Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup materiałów i części do obróbki cieplnej do wyżarzania indukcyjnego i oporowego

Przedmiot:

Zakup materiałów i części do obróbki cieplnej do wyżarzania indukcyjnego i oporowego

Data zamieszczenia: 2019-04-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO
Elektrowniana 25
45-920 Opole
powiat: Opole
+48 77 423 5340
Michal.Fryda@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/27110/details
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup materiałów i części do obróbki cieplnej do wyżarzania indukcyjnego i oporowego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
Nazwa postępowania:

Zakup materiałów i części do obróbki cieplnej do wyżarzania indukcyjnego i oporowego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
Opis postępowania:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1

Dokument nr: POST/GEK/GEK/PMR-ELO/04588/2019

Otwarcie ofert: Czy jawne otwarcie ofert:

Nie

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/27110/details
Termin składania wniosków/ofert:

2019-05-07 13:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole
Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od daty wystawienia zamówienia

Wymagania:
Dodatkowe informacje:

1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Procedurą - Zakupy w PGE GiEK S.A. (PROC 10032/D) z dnia 10.07.2018 r. zwanej dalej Procedurą i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający może przed upływem terminu na składanie ofert dokonać zmian lub uzupełnienia treści Ogłoszenia oraz jego załączników.
3. Zamawiający informuje, że udział w postępowaniach zakupowych prowadzonych przez PGE GIEK S.A. będzie możliwy wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej obsługiwanej, na zlecenie PGE S.A., przez firmę Marketplanet pod adresem: oneplace.marketplanet.pl. Aby uzyskać pełen dostęp do procesów zakupowych PGE, umożliwiający składanie ofert, niezbędne jest dokonanie rejestracji na platformie, pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/rejestracja?supplier=PGE. Kontakt z biurem obsługi klienta OnePlace pod numerem +48 22 576 87 90, gdzie konsultanci poinformują Państwa o możliwościach platformy.
Moment złożenia oferty następuje wraz z zakończeniem procesu składania tj. kliknięciu na przycisk ,,Złóż wniosek/ofertę" i wyświetleniu przez system komunikatu 'Oferta złożona poprawnie".
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu. Szczegółowe zapisy dotyczące aukcji elektronicznej zostały opisane w Załączniku nr 2 do ogłoszenia.
5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o wyniku postępowania zakupowego, a pozostałych Wykonawców poinformuje o jego zakończeniu z zastrzeżeniem zapisów Procedury 10032/D.
6. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią zamówienia przedwstępnego.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Konsorcjum).
8. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Zamówienia. W takim przypadku oferta musi szczegółowo wskazywać podział ról i zobowiązań związanych z wykonywaniem Zamówienia pomiędzy podmiotami składającymi wspólnie ofertę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia Zamówienia. Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi, zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik, wskazywało pełnomocnika oraz wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Pełnomocnika.
9. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
10. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetarg, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty oraz udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
12. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Zamówienia, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
13. W zakresie nieuregulowanym w Ogłoszeniu stosuje się postanowienia Procedury i Kodeksu Cywilnego. Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o Zamawiającym - należy przez to rozumieć PGE GiEK S.A. (GiEK) na potrzeby, której dokonywany jest zakup.
14. Zamawiający:
a/ nie dopuszcza/dopuszcza składanie ofert częściowych
b/ nie dopuszcza/dopuszcza składanie ofert wariantowych
c/ nie przewiduje/przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających
15. Gwarancje: Minimalne warunki gwarancji zostały określone w ,,OWZ" (Ogólne Warunki Zamówienia) - dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe.
16. Kary umowne: Kary umowne zostały szczegółowo określone w ,,OWZ" (Ogólne Warunki Zamówienia) - dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe.
17. Szczegółowe zasady płatności zostały ujęte w ,,OWZ" (Ogólne Warunki Zamówienia) dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe.
18. O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a/ nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt. 6.3.4. Procedury
19. Na potwierdzenie wymagań określonych powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą dokumenty:
- Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 6.3.4 Procedury 10032/D - w treści Formularza ofertowego RFX,
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert w Postępowaniu zakupowym.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców o uzupełnienie oferty, oraz inne oświadczenia i dokumenty, a także do wyjaśnienia treści złożonej oferty, oświadczeń lub dokumentów.
21. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, składa oświadczenie, że: jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, dokument, o którym mowa powyżej sporządzony w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu według formuły ,,spełnia,,/,,nie spełnia".
22. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących Ofertę, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie skanu oryginału dokumentu lub kopii dokumentu poświadczonej przez Pełnomocnika.
23. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
24. Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę handlową jego przedsiębiorstwa. Informacje przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego Zamawiającego, powinny zostać opatrzone odpowiednią nazwą : używając w nazwie pliku słowa ,,TAJEMNICA SPÓŁKI" wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje te przeznaczone są tylko do użytku wewnętrznego Zamawiającego i nie mogą być ogólnie udostępnione. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości.
25. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania pytań, zawiadomień i wyjaśnień odbywać się będzie poprzez platformę zakupową - SWPP 2. Pytania do treści ogłoszenia należy kierować poprzez zakładkę ,,Pytania i odpowiedzi" lub: można kierować pocztą elektroniczną na adres: michal.fryda@gkpge.pl. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia lub załączonych dokumentów. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez osoby nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami. Wszystkie odpowiedzi będą umieszczane na platformie zakupowej SWPP 2.
26. Oferty zostaną otwarte na posiedzeniu niejawnym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości obecności Wykonawcy podczas otwarcia ofert.
27. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.
28. Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
29. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą z własnej inicjatywy.
30. Oferta Wykonawcy, który nie zgodzi się na przedłużenie terminu związania Ofertą, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
31. Oferta będzie oceniana według kryterium: Cena netto - waga 100%.
32. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.
33. Zamawiający nie udziela zaliczek.
34. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
35. Rozliczenie z Wykonawcą prowadzone będzie w polskich złotych (PLN).
36. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego do zawarcia Zamówienia z Wykonawcą.
37. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawi nieprawdziwe dane lub uchyla się od zawarcia Zamówienia, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania zakupowego.
38. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia.
39. W przypadku podpisywania przez Spółki należące do Grupy Kapitałowej PGE umów z wybranym Wykonawcą na świadczenie usług tożsamych z przedmiotem Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest się do nie stosowania wobec spółek Grupy Kapitałowej PGE stawek opłat oraz warunków współpracy mniej korzystnych, niż wynikające z Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie treści Zamówienia spółkom Grupy Kapitałowej PGE.
40. Zamawiający stosuje MPP do zapłaty za zobowiązania.
41. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej oferty, gdyż zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny Ofert jest cena, Komisja Przetargowa wzywa Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia w wyznaczonym terminie Ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
Rodzaj zamówienia:

Dostawy
Kategorie zakupowe:
Numer Kodu Nazwa kodu
ELK.30805 Złączki, końcówki kabli, przewodów energet.
MCH.32803 Oprzyrządowanie spawalnicze
MCH.33299 Poz.elemen.grupy maszyny i urządzenia
ELK.30812 Gniazda
CHM.35399 Poz.elemen.grupy wyroby chemiczne
ELK.30897 Poz.części elektryczne
ELK.30504 Urządzenia pomiarowe - części
MCH.32999 Poz.elemen.grupy materiały ścierne, cierne, czyściwa
ELK.30709 Przew., przedłużacze elektroenergetyczne
ELK.30806 Złączki, wtyki kabli, przewodów teleinformatycznych

Uwagi:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/27110/details

Zakup materiałów i części do obróbki cieplnej do wyżarzania indukcyjnego i oporowego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Numer postępowania
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/04588/2019
Typ postępowania Postępowanie niepubliczne
Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Imię i nazwisko Michał Fryda
Telefon +48 77 423 5340
Adres e-mail Michal.Fryda@gkpge.pl

DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa zamawiającego:

PGE GiEK SA
Miejscowość zamawiającego:

Bełchatów
Adres zamawiającego:

Węglowa 5
Kraj:

PL
ORGANIZATOR
Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie:

PGE GiEK SA/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO
Telefon do osoby kontaktowej:

+48 77 423 5340
Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie:

Opole
Kod pocztowy:

45-920
Adres jednostki prowadzącej postępowanie:

ul. Elektrowniana 25
Typ Postępowania:

Niepubliczny
Czy planowane jest zawarcie umowy ramowej?:

Nie

Kontakt:
Osoba kontaktowa:

Michał Fryda
Adres mailowy do osoby kontaktowej:

Michal.Fryda@gkpge.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.