Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa obiektu Centrum Kultury

Przedmiot:

Przebudowa obiektu Centrum Kultury

Data zamieszczenia: 2019-04-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra
ul. Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra
powiat: kamiennogórski
tel. 756 455 124
inwestycje@kamiennagora.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kamienna Góra
Wadium: 100 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa obiektu Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze - etap II
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa obiektu Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze - etap II". Roboty budowlane obejmują swym zakresem wykonanie następujących prac, szczegółowo opisanych w dokumentacji technicznej : a. remont elewacji frontowej budynku z pominięciem wykonanego zakresu prac opisanych w dziale ,,Przedmiot zamówienia nie obejmuje" pkt A-3a, b. wykonanie (dokończenie) rozbiórek istniejących ścian w zakresie przedstawionym w załączniku ,,uzupełnienie rozbiórek - elementy przeznaczone do rozbiórki" c. przebudowę poszczególnych pomieszczeń z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów higieniczno sanitarnych, warunków ochrony przeciwpożarowej oraz dla dostępu osób niepełnosprawnych, d. montaż jednostronnej obudowy nowych szkieletowych ścian działowych z izolacją z wełny mineralnej, e. przebudowę wewnętrznej instalacji: elektrycznej z pominięciem wykonanego zakresu prac opisanych w dziale ,,Przedmiot zamówienia nie obejmuje" pkt A-2c, f. przebudowę wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie montażu i przyłączenia wszystkich przyborów sanitarnych (umywalki, zlewozmywaki, muszle-zestawy sanitarne, kabiny prysznicowe z brodzikiem, podgrzewacze zasobnikowe wody, baterie z zaworami) g. budowę wewnętrznej instalacji hydrantowej, h. wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, w tym kompletnych systemów alarmowych, antywłamaniowych i monitoringu, i. wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych ewakuacyjnych z pominięciem wykonanego zakresu prac opisanych w dziale ,,Przedmiot zamówienia nie obejmuje" pkt A-2i, j. wykonanie instalacji sygnalizacji zagrożenia pożarowego k. wymianę lub renowację wewnętrznej i zewnętrznej stolarki drzwiowej z pominięciem wykonanego zakresu prac opisanych w dziale ,,Przedmiot zamówienia nie obejmuje" pkt A-1g, l. montaż nowej wewnętrznej stolarki drzwiowej m. wykonanie posadzki na gruncie w pomieszczeniach przybudówki do skrzydła północnego (pom. nr PP0.1, PP0.2, PP0.3, PP0.4, PP0.5, PP0.6, PP0.7, PP0.8, PP0.9, PP0.17, PP0.18, PP0.19) wraz z warstwami izolacji przeciwwodnej i cieplnej, n. budowę szybu windowego i montaż dźwigów osobowych z pominięciem wykonanego zakresu prac opisanych w punkcie ,,Przedmiot zamówienia nie obejmuje" pkt A-2h, o. montaż platform dla osób niepełnosprawnych p. prace budowlane wykończeniowe oraz towarzyszące m.in. montaż sufitów podwieszanych w wybranych pomieszczeniach, wykonanie nowych posadzek, okładzin ściennych, malowanie ścian w kolorach, montaż armatury sanitarnej, montaż osprzętu, montaż rolet okiennych, q. konserwacja zachowanych elementów wystroju wnętrz, r. budowę punktu informacyjnego w bibliotece, s. przebudowę nawierzchni placu wewnętrznego i innych powierzchni komunikacyjnych wraz z odwodnieniem, t. wykonanie miejsca gromadzenia odpadów, u. montaż elementów małej architektury, v. wykonanie nasadzeń zieleni, w. inne określone dokumentacją budowlaną x. zabezpieczenie do klasy R60, stalowych podciągów kratowych (wykonane konstrukcje wzmocnienia stropów), poprzez ich obudowę systemową płytami ognioodpornymi - pomieszczenie PZE.1.17, podciągi w osiach B-B, C-C, y. inne określoną w aneksie do projektu budowlanego, tym: o roboty budowlane opisane w aneksie do projektu budowlanego przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze w zakresie zmiany rzędnych posadzki w skrzydle północnym oraz rzędnych poziomu terenu na zewnątrz budynku z wyłączeniem wymiany okien w pomieszczeniu kuchni i stołówki (pomieszczenia PP.0.6. i PP.0.9), o roboty instalacyjne opisane w aneksie do projektu przebudowy i termomodernizacji obiektu Centrum Kultury w zakresie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz z urządzeniami do przygotowania c.w.u. w przebudowywanej kuchni przedszkola, Wymagane wyposażenie a. urządzenia i armatura sanitarna w pomieszczeniach sanitarnych i pomocniczych, b. kompletne systemy elektrycznie, alarmowe, antywłamaniowe, monitoringu, SAP (ostrzegania o pożarze) oraz teletechniczne wraz ze wszystkimi urządzeniami i osprzętem pozwalającymi na użytkowanie tych systemów zgodnie z przeznaczeniem, c. osprzęt elektryczny (włączniki, gniazda itp.) we wszystkich pomieszczeniach, d. urządzenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego, (oprawy oświetleniowe, skrzynki, tablice rozdzielcze, sterowniki, regulatory ) e. elementy zaciemniające na oknach - w sali teatralnej i widowiskowej, f. windy - dźwigi osobowe kompletne , g. platformy dla niepełnosprawnych Przedmiot zamówienia nie obejmuje : A. Roboty budowlane wykonane na podstawie wcześniejszych zamówień: 2. W zakresie termomodernizacji obiektu: Wszystkie roboty remontowo-budowlane, opisane w dokumentacji projektowej a dotyczące termomodernizacji obiektów zostały wykonane. Zakres tych prac obejmował: a. docieplenie elewacji tylnej, elewacji skrzydeł bocznych I ścian w gruncie, b. remont i docieplenie dachu i stropodachu budynku, c. wymianę orynnowania, obróbek blacharskich, opierzeń dachu oraz instalacji odgromowej, d. przebudowę wewnętrznych instalacji grzewczych: ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania z grzejnikami, e. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, f. wymianę ,,starej" stolarki okiennej, g. montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznych ganków wejściowych, h. wykonanie izolacji cieplnej podłóg na gruncie, i. wykonanie drenażu opaskowego I przykanalików kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód z drenażu, j. wykonanie izolacji cieplnej stropów pod poddaszem nieogrzewanym, k. wykonanie docieplenia ścian w gruncie, 3. W zakresie przebudowy obiektu: a. nadbudowy skrzydła północnego budynku z wykonaniem nowej więźby dachowej, b. przebudowy wewnętrznej instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej z wyłączeniem osprzętu sanitarnego, c. przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej dla zasilania urządzeń wentylacyjnych i sanitarnych, d. wykonania drenażu opaskowego, e. budowy ganków wejściowych skrzydła północnego, f. budowy zewnętrznych schodów wejściowych skrzydła północnego, g. wykonania przykanalików kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód z drenażu, h. budowy żelbetowego szybu windowego w budynku przedszkola, i. montażu klap system oddymiania klatek schodowych j. wzmocnienia konstrukcji istniejących stropów 4. W zakresie elementów zewnętrznych : a. wykonania robót opisanych Obmiarem Robót Wykonanych (dotyczy robót rozbiórkowych i wstępnego czyszczenia kamiennej elewacji frontowej), b. przebudowy zewnętrznej instalacji gazowej, c. przebudowy przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, d. likwidacji zbiorników podziemnych na nieczystości bytowe, B. Wyposażenie, dostawy I roboty nie będące przedmiotem zamówienia: a. wyposażenie sali tanecznej, b. przebudowa sceny w sali widowiskowej, c. wyposażenie sali teatralnej d. wyposażenie biblioteki w meble oraz sprzęt komputerowy, e. dostawa urządzeń i wyposażenie pomieszczeń kuchni, szatni i magazynów w przedszkolu. Poza pracami określonymi powyżej, opisanymi dokumentacja techniczną do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: ? odzyskanie, odspojenie i oczyszczenie kostki kamiennej granitowej znajdującej się pod istniejącą nawierzchnią dziedzińca Centrum Kultury i na terenie obiektu oraz przetransportowanie jej w miejsce wskazane przez Zamawiającego (na odległość nie większą niż 2 km); ? zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi: 1. Dokumentacja techniczna: 1.1. Projekt budowlany - Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury wraz z informacją BIOZ: a. TOM I - Projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze b. TOM II - Przebudowa bryły głównej i skrzydła południowego budynku Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze c. TOM III - Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa o ganki wejściowe skrzydła północnego budynku Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze 1.2. Projekty wykonawcze - Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze a. Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu dla przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze b. Projekt wykonawczy - Branża architektoniczna i konstrukcyjna - Przebudowa bryły głównej i skrzydła południowego budynku Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze c. Projekt wykonawczy - Branża architektoniczna i konstrukcyjna - Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa o ganki wejściowe skrzydła północnego budynku Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze d. Projekt wykonawczy - Branża sanitarna - Przebudowa bryły głównej i skrzydła południowego budynku Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze - Instalacja centralnego ogrzewania, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wodociągowa i hydrantowa, instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z załącznikiem graficznym w zakresie zmiany systemu orurowania instalacji centralnego ogrzewania e. Projekt wykonawczy - Branża sanitarna - Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa o ganki wejściowe skrzydła północnego budynku Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze - Instalacja centralnego ogrzewania, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wodociągowa i hydrantowa, instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz załącznikiem graficznym w zakresie zmiany systemu orurowania instalacji centralnego ogrzewania f. Projekt wykonawczy - Branża elektryczna - Przebudowa bryły głównej i skrzydła południowego budynku Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze - Instalacje elektryczne i niskoprądowe g. Projekt wykonawczy - Branża elektryczna - Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa o ganki wejściowe skrzydła północnego budynku Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze - Instalacja elektryczne i niskoprądowe 1.3. Projekt budowlano-wykonawczy remontu elewacji frontowej budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze 1.4. Opis zakresu robót rozbiórkowych pozostałych, istniejących ścian 1.5. Aneks do projektu budowlanego przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze - w zakresie zmiany rzędnych posadzki w skrzydle północnym oraz rzędnych poziomu terenu na zewnątrz budynku 1.6. Aneks do projektu budowlanego przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze - w zakresie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz z urządzeniami do przygotowania c.w.u. w przebudowywanej kuchni przedszkola 2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 2.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót Tom I -Roboty budowlane 2.2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót Tom II - Instalacje 2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót Tom III - Zagospodarowanie terenu stanowiące załączniki do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje: 1. Wykonanie robót budowlanych dla zakresu określonego w dokumentacji technicznej za wyjątkiem tych, które nie są objęte przedmiotem zamówienia 2. Uzgodnienie wzoru i kolorystyki ścian, podłóg, drzwi i innych elementów wykończeniowych (tj. włączniki, gniazda elektryczne, oprawy oświetleniowe, okucia drzwi, elementy drewniane, armatura sanitarna). 3. Wykonawca w wyznaczonym terminie winien wykonać roboty budowlane oraz przekazać kompletny operat kolaudacyjny, o którym mowa w SIWZ Część III. Istotne postanowienia umowy §9 pkt 2.2 umowy. Obowiązkiem Wykonawcy nie będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Informacje dodatkowe: 1. Roboty realizowane będą na podstawie aktualnego pozwolenia na budowę oraz zgłoszeń wykonywania robót budowlanych. 2. W trakcie realizacji prac budowlanych należy wprowadzić zakaz wjazdu pojazdów na dziedziniec kompleksu Centrum Kultury oraz zapewnić bezpieczne i bezkolizyjne dojście dla użytkowników kompleksu: mieszkańców, klientów Klubu Sportowego RELAX 3. Struktura własności i dostęp do nieruchomości: ? dz. nr 865, 238/7, 234/9, 238/9 obr. 6 m. Kamienna Góra stanowią własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra Zamawiający zapewni nieodpłatny dostęp do obiektu Centrum Kultury poprzez te nieruchomości; ? dz. nr 278 obr. 6 m. Kamienna Góra ul. Kościuszki to - droga powiatowa (Powiat Kamiennogórski) - warunki wejścia w teren działki oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego należy uzgodnić z właścicielem - do uzyskania kosztem i staraniem Wykonawcy; ? dz. nr 235, 238/2, obr. 6 m. Kamienna Góra - nieruchomości prywatne - nieodpłatny dostęp uzyskany staraniem Zamawiającego. 4. Istniejący ,,plac wewnętrzny" na działce nr 865 zostanie oddany do dyspozycji wykonawcy w części z uwagi na konieczność zapewnienia bezkolizyjnego dojścia użytkowników skrzydeł bocznych kompleksu, w których mieszczą się lokale mieszkalne oraz Klub Sportowy RELAX. Wykonawca uwzględniając te wymogi winien przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym propozycję zajęcia ,,placu wewnętrznego". 5. Realizacja zadania przewidziana jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zamawiający informuje, że w roku 2019 maksymalna kwota płatności częściowej za zrealizowane roboty nie może przekroczyć 1 000 000,00 zł brutto (słownie zł: jeden milion). Zamawiający na podstawie przepisu art. 9a Ustawy informuje, że Wykonawcy przed złożeniem ofert winni odbyć wizję lokalną mającą na celu zapoznanie się z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty. Zamawiający wyznacza dwa terminy wizji lokalnej: 1. W dniu 30 kwietnia 2019 roku o godz. 10:00 (miejsce: budynek Centrum Kultury, ul. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze); 2. W dniu 6 maja 2019 roku o godz. 10:00 (miejsce: budynek Centrum Kultury, ul. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 36 miesięcy na wykonane roboty i zamontowane urządzenia. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Dokumenty te określają pełen zakres prac objętych niniejszym zamówieniem. Poza pracami określonymi powyżej do Wykonawcy należeć będą wszystkie inne obowiązki określone w Części III. Istotne postanowienia umowy. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z aktualnym zaawansowaniem prac budowlanych na obiekcie (realizowanych zgodnie z pozwoleniem na budowę) oraz z dokumentacją budowlaną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz warunkami umowy. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji. Wykonawca ma obowiązek przed podpisaniem umowy sporządzić harmonogram rzeczowo-finansowy robót w oparciu o elementy robót opisane w dokumentacji projektowej. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Miejska Kamienna Góra reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy Placu Grunwaldzkim 1; ? z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora; ? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; ? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ? posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ? nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

CPV: 45455300-7

Dokument nr: 540395-N-2019, ZIF.271.14.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.kamiennagora.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Urząd Miasta Kamienna Góra, Sekretariat (pok. 209)
Adres:
Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-17, godzina: 11:45,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-08-15 lub zakończenia: 2020-04-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-08-15 2020-04-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 3 000 000,00 zł. (słownie zł: trzy miliony). 2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie zł: jeden milion).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - Dysponuje osobą pełniącą funkcję Kierownika Budowy posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która sprawowała funkcję Kierownika Budowy/Kierownika Robót przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub posiadającym elementy podlegające ochronie konserwatorskiej oraz będącej członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa; - Dysponuje osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz będącej członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa; - Dysponuje osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa; - Dysponuje osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz będącej członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa; - W okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 2 zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową, przebudową lub remontem budynku o wartości co najmniej 4 000 000,00 zł (słownie zł: cztery miliony) za każdą robotę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób należy podać w Załączniku nr 3 do SIWZ (Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia). Osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.). W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę określoną przez Zamawiającego. 3. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone- zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ. 4. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.