Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rewitalizacja budynku

Przedmiot:

Rewitalizacja budynku

Data zamieszczenia: 2019-04-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
ul. Gen Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
tel.748478878 tel.748870510
korzen-a@mzbwalbrzych.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181296
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0022/16-00 z dnia 29.06.2018) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0022/16-00 z dnia 29.06.2018)
Zakres prac
Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem ścian oraz wykonanie odwodnienia i osuszenia budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu.
Cel zamówienia
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i standardu życia mieszkańców Wałbrzycha poprzez podniesienie wartości budynku mieszkalnego mieszczącego się w Wałbrzychu przy ul. Adama Mickiewicza nr 22, a także podniesienie estetyki i funkcjon. tkanki archit. w obszarze rewital., ożywienie społeczne obszaru, stworzenie warunków do jego rozwoju i margin. negat. zjawisk społ. W budynku objętym rewitalizacją zlokal. jest 9 mieszkań.
Powyższy cel projektu zostanie osiągn. poprzez realiz. inwestycji i jej założeń, w tym:
- rewitalizacji zdegradowanego budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu.
Przeprowadzone prace remontowe przywrócą mu dawną świetność i wpłyną na wygląd całej ul.
Adama Mickiewicza w Wałbrzychu. Odnowienie głównych elementów konstrukcyjnych odwróci obecnie zły stan techniczny budynku.
- poprawy warunków życia oraz standardów zamieszkania mieszkańców budynku poprzez podnies.
atrakc. wspólnej przestrzeni mieszkalnej.
Realizacja przedmiot. projektu jest zgodna z celami RPO WD 2014-2020 i Poddziałania 6.3.4 z uwagi na to, że doprowadzi do kompl. rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich (miasta Wałbrzych) w wymiarze społ., gosp. i przestz.
Ponadto projekt wpisuje się w założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025. Budynek znajduje się na obszarze wskazanym do rewitalizacji, a projekt znalazł się na Liście A Podst. przedsięwzięć rewital., stanowiącej załącznik do GPR. Realiz. projektu pozwoli na realiz. założonych celów GPR, jak również umożliwi likwidację zidentyfik. problemów występujących w omawianym obszarze.
Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu.
Zakres prac
Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem ścian oraz wykonanie odwodnienia i osuszenia budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu. Zakres prac obejmuje w szczególności:
ETAP 1 - Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu:
o Prace przygotowawcze,
o Remont elewacji frontowej wraz z robotami towarzyszącymi,
o Remont elewacji tylnej i bocznej wraz z dociepleniem oraz wykonaniem robót towarzyszących,
o Remont detali architektonicznych wraz z robotami towarzyszącymi,
o Remont cokołów elewacji tylnej oraz bocznej,
o Wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych wraz z robotami towarzyszącymi,
o Montaż udogodnień dla osób niepełnosprawnych,
o Wywóz i składowanie złomu i gruzu budowlanego.
ETAP 2 - Wykonanie odwodnienia i osuszenia budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu:
o Roboty przygotowawcze,
o Roboty ziemne - wykonanie i obudowa wykopów,
o Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi,
o Wykonanie wewnętrznej izolacji ścian piwnic (ściana frontowa) wraz z robotami towarzyszącymi,
o Montaż instalacji systemu osuszeniowego nieinwazyjnego - zabezpieczenia przed kapilarnym podciąganiem wody i osuszającym ściany budynku,
o Wykonanie opaski ściany tylnej i bocznej wraz z robotami towarzyszącymi,
o Remont studzienek piwnicznych wraz z robotami towarzyszącymi,
o Roboty uzupełniające i wykończeniowe.
o Wywóz gruzu budowlanego oraz prace porządkowe.
Kolejność wykonywania poszczególnych etapów określona zostanie w harmonogramie prac przygotowanym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. Harmonogram będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Wartość poszczególnych etapów w odniesieniu do wartości wszystkich robót określa się na następujących poziomach:
I etap - 60 % wartości wszystkich robót
II etap - 40 % wartości wszystkich robót
Zamawiający przy spisywaniu umów dokona podziału kwoty jaką przedstawi oferent wyłoniony w toku postępowania konkursowego, zgodnie z w/w procentowym podziałem wartości robót dot. poszczególnych etapów.
Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia będzie miał obowiązek podjęcia czynności wskazanych w opinii ornitologicznej i chiropterologicznej.
Parametry techniczne podstawowych materiałów budowlanych determinujących zachowanie zasady równoważności materiałów określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacja techniczna materiałów równoważnych ( zał. nr 1).
-Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem przepisów BHP.
o Rodzaj prac, które wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach niniejszego zadania opisuje załączona dokumentacja techniczna sporządzona przez: Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych INSTAL STD ul. Wysockiego 28, 58-304 Wałbrzych oraz przedmiary robót- zał. nr 6 i nr 7.
o Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót będzie mieć charakter WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO, płatnego po wykonaniu i odebraniu robót.
KOD i NAZWA KODÓW CPV:
45000000-7-Roboty budowlane,
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45443000-4- Roboty elewacyjne,
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,
45421132-8 - Instalowanie okien,
45320000-6 Roboty izolacyjne.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1181296, 64/V/2019

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 09.05.2019r. godz. 11.00

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 09-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką oraz adresem Wykonawcy. Koperta winna być zaadresowana na adres: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Gen Andersa 48, 58-304 Wałbrzych oraz opisana: Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0022/16-00 z dnia 29.06.2018) - zapytanie ofertowe nr 64/V/2019. Nie otwierać przed dniem 09.05.2019r. do godz. 11.00
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w terminie do dnia: 09.05.2019r. do godz.10.30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych (sekretariat, pokój nr 10).

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzych Miejscowość: Wałbrzych
Harmonogram realizacji zamówienia
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWNIENIA:
o Przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie od maj 2019r. do 31.07.2019 r.
o Miejsce wykonania zamówienia: Wałbrzych

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
o Niezbędna wiedza i doświadczenie
Warunek: Wykonanie należycie robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu elewacji z dociepleniem ścian oraz 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji budynku.
Wykonane roboty mogły zostać zrealizowane w ramach odrębnych umów.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek: Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla realizacji zadania osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Warunek: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
WYKAZ DOKUMENTÓW
Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:
Druk oferty (zał. nr 2).
Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót stanowiących zał. nr 6 i nr 7.
Oświadczenie wykonawcy wraz z wykazem wykonanych robót budowlanych o charakterze
i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane (zał. nr 5).
o W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz o którym mowa powyżej budzić będzie wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie prac wymienionych w zał. nr 5.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, wg załącznika nr 4. Wykonawca ponadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopię decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem) oraz aktualną przynależność do izby inżynierów budownictwa lub inny dokument stwierdzający możliwość pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę 200 000zł.
Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje odrzuceniem oferty.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oceniane będą wyłącznie oferty wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz oferty niepodlegające odrzuceniu.
Kryteriami oceny ofert są cena (kryterium 1) i okres gwarancji na roboty budowlane (kryterium 2)
Waga kryterium: 90% cena, 10% okres gwarancji/rękojmi na roboty budowlane.
Ocena ofert jest punktowa. Maksymalna liczba punktów jaka można uzyskać to 100 pkt., w tym 90 pkt za cenę i 10 pkt za gwarancję/ rękojmię.
Liczbę punktów za kryterium oblicza się wg wzoru.
Kryterium 1 (K1) - cena
cena najniższa spośród ważnych ofert brutto
(K1) = ------------------------------------------------------- x 90% 1% - 1pkt
cena rozpatrywanej oferty brutto
Obliczenia w kryterium (K1) będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku według zasady:
o Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub jest większa, zaokrąglenie drugiej cyfry następuje o jeden w górę,
o Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5, druga cyfra zostaje niezmieniona.
Kryterium 2 (K2) - gwarancja/rękojmia na roboty budowlane
Punkty za kryterium 2 będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą
Okres gwarancji/rękojmi (w miesiącach)
36 m-cy - 6 pkt
48 m-cy - 8 pkt
60 m-cy - 10 pkt
Zamawiający informuje że minimalny okres gwarancji jaki może podać Wykonawca w ofercie to 36 miesięcy. W przypadku, gdy podany okres gwarancji będzie krótszy bądź nie zostanie w ogóle podany, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60miesięcy, to Zamawiający przyzna mu maksymalna liczbę punktów tj. 10, tak samo jak dla gwarancji wynoszącej 60 miesięcy.
Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów (K) spośród wszystkich ofert, licząc zgodnie z poniższym wzorem:
Łączna liczba punktów K=K1+K2
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Wykluczenia
INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wspólnotą Mieszkaniową lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej lub osobami wykonującymi w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
PODSTAWY WYKLUCZENIA:
Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy:
o nie spełnią któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu
o których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA NR 22 W WAŁBRZYCHU
Adres
Adama Mickiewicza 22
58-300 Wałbrzych
dolnośląskie , wałbrzych
Numer telefonu
748424171
Fax
748477477
NIP
8862697842
Tytuł projektu
Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu
Numer projektu
RPDS.06.03.04-02-0022/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Remigiusz Łatka e-mail: latka-r@mzbwalbrzych.pl, Alina Korzeń, e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl ,
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Remigiusz Łatka (tel. 74 847 88 78), Alina Korzeń (tel. 74 887 05 10),

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.