Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Budowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2019-04-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach
ul. Drzymały 14
89-620 Chojnice
powiat: chojnicki
(052) 397-24-50
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181346
Województwo: pomorskie
Miasto: Chojnice
Wadium: 400.000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WYKONANIE ZADAŃ P.N. Zadanie nr 1 - budowa sieci kanalizacyjnej w m. Charzykowy Zadanie nr 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciechocin Zadanie nr 3 - modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Charzykowy Realizowanych w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-321/17 pn: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice - etap II" W ramach działania 2.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II ,,Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie poniższych zadań w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0321/17 pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice - etap II". Zamówienie obejmuje następujący zakres rzeczowy:
Zadanie nr 1 - budowa sieci kanalizacyjnej w m. Charzykowy
Zadanie nr 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciechocin
Zadanie nr 3 - modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Charzykowy
UWAGA:
Specyfikacja Przetargowa wraz z wyciągiem z dokumentacji projektowej oraz niezbędnymi załącznikami do przetargu znajduje się na stronie www Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pod następującym linkiem: http://gzgkchojnice.pl/bip/przetargi/otwarte
Cel zamówienia
Głównym celem projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice - etap II" jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków w aglomeracji Chojnice.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie poniższych zadań w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0321/17 pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice - etap II". Zamówienie obejmuje następujący zakres rzeczowy:
Zadanie nr 1 - budowa sieci kanalizacyjnej w m. Charzykowy
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna o200 PVC o łącznej długości L=4276,5 m wraz z przyłączami do granicy działek o160 PVC o łącznej długości L=1469,0 m
- kanalizacja tłoczna o110 PE 100RC o łącznej dł. L=355,5 m wraz z tłoczniami ścieków - 2 kpl., S1: o wydajności Q?32m3/h, wysokości podnoszenia H?7,60 mH2O i mocy nominalnej silnika P?1,5 kW, komora o2500, wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną; S5: o wydajności Q?23m3/h, wysokości podnoszenia H?14,05 mH2O i mocy nominalnej silnika P?2,2 kW, komora o2500, wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną.
- kanalizacja deszczowa o200-800 PE/PP rura dwuścienna o długości L=1159,0 m wraz z przyłączami do wpustów o200 PP o łącznej długości L=153,5 m
- wylot WA1 - ul. Czarna droga - wylot do Jeziora Charzykowskiego
- osadnik O2000mm, Vcz= 3,0m3, Hmin=1110mm - 1szt.
- separator lamelowy substancji ropopochodnych 160/1600, O3000/3300mm - 1szt.
- wylotu WB2 - ul. Akacjowa - wylot do Jeziora Charzykowskiego
- osadnik O2500mm, Vcz= 5,0m3, Hmin=1170mm - 1szt.
- separator lamelowy substancji ropopochodnych 160/1600 O 3000/3300mm - 1szt.
Zadanie nr 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciechocin
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna o200 PVC i o250 PE (przewiert sterowany) o łącznej długości L=56,5 m wraz z przyłączami do granicy działki o160 PVC o łącznej długości L=10,5 m
- kanalizacja tłoczna o125 PE 100RC o łącznej dł. L=165,0 m
- budowa tłoczni ścieków C2 o wydajności Q?35m3/h, wysokości podnoszenia H?8,93 mH2O i mocy nominalnej silnika P?1,5 kW, komora o2000 wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną - 1 kpl.
Zadanie nr 3 - modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Charzykowy
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna o200 PVC o łącznej długości L=1800,0 m wraz z przyłączami do granicy działki o160 PVC o łącznej długości L=605,0 m
- kanalizacja tłoczna o110 PE 100RC o łącznej dł. L=74,0 m
- budowa tłoczni ścieków - 2 kpl., S7: o wydajności Q?20m3/h, wysokości podnoszenia H?15,94 mH2O i mocy nominalnej silnika P?3,0 kW, komora o2500, wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną; S11: o wydajności Q?22,5m3/h, wysokości podnoszenia H?21,80 mH2O i mocy nominalnej silnika P?4,0 kW, komora o2500, wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną;
- remont 5 kpl. przepompowni ścieków:
PS 33 ,,Funka Mikomania": o wydajności Q?26,42m3/h, wysokości podnoszenia H?18,9 mH2O, mocy nominalnej silnika P?7,4 kW i średnicy komory o1600, wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną;
PS 34 ,,Charzykowy Oczyszczalnia": o wydajności Q?113,30m3/h i wysokości podnoszenia H?39,70 mH2O, mocy nominalnej P?22,0 kW i średnicy komory o2000/3100, wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną; budowa sito piaskownika ze zintegrowaną płuczką piasku o przepustowości Q?144,0m3/h i dopuszczalnym obciążeniu masą piasku Mg~100kg/h;
PS 35 ,,Funka Wodociągi": o wydajności Q?42,48m3/h i wysokości podnoszenia H?9,14 mH2O, mocy nominalnej silnika P?2,4 kW i średnicy komory o1600, wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną;
PS 36 ,,Stary Młyn": o wydajności Q?52,56m3/h i wysokości podnoszenia H?17,2 mH2O, mocy nominalnej silnika P?5,9 kW i średnicy komory o1600, wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną;
PS 37 ,,Charzykowy Łabędzia": o wydajności Q?14,47m3/h i wysokości podnoszenia H?16,20 mH2O, mocy nominalnej P?2,4 kW i średnicy komory o1500, wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną;

CPV: 45231300-8

Dokument nr: 1181346, 1

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2019r., o godzinie 12:15 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach, ul Drzymały 14 (sala posiedzeń - I piętro).

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 14-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzeźroczystej kopercie (lub innym, spełniającym te warunki opakowaniu) w Sekretariacie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice.
Koperta powinna być zaadresowana i oznaczona w następujący sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie (lub innym spełniającym te warunki opakowaniu), tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice - sekretariat (I piętro), w terminie do dnia 14.05.2019r. do godziny 12:00 lub przesłać na adres Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Nazwa i adres Wykonawcy.
Oferta -dla zadań pn.:
Zadanie nr 1 - budowa sieci kanalizacyjnej w m. Charzykowy
Zadanie nr 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciechocin
Zadanie nr 3 - modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Charzykowy
Realizowanych w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-321/17 pn:
,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie aglomeracji Chojnice - etap II"
Nie otwierać przed 14.05.2019 r. do godz. 12:15

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: chojnicki Miejscowość: Charzykowy i Ciechocin, gm. Chojnice
Harmonogram realizacji zamówienia
Wymagany termin wykonania całości zamówienia do dnia 31.12.2020r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej o długości minimum 4 km (w tym 1 km kanalizacji tłocznej z min. 3 szt. przepompowni/tłoczni), o łącznej wartości nie mniejszej niż 12 mln. PLN brutto. Zamawiający nie wymaga, aby niniejsza robota budowlana była wykonana w ramach jednego zamówienia. Dopuszczalne jest połączenie trzech wykonanych robót w celu wykazania spełniania postawionego warunku.
(Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu w Bazie konkurencyjności).
Potencjał techniczny
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
a) dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
(1) Kierownikiem Budowy, posiadającym następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:
- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia uzyskania uprawnień, w tym 3 lat na stanowisku kierownika budowy,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
(2) Kierownikiem Robót Sanitarnych, posiadającym następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:
- łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika robót sanitarnych lub kierownika budowy przy realizacji robót sanitarnych,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
(3) Kierownikiem Robót Konstrukcyjno - Budowlanych, posiadającym następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:
- łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika robót branży konstrukcyjno - budowlanej lub kierownika budowy przy realizacji robót konstrukcyjno - budowlanych,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
(4) Kierownikiem Robót Elektrycznych i AKPiA, posiadającym następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:
- łącznie, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika robót elektrycznych lub kierownika budowy przy realizacji robót elektrycznych i AKPiA,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
(5) Kierownik Robót Drogowych posiadającym następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:
- łącznie, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika robót drogowych, kierownika budowy przy wykonywaniu robót drogowych,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
UWAGI:
1. Doświadczenie wskazanych osób liczone jest jako faktyczne pełnienie samodzielnych funkcji kierowniczych na budowach. Jeżeli w tym samym okresie czasowym osoba pełniła funkcję na wielu budowach, przy ocenie spełniania wymaganego warunku, liczony będzie jeden (najdłuższy) okres pełnienia funkcji kierowniczej na budowie.
2. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.
3. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich EOG zastosowanie będzie też miała ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394).
4. Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji Kierownika Budowy i Kierownika Robót Sanitarnych przez tą samą osobę.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 12.000.000 PLN.
Dodatkowe warunki
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach bankowych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 37 8146 0003 0000 1044 2000 0010.
4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Z wadium wniesionego w innej formie, niż w pieniądzu musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadań pn.:
Zadanie nr 1 - budowa sieci kanalizacyjnej w m. Charzykowy
Zadanie nr 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciechocin
Zadanie nr 3 - modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Charzykowy
7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.
8. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy załączyć odrębnie, do koperty zawierającej ofertę.
9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie odrzucona.
10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,.
11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia sektorowego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
14. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia sektorowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Warunki zmiany umowy
2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, może dotyczyć następujących elementów umowy:
a) terminu wykonania zamówienia:
o konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub uzupełniających, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego,
o niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie zamówienia w umownym terminie zgodnie z przyjętą technologią i sztuką budowlaną,
o wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego,
o zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,
o ustalenie innych warunków płatności,
o zmiana parametrów przedmiotu zamówienia,
o zmiany kluczowego personelu Wykonawcy/ Zamawiającego,
o przeszkody i trudności formalno-prawne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy,
o konieczność wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,
o wystąpienie niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji.
b) terminów płatności
o nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego,
o zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
o wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego,
o ustalenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,
o zmiana terminu wykonania zamówienia.
c) parametrów przedmiotu zamówienia
o aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
o wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych,
o wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych, pozostałości itp.,
o zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
o przeszkody i trudności formalno-prawne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy.
d) rezygnacja z wykonania niektórych robót
o wyłączenie lub zaniechanie wykonania niektórych elementów robót.
e) zabezpieczenia należytego wykonania umowy
o zmiana wynagrodzenia,
o zmiana terminu wykonania zamówienia.
f) zmiany kierownika budowy
o nierzetelne wykonywanie przez kierownika budowy swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz obowiązujących przepisów szczegółowych, w tym Prawa budowlanego.
g) wynagrodzenie umowne
o zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana stawki podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania umowy,
o wyłączenie lub zaniechanie wykonania niektórych elementów robót.
o konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub uzupełniających, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego
h) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego
o niekorzystne warunki pogodowe,
o zmiana parametrów przedmiotu zamówienia,
o zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
o zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy,
o zmiana terminu wykonania zamówienia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SP);
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 8 do SP - wzór).
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ,
b) wykaz wykonanych robót, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SP, wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowody należy załączyć co najmniej dla robót potwierdzających spełnianie wymaganego warunku udziału w postępowaniu.
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z wzorem, stanowiącym Załącznik nr 6 do SP,
d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SP,
e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne i techniczne oraz wymagane warunki podlegać będą ocenie.
1. Spośród wszystkich ważnych ofert, złożonych przez Wykonawców za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najwyższej liczbie uzyskanych punktów.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium nr 1 - Cena oferty waga 90%
Kryterium nr 2 - Okres udzielonej gwarancji waga 10%
3. W trakcie oceny ofert, kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:
Kryterium nr 1
Liczba punktów będzie obliczana zgodnie z zależnością:
P1 = (CN/ COB)×90
gdzie:
P1 - liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w kryterium nr 1
CN - najniższa zaoferowana cena netto spośród wszystkich ocenianych ofert,
COB - cena netto oferty badanej
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 90 pkt., uzyska ją oferta z najniższą oferowaną ceną.
Kryterium nr 2
Liczba punktów będzie przyznana zgodnie z poniższymi zasadami:
10 punktów - okres gwarancji 5 lat
6 punkty - okres gwarancji 4 lata
2 punkt - okres gwarancji 3 lata
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 3 lata. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 5 lat nie będzie dodatkowo punktowany.
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 10 pkt.
4. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów od najwyższej do najniższej.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ważną ofertę oraz uzyska łącznie największą ilość punktów.
6. W przypadku braku możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, w przypadku dwóch lub więcej ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert jako najkorzystniejszą ofertę z niższą ceną, niezależnie od oceny tej oferty w zakresie innego kryterium.
7. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykluczenia
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SP);
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 8 do SP - wzór).
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHOJNICACH
Adres
Drzymały 14
89-620 Chojnice
pomorskie , chojnicki
Numer telefonu
52 397 24 50
Fax
52 396 18 66
NIP
5552032319
Tytuł projektu
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice - etap II
Numer projektu
POIS.02.03.00-00-0321/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Depka Prądzyńska, Michał Mączyński, Mariusz Starczewski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
(052) 397-24-50, w godz. Od 8:00 do 14:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.