Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż klimatyzatorów

Przedmiot:

Dostawa i montaż klimatyzatorów

Data zamieszczenia: 2019-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Wądroże Wielkie
Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie
powiat: jaworski
tel. 76 887 43 23 fax 887 43 25
urzad@wadrozewielkie.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wądroże Wielkie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim w ramach zadania: Przebudowa wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:
1. Załącznik nr 1 zawiera rzut budynku z wymiarami oraz propozycją rozmieszczenia jednostek wewnętrznych i zewnętrznych
2. Wykaz zapotrzebowania na urządzenia
a) Pomieszczenie nr 1 - sala świetlicowa - 3 klimatyzatory kasetonowe o mocy chłodniczej min 16 kW każdy.
b) Pomieszczenie nr 2 - Sala konferencyjna - 1 kasetonowy klimatyzator o mocy chłodniczej min 5 kW.
c) Pomieszczenie na 3,4 - kuchnia i biuro (docelowo pomieszczenia zastaną połączone w ramach przebudowy świetlicy) - 1 kasetonowy klimatyzator o mocy chłodniczej min 5 kW.
d) Pomieszczenie nr 6,7 - hol oraz korytarz - 1 kasetonowy klimatyzator o mocy chłodniczej min 5 kW.
3. Montaż i uruchomienie:
- Wykonanie przyłącza energetycznego wyposażonego w odpowiednie zabezpieczenie prądowe
- Montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej (bezpośrednio na zewnątrz),
- Naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas montażu
- Uruchomienie klimatyzacji potwierdzone zostanie protokołem odbioru.
- Wykonawca powinien przedstawić specyfikację oferowanych parametrów klimatyzacji do świetlicy wiejskiej.
- W trybie ogrzewania praca klimatyzatorów przy temperaturze zewnętrznej co najmniej do -10°C,
4. Gwarancja i serwis
- Gwarancja min. 24 m-cy,
- Bezpłatne przeglądy serwisowe raz w roku przez okres gwarancji,
- Naprawa lub wymiana urządzenia w ciągu 24 h od zgłoszenia awarii przez cały okres obowiązywania gwarancji.
Inne istotne warunki zamówienia:
Przed montażem klimatyzatorów zalecany jest dodatkowy pomiar w celu weryfikacji poprawności podanych wielkości klimatyzatorów.
Dostarczenie oraz montaż wyposażenia odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim zgodnie z załączonym zapotrzebowaniem ujętym w zestawieniu.
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym koszt dostarczenia i montażu wyposażenia, które pokrywa Wykonawca.
Wymagania:
Oferowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad, nie noszące śladów uszkodzeń i użytkowania. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone wyposażenie nie spełnia tego wymogu, Zamawiający odmówi odbioru części lub całości zamówienia, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru.
Zamawiający wyznaczy termin dostarczenia urządzeń wolnych od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. Wykonawca zagwarantuje bezpłatny transport zamawianego sprzętu we wskazane przez Zamawiającego miejsce, rozładunek oraz wniesienie klimatyzatorów, montaż, wyniesienie i wywóz opakowań.
1. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie posiadało certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowane wyposażenie spełnia wymagane prawem przepisy i normy. Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru.
2. Wykonanie zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi spełniać normy PN-EN właściwe dla danego asortymentu, ze szczególnym uwzględnieniem norm bezpieczeństwa.
3. W przypadku wyposażenia i sprzętu wymagającego montażu, złożenia, podłączenia lub instalacji, Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu, podłączenia lub instalacji dostarczonego wyposażenia we wskazanym miejscu, przy czym datą odbioru będzie przekazanie kompletnego złożonego lub zamontowanego wyposażenia i sprzętu.
4. Wszystkie nazwy własne użyte w opisie, określające typ produktu lub producenta, nazwy produktu zostały podane przykładowo a ich wskazanie ma na celu określenie minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu.
5. Dopuszcza się materiały i technologie równoważne w stosunku do przywołanych. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w zapytaniu ofertowym jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, iż oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe niż produkt określony przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane.
Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.
Wykonawca, składający ofertę na dostawę sprzętu, który jego zdaniem odpowiada cechom opisanym przez Zamawiającego przy użyciu nazw własnych, lub wskazujących na konkretnego producenta, musi udokumentować równoważność. Zamawiający nie ogranicza w tym względzie rodzaju dowodów przedstawionych przez Wykonawców w celu udokumentowania równoważności.
6. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane zamówienie na okres minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.
7. Zamawiający wymaga by serwis gwarancyjny świadczony był w miejscu instalacji sprzętu - czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 3 dni roboczych, usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia usterki. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), fax, lub e-mail,
8. W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy niż określony w pkt. 11) czas na naprawę sprzętu, Zamawiający wymaga podstawienia na czas naprawy, sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Sprzęt zastępczy podstawiony zostanie nie później niż w ciągu kolejnego dnia roboczego od chwili zdiagnozowania awarii/usterki. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki.
9. Szczegółowe warunki sprawowania serwisu gwarancyjnego określa karta gwarancyjna załączona do wydanego sprzętu przez Wykonawcę. Gwarancję, którymi objęty jest sprzęt liczone są od dnia podpisania protokołu odbioru przez obie strony.
Miejsce świadczenia dostawy:
Dostawa i montaż wyposażenia
Świetlica wiejska w Wądrożu Wielkim, Wądroże Wielkie 192, 59-430 Wądroże Wielkie,

Dokument nr: RI.I.ZP.271.10.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2019 r. o godzinie 12:20 w siedzibie Zamawiającego, Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie, 59-430 Wądroże Wielkie. (Sala Narad)

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać pocztą, kurierem, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego pod adres: Urząd Gminy Wądroże Wielkie, 59-430 Wądroże Wielkie. W terminie do 10.05.2019 r. godz. 12;00
Oferta na: Dostawa i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim. Nie otwierać przed: 10.05.2019 godz. 12;20
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpłynięcia do Zamawiającego.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: w terminie do 16.08.2019

Wymagania:
IV. Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
VI. Wynagrodzenie: ryczałtowe, płatne przelewem do 14 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
Na ofertę składają się: formularz oferty, parafowany projekt umowy,
1. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania. Podana cena jest ceną brutto
wyrażoną w polskich złotych, podana słownie i cyfrowo. Wszystkie wartości
należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Ceny i stawki określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji
zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
3. W przypadku planowanego powierzenia podwykonawcom części zamówienia
należy to wskazać w ofercie (wskazując nazwę podwykonawcy oraz zakres), i
informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego
z nich).
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferty nieczytelne zostaną
odrzucone.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być
dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych
przez wykonawcę.
6. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi znajdować się
w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
7. Osoby fizyczne (przedsiębiorcy) winni oznaczyć osobę wykonawcy firmą
zgodnie z wymaganiami art. 43 4 Kodeksu Cywilnego tj. imieniem
i nazwiskiem przedsiębiorcy oraz ,,wyróżnikiem" jeżeli jest używane.
8. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca
składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ,,za zgodność
z oryginałem").
9. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej
osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez te osoby.
10. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest
sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez
wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
11. Każdy Wykonawca powinien złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
13. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu).
Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana na adres:
Urząd Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie,
oraz oznaczona w następujący sposób:
Oferta na: Dostawa i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Wądrożu
Wielkim. Nie otwierać przed: 10.05.2019 godz. 12.20
14. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić
z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je
klauzulą ,,Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zmianami)".
15. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:
a) Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały
dokonane przed upływem terminu składania ofert.
b) Zmiana złożonej oferty
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane
koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
"ZMIANA". W przypadku złożenia kilku ,,ZMIAN" kopertę (paczkę) każdej ,,ZMIANY"
należy dodatkowo opatrzyć napisem ,,zmiana nr..".
c) Wycofanie złożonej oferty
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy.
Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu
oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
X. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą w przez 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca składa ofertę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do
ogłoszenia.
2. Wykonawca oblicza cenę oferty, wypełniając wszystkie rubryki tabeli zawartej w
formularzu oferty i następnie wyniki te wpisuje słownie. Cena musi być
wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów.
3. Podana w ofercie cena powinna zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu umowy, jaka zostanie zawarta po wyborze oferty.
XIV. Unieważnienie postępowania i zamknięcie postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania oraz zamknąć
postępowanie bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyn.
XV. Istotne dla zamawiającego postanowienia umowy.
Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku nr 3
do niniejszego ogłoszenia.

Kontakt:
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie niniejszego zamówienia jest Pan Łukasz Nowicki, 76 887 43 23, urzad@wadrozewielkie.pl
3. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia, powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w pkt. 1 niniejszego rozdziału.
4. Wszelką korespondencję należy przekazywać na adres Zamawiającego.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępniona na stronie internetowej.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.