Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa drogi

Przedmiot:

Rozbudowa drogi

Data zamieszczenia: 2019-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
ul. Karola Wojtyły 106
32-086 Batowice
powiat: krakowski
tel. 126 221 010, faks 12-622-10-12
sekretariat@zdpk.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Batowice
Wadium: 30 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa drogi powiatowej 2171K w km 0+000 - 0+499,66 w m. Krzęcin, Gmina Skawina
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2171K w km 0+000 - 0+499,66 w m. KRZĘCIN, GMINA SKAWINA". 2. Zakres robót obejmuje : Rozbudowę istniejącej drogi powiatowej klasy Z nr 2171K na łącznej długości ok. 500 m w miejscowości Krzęcin, gmina Skawina, woj. małopolskie. Przedsięwzięcie rozbudowy drogi polegać będzie na budowie chodnika, kanalizacji deszczowej, przebudowie zatoki autobusowej i zjazdów, wykonaniu poszerzeń jezdni, nowej warstwy ścieralnej oraz rowu odprowadzającego wody z przedmiotowego odcinka do istniejącego cieku oraz przebudowy fragmentu sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej kolidującej z rozbudowywaną drogą. Zakres inwestycji obejmuje: 1) Rozbudowę istniejącej drogi powiatowej klasy Z na łącznej długości ok. 500m: km 0+000,00 do km 0+499,66 ; 2) Poszerzenie jezdni w km 0+000,00- km 0 + 499,66 3) Budowę chodnika lewostronnego o szer. 2,0m - km 0+008,85 - km 0 + 499,00; 4) Budowę pobocza szer. 1,0m - km 0+018,85 - km 0+499,66; 5) Budowę kanalizacji deszczowej PVC O250 dł. około 31m, PVC O400 dł. około 404,80m, PVC O315 dł. około 10,50m; 6) Przebudowę zjazdów indywidualnych; 7) Przebudowę zjazdów publicznych; 8) Budowę przejście dla pieszych szer. 4m km 0+013,50, km 0+054,56; 9) Budowę korytek ściekowych w km 0+061,10 - km 0+188,37 oraz km 0+304,00 - km 0+499,66. 10) Budowę zatoki autobusowej w km 0+051,77 - km 0+101,50 11. Budowy palisady betonowej w km 0+097,00 - km 0+130,00 12) Budowę muru oporowego w km 0+032,00 - km 0+041,00, km 0+130,00 - km 0+186,90, km 0+285,00 - km 0+325,00, km 0+432,44 - km 0+451,71 oraz km 0+485,17 - km 0+499,00 13) Zabezpieczenie sieci wodociągowej, gazociągowej rurą osłonową 14) Remont wylotu przepustu W1 km 0+495,00 15) Przebudowę rowu odwadniającego na długości ok 30m (na dz. 195, obr. 0008 Krzęcin) 16) Budowę rowu odwadniającego na długości ok 315m wraz z przepustami betonowymi (na dz. 195, 189 obr. 0008 Krzęcin) w km 0+183,40 oraz km 0+240,00 budowanego rowu odwadniającego oraz rurociągiem o średnicy O500mm. 17) Budowę wylotu W2 o średnicy O500mm wraz z umocnieniem skarp i dna cieku na długości 5,0m. 18) Wycinkę 47 szt. drzew oraz 163m2 krzewów kolidujących z inwestycją ; 19) Rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania tj.: o rozbiórka nawierzchni jezdni o rozbiórka nawierzchni zjazdów o rozbiórka nawierzchni dróg gminnych dochodzących do drogi powiatowej o likwidacja istniejącego rowu przydrożnego lewostronnego wraz z istniejącymi przepustami pod zjazdami w km 0+310,45 - km 0+497,97 o rozbiórkę istniejących ogrodzeń w km 0+028,20 - km 0+215,65, km 0+232,95 - km 0+256,00, km 0+008,85 - km 0+046,36, km 0+194,65 - km 0+310,45, km 0+458,17 - km 0+499,00. 20) Przebudowę sieci telekomunikacyjnej; 21) Przebudowę sieci elektroenergetycznej. 3. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania został określony w załączonej dokumentacji projektowej jak również w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST). Budowa kanału technologicznego w km 0+000,70 - km 0+490,60 zostaje wyłączona z przedmiotowego zamówienia i nie należy jej uwzględniać w przygotowywaniu oferty

CPV: 45233222-1,45111200-0,45232411-6,45233290-8

Dokument nr: 540245-N-2019, ZP/271/38/19

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/zdpkrakowskiego,m,316723,zamowienia-publiczne-o-wartosci-powyzej-30-000-euro.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie.
Adres:
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 32-086 Batowice, ul. Karola Wojtyły 106, pok. 20 (punkt obsługi klienta).

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-09, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-10-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże: 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi obejmujące wykonanie chodnika, wykonanie kanalizacji opadowej lub sanitarnej oraz wykonanie warstw jezdnych z betonu asfaltowego. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca złoży ,,Wykaz robót" - załącznik nr 4 SIWZ wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 2) Dysponuje kierownikiem budowy/kierownikiem robót drogowych, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami drogowymi. 3) dysponuje kierownikiem budowy/kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci kanalizacyjnych, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającym wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci kanalizacyjnych. 4) dysponuje kierownikiem budowy/kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającym wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 5) dysponuje kierownikiem budowy/kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającym wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży wykaz osób załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3 SIWZ. (W przypadku wykazania osób udostępnionych Wykonawcy przez inne podmioty należy dołączyć do w/w załącznika pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia tych osób). 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - załącznik nr 4 SIWZ, wraz z załączeniem dowodów, określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane w należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w niniejszym punkcie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz oferty wg. załączonego wzoru. 2. Wypełniona tabela elementów rozliczeniowych zał. nr 1 do SIWZ. 3. Kopia dowodu wpłaty lub poręczeń bądź gwarancji zabezpieczenia wadium. 4. Załącznik nr 7 do SIWZ - Podwykonawcy (jeżeli dotyczy) 5. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.