Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Środa Śląska
Pl. Wolności 5
55-300 Środa Śląska
powiat: średzki (śląski)
tel. (71)39 60 724,
izp_zap1@srodaslaska.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Środa Śląska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania ,,Budowa świetlicy
wiejskiej w Kobylnikach"
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zlecenia jest wybudowanie obiektu budowlanego w ramach
inwestycji pt.: ,,BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOBYLNIKACH" zlokalizowanego w
Kobylnikach (55-300) dz. nr 75 i 156/2, obręb Kobylniki, wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturą techniczną w oparciu o dostarczoną dokumentację projektową i kosztorysową,
stanowiącą załącznik do SIWZ i będzie realizowane zgodnie z dokumentacja projektową
Inspektor nadzoru będzie sprawował nadzór na zakresem robót niezbędnych do
samodzielnego funkcjonowania obiektu włącznie z przyłączami, instalacjami i
zagospodarowaniem terenu do uzyskania, od organu administracji budowlanej, decyzję
pozwolenia na użytkowanie.
Inspektor nadzoru zobowiązuje się do pełnienia nadzoru nad wszystkimi robotami objęty-
mi projektem budowlano-wykonawczym i pozostałą dokumentacją projektową .
W RAMACH PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH PRZEWIDUJE SIĘ DWA ETA-
PY, KTÓRE ZAKŁADAJĄ:
Etap 1:
- prace przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty betonowe i zbrojarskie,
- roboty murowe,
- roboty dachowe,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
- montaż stolarki
- prace posadzkarskie,
- roboty tynkarskie,
- prace wykończeniowe
- prace instalacyjne sanitarne
- prace instalacyjne elektryczne
Etap 2:
- prace związane z zagospodarowaniem terenu, w tym:
- roboty nawierzchniowe
- dostawa i montaż ogrodzenia
- dostawa i montaż elementów małej architektury
- wykonanie trawników oraz nasadzeń
2. Projektowany budynek składa się z części głównej mieszczącej salę świetlicy wiejskiej z
podstawowym zapleczem oraz części wejściowej mieszczącej hol wejściowy wraz z zapleczem
sanitarnym. Jest to budynek parterowy przykryty stromym dachem o nachyleniu połaci 38°.
Bilans terenu działki (w granicach opracowani/ogrodzenia): (części działek nr 75 i 156/2) 1216 m2
powierzchnia zabudowy: wejściowymi) 141,00m2 (z podestami
powierzchnia dojść: 166,00m2
powierzchnia dróg, parkingów: 50,00m2
plac zabaw: 145,00m2
powierzchnia zielona: 855,00m2
Miejsca postojowe poza ogrodzeniem: 90,00m2
Chodniki poza ogrodzeniem: 15,00m2
Zestawienie powierzchni i kubatury:
powierzchnia zabudowy: 140,70m2
powierzchnia użytkowa: 107,95m2
kubatura: 562,80m3
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach.
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w
zakresie zgodnym z dokumentacją projektową (projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar, kosztorys, decyzja
pozwolenia na budowę, warunki techniczne i uzgodnienia):
- Do obowiązków Zleceniobiorcy jako Inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny
zakres czynności i obowiązków przypisanych Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w odnośnych
przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
- Zleceniobiorca będzie w szczególności:
- reprezentował Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli prawidłowości
wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym,
wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej;
sprawdzał jakość wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, w
szczególności w celu zapobiegania zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i
nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie;
- sprawdzał i odbierał roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczył w
próbach i odbiorach technicznych instalacji i montowanych urządzeń technicznych;
- uczestniczył w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym;
- potwierdzał usunięcie wad oraz potwierdzał obmiar robót jako podstawę do zapłaty
wynagrodzenia wykonawcy robót;
- informował Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach,
które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.
- Zleceniobiorca jest w granicach upoważnienia nadanego niniejszą umową,
przedstawicielem Zamawiającego w zakresie czynności faktycznych związanych z realizacją
umowy zawartej z wykonawcą robót dla projektu wymienionego w § 1 umowy.
- Zleceniobiorca pełniąc funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego działa w imieniu
własnym i na rzecz Zamawiającego, przy czym nie dysponuje środkami przeznaczonymi przez
Zamawiającego na sfinansowanie projektu wymienionego w § 1 umowy.
- Zleceniobiorca nie jest upoważniony do:
- zwolnienia wykonawcy inwestycji wymienionej w § 1 umowy z jakichkolwiek jego
zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane. Nie może także powierzyć lub wyrazić w
imieniu Zamawiającego zgody na wykonywanie nadzorowanych robót budowlanych przez
wykonawców lub podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu;
- żądania od wykonawcy robót wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. W
przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub podjęcia
decyzji w sprawie zaniechania wykonania części robót objętych umową o roboty budowlane,
Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie (ale nie później niż w ciągu trzech dni roboczych),
poinformować o tym Zamawiającego.
- Zleceniobiorca będzie wykonywał powierzone czynności w wymiarze czasu
zapewniającym skuteczny nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, przy czym w ciągu
tygodnia dokona minimum 1 wizyty na budowie, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy.
- Stosownie do art. 8b ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę strony ustalają, że Zleceniobiorca będzie prowadził w formie pisemnej
rejestr czasu pracy przeznaczonego na świadczenie usług objętych niniejszą umową. Z końcem
każdego miesiąca obowiązywania umowy, Zleceniobiorca przedłoży ten rejestr Zamawiającemu
celem potwierdzenia przez liczby godzin poświęconych na świadczenie usług w danym miesiącu.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: WZP 271.9-32/19

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) osobiście w siedzibie: Urząd Miejski Wydział Zamówień Publicznych pok. B-13; 55-300 Środa
Śląska; Pl. Wolności 5 lub przesłać na adres: Gmina Środa Śląska, 55-300 Środa Śląska;
PI. Wolności, pok. B-13 (z oznaczeniem koperty WZP 271.9-32/19) lub na e-mail
izp_zap1@srodaslaska.pl w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 26.04.2019r. do godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy data zakończenia*: etap 1 - 30.11.2019 r., etap 2 - 31.03.2020 r.

Wymagania:
V. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy na zewnątrz.
VI. Oferta powinna zawierać :
1. Cenę ofertową brutto za realizację usługi zgodnie z punktem II zaproszenia do złożenia oferty
(wg załącznika nr 1 do zaproszenia).
2. Wartość cenowa należy podać w złotych polskich cyfra - z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zwierać wszelki koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
5. Nr rachunku bankowego, na który zostanie przelane ewentualne wynagrodzenie Wykonawcy.
IX. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
X. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do złożenia oferty i przedstawi najkorzystniejszą
ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zaproszeniu do złożenia oferty, z zastrzeżeniem
pkt. XII.
XI. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. Zamawiający
powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania faksem lub pocztą elektroniczną i zamieści na
stronie internetowej.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawca po przekazaniu zawiadomienia o
wyborze Wykonawcy, ale nie później zin w terminie związania oferta.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejna ofertę najkorzystniejsza spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
XII. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez
podania przyczyny.
XIII. Termin związania ofertą
1. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
XVI. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy
Zamawiający nie dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru.
XVII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
art. 22 ust. 1 b ustawy dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to wynika z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie, Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w
postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik do ZO.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie
prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia - na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
3) zdolności techniczne lub zawodowej;
3.1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć wykaz
wykonanych usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru w okresie ostatnich 3 lat,
przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w
tym okresie realizował co najmniej 1 usługi których przedmiotem było sprawowanie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie nowych lub przebudowie istniejących budynków
o wartości robót minimum 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) dla każdej
roboty.
3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a w szczególności w specjalnościach:
1. konstrukcyjno-budowalnej,
2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych;
3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia; Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi
się wykazać, że dysponuje , następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia:
* zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony U. z 2018 r. poz.
1202, 1276), albo odpowiadające równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
W/w uprawnienia mogą znajdować się w posiadaniu jednej lub więcej osób.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w
walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs
NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
XVIII. Sposób przygotowania oferty:
Należy wypełnić załączony formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
- załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- załącznik nr 4 - wykaz usług wraz z poświadczeniami,
- załącznik nr 5 - wykaz osób
- załącznik nr 6 - oświadczenie Wykonawcy, że nie jest płatnikiem VAT (jeżeli dotyczy)
- załącznik nr 7 - zobowiązanie (jeżeli dotyczy)
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Uwagi:
II.II. Zamawiający nie przewiduje możliwość zwiększenia zakresu usług polegających na
powtórzeniu tego samego zamówienia.
II.III. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
II.IV. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
II. V. Dopuszcza się udziału podwykonawców.

Kontakt:
VIII. Osobami do kontaktu z Wykonawcami są:
- sprawy proceduralne: Małgorzata Szmit-Kocur - Wydział Zamówień Publicznych
tel. 71 39-60-724, email: izp_zap1@srodaslaska.pl
- sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia: Ireneusz Fura - Kierownik Wydziału Inwestycji
tel. 71 39-60-741

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.