów.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu
zamówienia w związku z planowanym dofinansowaniem zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska w Kielcach. Podstawą faktycznego rozliczenia będą protokoły odbioru odpadów podpisane przez
Wykonawcę i właściciela nieruchomości, z której usuwane są odpady, oraz karty przekazania odpadów na
składowisko odpadów.

CPV: 90.65.00.00-8

Dokument nr: RK.271.2.2019

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów (pok. nr 101) lub przesłać na adres:
Urząd Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, w terminie:
do dnia 30.04.2019r.
do godz. 15;00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2019 r.

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę
i doświadczenie w tym: dysponują osobami posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz uprawnienia
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca ubiegający się o wykonanie niniejszego zamówienia musi posiadać stosowne zezwolenia
na dokonywanie demontażu i transportu odpadów zawierających azbest wymagane przepisami obowiązującego
prawa.
3. Wykonawca musi okazać się referencjami lub poświadczeniem o wykonywaniu usługi usuwania płyt
azbestowo-cementowych z budynków i zalegających z posesji minimów w ilości 11000 m2.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą pisemnie, pocztą elektroniczną lub faksem na podane w niniejszym zapytaniu adresy.
4. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przesyłanych faksem, każda ze stron
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi. Strona, która przekazała informacje faksem przesyła je następnie
w formie pisemnej listem poleconym.
5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy urzędu tj. w dni robocze poniedziałek - piątek
od godz. 7.00 do godz. 15.00.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku - ,,Formularz ofertowy" (wg. wzoru podanego w załączniku
nr 1).
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym
atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i trwale zamkniętym opakowaniu lub kopercie.
4. Na opakowaniu/kopercie powinny znajdować się następujące oznaczenia:
a) nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów,
b) nazwa i adres Wykonawcy,
c) opis:
Oferta na;
,,Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków na terenie gminy
Pacanów, oraz pakowanie, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdeponowanych na posesjach
na terenie gminy Pacanów w 2019r. "
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Przez cenę rozumie się całkowity koszt wykonania prac określonych w Pkt. 3 niniejszego zapytania.
2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena zawierała wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca
w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia
10. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena jednostkowa brutto.
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana najtańsza oferta.
11. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania płatności częściowych za wykonanie części zakresu
zamówienia jednak nie częściej niż za demontaż i utylizację 5 000 m2
12. WZÓR UMOWY
1. Wykonawca, który w niniejszym postępowaniu złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany będzie do
podpisania umowy której projekt stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
Cywilny.
4. Termin związania ofertą wynosi 90 dni.
5. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony i umówiony na spotkanie celem ostatecznego uzgodnienia
warunków umowy i jej podpisania.

Kontakt:
Osobą upoważnioną w godzinach pracy Urzędu do kontaktów z Wykonawcami są:
a) Piotr Wojciechowski, tel. 41 376 54 03 wew. 24; e-mail: rk@pacanow.pl
b) Ewelina Czech, tel. 41 376 54 03 wew. 17; e-mail: odpady@pacanow.pl
7. Osoby wymienione powyżej są upoważnione do udostępniania dokumentacji z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.