Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
319z dziś
3148z ostatnich 7 dni
14276z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usuwanie awarii w torach szlakowych, dojazdowych i rozjazdach kolejowych

Przedmiot:

Usuwanie awarii w torach szlakowych, dojazdowych i rozjazdach kolejowych

Data zamieszczenia: 2019-04-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. Oddział KWKROW
ul. Jastrzębska 10
44-253 Rybnik
powiat: Rybnik
tel. 32 7160682
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia j est:
,,Zawarcie umowy ramowej na usuwanie awarii w torach szlakowych, dojazdowych i rozjazdach kolejowych spowodowanych wpływami eksploatacji górniczej będących własnością PGG S.A. o/KWK ROW Ruch Chwałowice i Jankowice"
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

CPV: 50225000-8

Dokument nr: 471801275/01

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert
1) Otwarcie ofert następuje poprzez opublikowanie w profilu nabywcy: nazw (firmy) oraz adresów Wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach oraz innych informacji dotyczących pozacenowych kryteriów
oceny ofert. Termin publikacji informacji z otwarcia ofert to dzień, w którym upływa termin na ich złożenie.
2) Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Składanie ofert:
XV. Termin składania ofert.
1) Ofertę należy złożyć za pomocą narzędzi umieszczonych na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego w terminie do dnia 08.05.2019 godz 10.25
2) Koszty opracowania oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca.
3) System Elektronicznego Formularza Ofertowego nie dopuszcza możliwości złożenia oferty po upływie terminu składania ofert.
4) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
5) Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert skutkuje odrzuceniem oferty.
6) Przez zmianę oferty nie należy rozumieć:
a) zmian składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji z zastrzeżeniem że nie mogą one być mniej korzj'Stne niż w złożonej ofercie,
b) zmian - składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku uzgodnień ostatecznych prowadzonych po negocjacjach / aukcji elektronicznej,
c) zmian korzystnych dla Zamawiającego, jeżeli nie dotyczą kryteriów oceny ofert.

Wymagania:
1) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
2) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem.
3) Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ustępie 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Profilu Nabywcy.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
6) Zamawiający zamierza zawrzeć umowy ramową.
7) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców i żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
X. Wadium.
Zamawiający odstępuje od żądania wadium (zgodnie z zapisami § 33 Regulaminu (...) ust. 1.).

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Gabriela Kałuża tel. 32 7160682

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.