Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA RUR ORAZ BLACH

Przedmiot:

DOSTAWA RUR ORAZ BLACH

Data zamieszczenia: 2019-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakłady Górniczo-Hutnicze ,, B o l e s ł a w " S.A
ul. Kolejowa 37
32-332 Bukowno
powiat: olkuski
tel. 032 295 56 55, tel. 032 295-55-86
paizdebska@mail.zghboleslaw.pl
https://zakupy.zghboleslaw.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=outerPositionDetails&iRequestPosition=5284&iRfxRound=7468
Województwo: małopolskie
Miasto: Bukowno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA RUR ORAZ BLACH
DOSTAWA:
A-RURA FI159X6,0X4000mm z/s GAT1.4539 /904L/ 2 szt
B- BLACHA 12X1000X2000 GAT 1.4539 /904L/ 2 szt
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
DOSTAWA:
A-RURA FI159X6,0X4000mm z/s GAT1.4539 /904L/ 2 szt
B- BLACHA 12X1000X2000 GAT 1.4539 /904L/ 2 szt
? Transport na koszt Sprzedającego
? Atest

Dokument nr: GK BOLESLAW/ ZP/19

Składanie ofert:
? miejsce świadczenia : Boltech Sp. z o.o. , 32-332 Bukowno ul. Kolejowa 37
? termin złożenia ofert do 25.04.2019 r. godz. 11.00
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w ZGH ,,Bolesław" S.A. w Bukownie (adres
platformy zakupowej https://zakupy.zghboleslaw.pl) .

Miejsce i termin realizacji:
Terminy dostaw : 30.05.2019r.

Wymagania:
? warunki płatności - przelew 60 dni od daty otrzymania faktury
? sposób odbioru, rodzaje odbiorów, terminy, dokumenty wymagana przy odbiorze : atest
Kryteria oceny ofert :
- cena - 100%
Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia oferty jest przedstawienie wypełnionych formularzy ofertowych
stanowiących załączniki do zapytania ofertowego, które należy przedstawić w Systemie Wspierania Zakupów
w ZGH ,,Bolesław" S.A w plikach PDF.
Do oferty należy dołączyć - w plikach PDF:
1. Wypełniony Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Wypełniony wykaz zrealizowanych dostaw - Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
3. Odpis aktualny z KRS lub aktualny wyciąg z CEIDG (dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą).
Strona 2 z 2
W toku postępowania, po wstępnej weryfikacji ofert, Inwestor może zwrócić się do Oferenta o przedstawienie
dodatkowo:
1. Zaświadczenia właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Oferent nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2. Oryginału lub kopii postanowienia sądu, w stosunku do Oferentów, co do których otwarto likwidację bądź
których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu,
3. Rachunku wyników z bieżącej działalności (F-01) oraz sprawozdanie finansowe z dwóch ostatnich lat
obrotowych;
4. Opinii banku prowadzącego główny rachunek Oferenta.
5. Innych dokumentów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- przedłużenia terminu składania ofert;
- swobodnego wyboru ofert;
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi oferentami;
- zmiany treści Zapytania Ofertowego - nie później niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert;
- unieważnienia procedury wyboru bez podania przyczyn.

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia:
-Janusz Bargieł ( Boltech), tel. 032 295 56 55
Informacji w sprawach formalnych udziela:
Patrycja Izdebska, tel. 032 295-55-86 ( mail : paizdebska@mail.zghboleslaw.pl )

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.