Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
661z dziś
4180z ostatnich 7 dni
14159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja mieszkania i rozbudowa sali gimnastycznej

Przedmiot:

Adaptacja mieszkania i rozbudowa sali gimnastycznej

Data zamieszczenia: 2019-04-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sosnowiec
al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
Tel.: +48 322960580, Faks: +48 322960581
m.zastrzezynski@um.sosnowiec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Adaptacja mieszkania i rozbudowa sali gimnastycznej o wyjście ewakuacyjne w SP Nr 12, ul. Baczyńskiego 14 w Sosnowcu.

Numer referencyjny: WZP.271.1.31.2019.KM
II.1.2)Główny kod CPV
45453000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

,,Adaptacja mieszkania - pustostanu na gabinet specjalistyczny dla uczniów z niepełnosprawnością słuchową według projektu w SP nr 12, ul. Baczyńskiego 14 w Sosnowcu. Rozbudowa sali gimnastycznej o wyjście ewakuacyjne w SP nr 12, ul. Baczyńskiego 14 w Sosnowcu."

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Adaptacja mieszkania - pustostanu na gabinet specjalistyczny dla uczniów z niepełnosprawnością słuchową według projektu w SP nr 12, ul. Baczyńskiego 14 w Sosnowcu.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45453000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Adaptacja mieszkania - pustostanu na gabinet specjalistyczny dla uczniów z niepełnosprawnością słuchową według projektu w SP nr 12, ul. Baczyńskiego 14 w Sosnowcu

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2019
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny:

1. ceny brutto - waga 60 %

2. długość okresu gwarancji - waga 20 %

3. doświadczenie Kierownika budowy - waga 20 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rozbudowa sali gimnastycznej o wyjście ewakuacyjne w SP nr 12, ul. Baczyńskiego 14 w Sosnowcu.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45453000
71320000
71220000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Rozbudowa sali gimnastycznej o wyjście ewakuacyjne w SP nr 12, ul. Baczyńskiego 14 w Sosnowcu.

Termin realizacji Część II:

Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (w terminie do dnia 31.7.2019 r.).

Etap II - wykonanie robót budowlanych (w terminie do 31.10.2019 r. przy czym prace związane w wykuciem otworu i montażem drzwi należy zakończyć nie później niż do 30.8.2019 r. z uwagi na możliwość prowadzenia tych prac tylko w okresie wakacyjnym dla placówki oświaty).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny:

1. ceny brutto - waga 60 %

2. długość okresu gwarancji - waga 20 %

3. doświadczenie Kierownika budowy - waga 20 %

CPV: 45453000

Dokument nr: 189010-2019, WZP.271.1.31.2019.KM

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 24/05/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta Sosnowca, ul. Ignacego Mościckiego 14,41-200 Sosnowiec, piętro III, pok.315, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Otwarcie ofert następuje na Platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych przy użyciu tokena(kodu) umożliwiającego odszyfrowanie każdej oferty.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.um.sosnowiec.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/05/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec, POLSKA

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec, POLSKA

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

7.1. dla części I - 1 500,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100);

7.2. dla części II - 1 000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100).

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Kontakt:
Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezycenta Miasta Arkadiusza Chęcińskiego
al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec
41-200
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Zastrzeżyński
Tel.: +48 322960580
E-mail: m.zastrzezynski@um.sosnowiec.pl
Faks: +48 322960581
Kod NUTS: PL22B

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.