Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REMONT WIEŻY NAPOWIETRZAJĄCEJ NA SUW

Przedmiot:

REMONT WIEŻY NAPOWIETRZAJĄCEJ NA SUW

Data zamieszczenia: 2019-04-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o
ul. Wesoła 7
58-150 Strzegom
powiat: świdnicki
74 855 12 32
wik@wik.strzegom.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Strzegom
Wadium: 6.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,REMONT WIEŻY NAPOWIETRZAJĄCEJ NA SUW W OLSZANACH"
I. Przedmiot Zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie Stacji
Uzdatniania Wody w Olszanach m.in. na wykonaniu robót budowlanych w budynku
napowietrzania i budowie zewnętrznej instalacji wod.-kan. oraz elektrycznej, a także roboty
budowlane w budynku filtrowania wody.
1.1. Zakres robót obejmuje budowę m.in.:
- przyłącza wody surowej,
- instalacji zewnętrznej wod.-kan.: wody pitnej oraz ścieków przemysłowych,
- instalacji zewnętrznej elektrycznej,
- robót konstrukcyjnych w budynku napowietrzania,
- instalacji technologicznych,
- instalacji wod.-kan.,
- wentylacji,
- instalacji elektrycznych (z linia kablową w budynku filtrowania)
- sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych.
Szczegółowy zakres i ilość określają: projekt budowlany, wykonawczy, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiar robót, który nie jest
wiążący, stanowi wyłącznie dokument pomocniczy przy wycenie robót.
Przedmiotem zamówienia nie są objęte (działy wyszczególnione w przedmiarze):
Poz. 4.2 Roboty budowlane i remontowe,
Poz. 4.4 AKPiA i SSWiN,
Poz. 4.7 Roboty budowlane i remontowe - dach wysokiej części budynku.
1.2. Przedmiary robót stanowiące załączniki do specyfikacji należy traktować jako element
dodatkowy, ułatwiający sporządzenie oferty. W celu dokładnego sporządzenia wyceny
wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, szczegółowe zapoznanie się z
dokumentacją. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty
jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji
przetargowej i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie będzie przysługiwało
względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności
roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. Roboty ujęte w dokumentacji projektowej, a nie
ujęte w wycenie nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez
Zamawiającego.
1.3. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną
ofertową obejmuje w szczególności:
1) organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie placu budowy,
2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów,
3) doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót,
wywiezienie odpadów i gruzu na składowisko odpadów,
4) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie
miejsca wykonywania robót,
5) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu
omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji jakości i
rękojmi za wady,
6) respektowanie przy realizacji robót warunków zawartych w uzgodnieniach z
właścicielem istniejącej infrastruktury,
7) zabezpieczenie składowanych tymczasowo na placu budowy materiałów i urządzeń, do
czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości,
właściwości lub parametrów oraz udostępnienie do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz pracowników Zamawiającego;
8) zapewnienie ochrony terenów przyległych do placu budowy i poniesienie
odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac
wobec osób trzecich,
1.4. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP.
1.5. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób
posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
1.6. Wymaga się, aby na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzielił
Zamawiającemu gwarancji jakości, w tym na zastosowane wyroby budowlane na okres
podany w ofercie, liczony od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego
przedmiotu umowy i w tym dniu wyda Zamawiającemu kartę gwarancyjną podpisaną przez
upoważnionych przedstawicieli, a wzór tej karty stanowi załącznik do umowy. Roszczenia z
tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za
wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy
rękojmi za wady na okres 5-chi lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót
bez zastrzeżeń.
1.7. Przed dokonaniem zamówienia materiałów Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić
Zamawiającemu do akceptacji ,,Zatwierdzenie materiałowe" zgodnie ze Specyfikacjami
technicznymi warunków wykonania i odbioru robót budowlanych.
1.8. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, jakiejkolwiek części dokumentacji
projektowej lub innej części SIWZ zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materiałów i urządzeń bądź przedmiot zamówienia został opisany za pomocą
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza
oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych z opisywanym, z zastrzeżeniem, że
gwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia
i zapewniają uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalno - użytkowych nie gorszych
od założonych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów,
uwiarygodniających te materiały lub urządzenia - przed ich zastosowaniem. Jeżeli opisanie
materiałów lub urządzeń za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub
pochodzenia miało miejsce należy je traktować jako przykładowe rozwiązanie, na którym
opierał się projektant dokumentacji technicznej.
1.9. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu
umowy, posiadające atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów
i urządzeń na plac budowy obciąża Wykonawcę.
1.10. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski zadania.
1.11. Obsługę geodezyjną oraz sporządzenie 3 egz. z wersją elektroniczną na nośniku CD
inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych zapewnia Wykonawca robót.
1.12. Wykonawca w trakcie realizacji robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo
swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się na placu budowy z tytułu
prowadzonych robót.
1.13. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do osób
trzecich za szkody powstałe w wyniku realizacji robót.
1.14. Wykonawca przez cały okres trwania umowy ma obowiązek posiadać ubezpieczenie
w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w toku prowadzonych prac.
1.15. Wykonawca złoży komplet dokumentów w PINB i zawiadomi o zakończeniu robót
zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę. Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem
zakończenia robót przedłoży Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty pozwalające na
ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru a w szczególności: dokumentację
geodezyjną powykonawczą, oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót,
protokoły z wyników badań, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności na wbudowane
materiały, a Zamawiającemu na dzień rozpoczęcia odbioru. Inspektor zbada stan
dokumentacji powykonawczej. W przypadku stwierdzenia wad, zwróci ją do poprawki.
1.16. Wykonawca przeprowadzi próby szczelności, płukania i dezynfekcję w obecności
Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Spółki Wodociągi i Kanalizacja w
Strzegomiu.
1.17. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi zamontowanych urządzeń.
1.18. Wykonawca zapewni na czas realizacji przebudowy wieży napowietrzalni ciągłość
zasilania SUW w wodę napowietrzoną.
1.19. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin oraz czas wykonania wcinki w sieć wody
surowej.
1.20. Wykonawca weźmie udział w grupie rozruchowej napowietrzalni, którą powoła
Zamawiający.
1.21. Wykonawca dokona rozruchu napowietrzalni potwierdzającego prawidłowość
funkcjonowania nowej stacji, przeprowadzając odpowiednie badania wody m.in. na tlen
rozpuszczony, którego wartość po napowietrzeniu nie będzie niższa niż 9 mg/102 w
temperaturze 10-12°C. Rozruch powinien być potwierdzony odpowiednią dokumentacją.
1.22. Wszystkie materiały muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną (PZH - Wszystkie
materiały muszą być dopuszczone do kontaktu z woda pitną) lub certyfikat zgodności z
odpowiednimi normami.
1.23. Modernizacja nie może zakłócać pracy Stacji Uzdatniania Wody. Ewentualne
wyłączenia i zmiany cyklów pracy urządzeń należy konsultować z Zamawiającym. Prace,
związane z przebudową wieży oraz przełączeniem rurociągów instalacji istniejącej stacji na
nową, należy wykonać w jak najkrótszym czasie i w ścisłym porozumieniu z Wodociągi i
Kanalizacja Sp. z o.o w Strzegomiu.
1.24. Zamawiający oświadcza, że posiada decyzję budowlaną dla zadania wymienionego w §
1 ust.l umowy.

CPV: 45000000 - 7, 45100000 - 8, 45200000 - 9, 45500000 - 2

Otwarcie ofert: VI. Otwarcie ofert nastąpi 6 maja 2019 r. o godzinie 11;00 w siedzibie Zamawiającego:
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Wesoła 7, 58-150 Strzegom, pok. nr 2.

Specyfikacja:
X. Specyfikacja istotnych warunków w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem www.wik.strzegom.pl

Składanie ofert:
V. Termin składania ofert upływa dnia 6 maja 2019 r., godz. 10;30.
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Wesoła 7, 58-150 Strzegom, pok. nr 1.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia - do dnia 15 listopada 2019r.

Wymagania:
III. Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części
niniejszego zamówienia.
IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
VII. Zastosowane kryteria: CENA - 100%
VIII. Wadium:
1. Każda oferta winna być zabezpieczona wadium o wartości: 6.000,00 zł słownie: sześć
tysięcy złotych.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.ób ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 310)
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w SANTANDER konto nr 95 1090 2343 0000 0001 0433 2154.
4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy
złożyć w formie oryginału w siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja, ul. Wesoła 7 w
pok. Nr 1 (sekretariat) (nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty)
5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji
Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)
przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający
jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątka lub czytelny ( z podaniem
imienia i nazwiska).
6. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust.4a i 5
prawa zamówień publicznych.
7. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj.
do dnia 6.05.2019 r. do godz. 10;30.
8. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się
na rachunku bankowym Zamawiającego
9. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony
z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania. Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono
wadium w przypadkach określonych w pkt. 10, jeżeli w wyniku ostatecznego
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.l ustawy,
pełnomocnictw, listy podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
naj korzystniej szej.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
c) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy
IX. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.
XI. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające
swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia
tzn. budowy/przebudowy/rozbudowy/remoncie lub modernizacji stacji uzdatniania wody
o wartości za min. 300.000,00 zł brutto każda.
Wykonawca załączy referencje, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami
(nie dopuszcza się łączenia stanowisk) posiadającymi uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
a) kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane pokrywające się z zakresem robót
objętych zamówieniem, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, z co najmniej 5-letnim stażem pracy od uzyskania uprawnień,
b) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane pokrywające
się z zakresem robót objętych zamówieniem, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, z co najmniej 3-letnim stażem pracy od uzyskania uprawnień.
c) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
konstrukcyjno-budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane
pokrywające się z zakresem robót objętych zamówieniem, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 3-letnim stażem pracy od
uzyskania uprawnień.
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300.000,00 zł.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych
przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie VII specyfikacji
na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów
i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę
wymaganych warunków.
3. Dla potrzeb oceny spełnienia warunku dot. wiedzy i doświadczenia oraz sytuacji
ekonomicznej i finansowej, w przypadku gdy wartości zostaną podane w walutach innych
niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na
dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego warunki
spełniają łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy musi być złożone w
imieniu każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania,
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
0 udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu
1 zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność
z oryginałem wszystkich dokumentów,
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty
dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem,
4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może
przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców,
5) Wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako
reprezentant pozostałych (liderem),
6) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie.
7. Przy składaniu oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy - może być złożona przez jednego z nich
lub złożone dokumenty mogą potwierdzać łączne spełnienie warunku posiadania środków
finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 300.000,00 zł.
8. Przy składaniu oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy
Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł.
XII. Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zamówień uzupełniających .

Kontakt:
XIII. Kontakt w sprawie przetargu: wik@wik.strzegom.pl.
Informacje uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15;00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.