Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej

Przedmiot:

Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2019-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Średzka Woda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sikorskiego 43
55-300 Środa Śląska
powiat: średzki (śląski)
tel./fax: +48 71 317 20 59
sredzka_woda@srodaslaska.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Środa Śląska
Wadium: 9.000,00-zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Sikorskiego 43".
3) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
a) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Sikorskiego 43,
b) Szczegółowy zakres zamówienia określa zestawienie materiałowe - zał. nr 7 do SIWZ,
c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,
d) Wskazane w poszczególnych pozycjach zamówienia rodzaje i ilości materiałów są ilościami szacunkowymi jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie objętym umową i nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń Wykonawcy z tytułu nie wykonania zakresu umowy,
e) Zamawiający wymaga aby oferowane materiały posiadały atesty tj. deklaracja zgodności oraz atest higieniczny,
f) Dostawy materiałów powinny być realizowana w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia,
g) Wykonawca własnym transportem i na swój koszt będzie dostarcza! do magazynu Zamawiającego - ul. Sikorskiego 43, 55-3000 Środa Śląska - partie materiałów zamawianych w formie pisemnej (mail) bądź telefonicznie,
h) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar -licząc od dnia dostawy,
i) Ceny jednostkowe określone w ofercie pozostaną niezmienne w okresie trwania umowy.

Dokument nr: DT/9/2019, L.dz..945/19

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2019r, o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Spółki

Składanie ofert:
8) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Oferta wraz z dokumentami musi być czytelna i trwale spięta . Kopertę/ opakowanie należy opisać w następujący sposób: nazwa Wykonawcy, a także zamieścić adnotację: Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 43.
Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć do dnia 30.04.2019r. do godz. 10.00 w Średzkiej Wodzie Sp. z o.o. w sekretariacie Spółki.

Miejsce i termin realizacji:
4) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
5) SKŁADANIE OFERT WARIANTOWYCH/ CZĘŚCIOWYCH.
Zamawiający nie zgadza się nie składanie ofert wariantowych/ częściowych.
6) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
a) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 9.000,00-zł (słownie: dziewięć tysięcy zł.).
b) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
c) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. w pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)
d) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej nr konta: 67 9589 0003 0000 0635 2000 0010 z dopiskiem: ,,Wadium - Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Sikorskiego 43". Dowód wniesienia wadium w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium, przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
e) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężnej należy złożyć w formie oryginałów w osobnej kopercie w sekretariacie Średzkiej Wody Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska, przed upływem terminu składania ofert, natomiast do oferty należy dołączyć kopię wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem.
7) KRYTERIA WYBORU OFERTY:
100% cena

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.