Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
423z dziś
3252z ostatnich 7 dni
14380z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2019-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o
Krakowska 16, pok. nr 16 - sekretariat
42-500 Będzin
powiat: będziński
(32) 775-81-31, 775-81-32, 775-81-33
Województwo: śląskie
Miasto: Będzin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na zadanie pn.:
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Retingera 6 w Będzinie.
Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie działając w imieniu
i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Retingera 6 w Będzinie
zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.:
,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Retingera 6 w Będzinie."
Stan istniejący
Budynek mieszkalny wielorodzinny IV - kondygnacyjny, podpiwniczony na planie prostokąta.
Budynek podzielony konstrukcyjnie dylatacjami na 3 segmenty. Budynek zrealizowany
w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne podłużne murowane (gr. 35cm) tynkowane. Ściany
szczytowe murowane (gr. 35cm) ocieplone styropianem gr. ok 3cm. W piwnicy znajdują się
pomieszczenia nieogrzewane (pomieszczenia gospodarcze, piwnice). Ściany piwnic murowane gr.
35cm. Stropodach dwuspadowy pełny o konstrukcji w postaci stropu żelbetowego, pokrycie z papy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM - ETAP I (podlegający ocenie)
- KOSZTY KWALIFIKOWANE:
o Demontaże,
o Naprawa elementów żelbetowych,
o Montaż nowej stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, zamurowania,
o Instalacja odgromowa
o Remont kominów,
o Ocieplenie stropodachu,
o Ocieplenie ścian budynku powyżej cokołu,
o Ocieplenie ścian cokół,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- dokumentacja projektowa Załącznik nr 4 opracowana dla całego zakresu robót, tj. Etapu I
(koszty kwalifikowane) i Etapu II (koszty niekwalifikowane) oraz
- przedmiar robót Załącznik nr 3 stanowiące integralną część niniejszego Zapytania ofertowego.
Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami,
normami, na ustalonych umową warunkach ze szczególną starannością i dbałością o interesy
Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również zakres robót ujętych w Projekcie
budowlanym, opisanych poniżej, stanowiących ETAP II (niepodlegający ocenie) -
koszty niekwalifikowane, tj:
o Remont spoczników przed wejściami oraz dojść do budynku
o Nawiewniki, wyłaz dachowy,
o Remont płyt loggii + remont balustrad/18 balkonów,
o Montaż elementów na elewacji,
o Przyłącze energetyczne,
o Rusztowanie,
3. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony metodą szczegółową, zgodnie
z Załącznikiem nr 3 i Załącznikiem nr 4 Kosztorys ofertowy musi zawierać wszystkie
roboty, materiały i sprzęt oraz wszystkie koszty konieczne do realizacji
przedmiotowego zamówienia.
4. Deklarowane w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe będą niezmienne do końca
realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie szczegółowego kosztorysu
powykonawczego, opracowanego wg faktycznej ilości i zakresu wykonanych robót
oraz cen przyjętych w kosztorysie ofertowym.
6. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie zadania zgodnie z przepisami
techniczno- budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz treścią umowy.
7. Zamówienie będzie realizowane na podstawie dokumentów:
- dokumentacji projektowej,
- postanowień zawartych w treści umowy.
w pkt. VIII 2.4.2.5.,2.6 Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki
udziału w postępowaniu.

Dokument nr: WSP-Retingera 6/2/2019

Składanie ofert:
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres:
Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.,
42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, pok. nr 16 - sekretariat
do dnia 07.05.2019r.
do godziny: 11:00
2. Zamawiający zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
3. Zamawiający po otwarciu ofert poda do publicznej wiadomości informacje dotyczące:
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
- kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
zamieszczając Informację z otwarcia ofert na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej
MZBM Sp. z o.o.

Wymagania:
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY
1. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego i zostać sporządzona czytelnie
na formularzu ofertowym na druku lub wg druku stanowiącym Załącznik nr 1.
2. Oferta musi zawierać szczegółowy kosztorys, opracowany zgodnie z przedmiarem robót
stanowiącym Załącznik nr 3.
3. Oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt VIII.
4. Oferta musi być opracowana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,
pod rygorem nieważności.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną/upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby
upoważnione do podpisywania oferty.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnym numerami
a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (nr zbindowana,
zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści.
8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9. Oferta winna być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu adresowanym:
Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., ul. Krakowska 16, 42-500 Będzin
pok. 16 - sekretariat
Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone:
,,OFERTA - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Retingera 6
w Będzinie"
Nie otwierać przed dniem 07.05.2019r. godz. 11:00.

Uwagi:
I. ZAMAWIAJĄCY
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. RETINGERA 6
42-500 Będzin, ul. Krakowska 16
REGON: 277564038; NIP: 625-21-67-932
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
o Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Retingera 6
o Marcelina Przybyła - Kierownik Działu Finansowo-Księgowego w MZBM Sp. z o.o.
w Będzinie
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami uczciwej
konkurencji, gwarantującymi jego wykonanie w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
Zamawiający nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych.
2. Zamówienie przekracza wartość 50 tyś. złotych netto.
3. ,,Zapytanie Ofertowe" zamieszczono na :
o stronie internetowej MZBM Sp. z o.o.: www.mzbm.bedzin.pl.
o tablicy ogłoszeń w siedzibie MZBM Sp. z o.o.
4. Punktacji ofert oraz oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona Komisja
przetargowa MZBM Sp. z o.o. w Będzinie zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi
w pkt XII niniejszego Zapytania Ofertowego.
5. Niniejsze zamówienie będzie udzielone po akceptacji Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
Retingera 6 w oparciu o punktację ofert oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu
określonych w pkt VII niniejszego Zapytania Ofertowego.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.