Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rewitalizacja przestrzeni publicznej

Przedmiot:

Rewitalizacja przestrzeni publicznej

Data zamieszczenia: 2019-04-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mieroszów
pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
powiat: wałbrzyski
tel. 748 494 318, faks (074) 84 94 323
urzad@mieroszow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Mieroszów
Wadium: 10 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów" polegającego na zagospodarowaniu terenu w podziale na 4 podzadania: 1.1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Dolnej i Miłej w Mieroszowie obejmującej wykonanie: - modernizacji nawierzchni chodnika, - modernizacji fragmentu muru oporowego, - zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem się materiału sypkiego, - wykonanie nasadzeń, - montaż elementów małej architektury. 1.2. Rewitalizacja przestrzeni publicznej - zagospodarowanie skweru w Sokołowsku obejmującej wykonanie: - nawierzchni z kostki betonowej, - nasadzeń i pielęgnacji zieleni, - montaż elementów małej architektury, - modernizacji istniejącej fontanny, - oświetlenia parkowego. 1.3. Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Kopernika w Mieroszowie wzdłuż rzeki Ścinawki obejmującej wykonanie: - modernizacji istniejących schodów, - nawierzchni z kostki betonowej, - nasadzeń, - montaż elementów małej architektury, - montaż barierek ochronnych wzdłuż rzeki Ścinawki 1.4. Wykonanie przebudowy 3 biegów schodów prowadzących do pl. Niepodległości w Mieroszowie obejmującej wykonanie: - modernizacji istniejących schodów, - wymianę barierek stalowych. 2) W ramach przedmiotu zamówienia obowiązkiem wykonawcy będzie również założenie książki obiektu budowlanego, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134) oraz przeprowadzanie w okresie rękojmi za wady okresowych kontroli rocznych stanu technicznego i przydatności do użytkowania zamontowanych urządzeń, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). 3) Zadaniem Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia będzie uzyskanie aktualnych warunków przyłączenia do sieci od operatora sieci dystrybucyjnej (TAURON Dystrybucja S.A.). 4) Zadaniem Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia będzie zorganizowanie przez kierownika budowy spotkań z udziałem przedstawicieli organu ochrony zabytków zgodnie z decyzjami w/w organu. 5) Zapewni nadzór ornitologiczny oraz herpetologiczny wraz z przedłożeniem protokołów wykonania przeglądów terenu inwestycji w oparciu o wytyczne Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 6) Szczegółowy opis robót budowlanych zawierają dokumentacja projektowa oraz STWiORB. 7) Zamawiający informuje, że podane w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych konkretne propozycje materiałów i urządzeń, norm i atestów, dokumentów, nazw, marek, itp., gdzie np. zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca), mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi, nie powodującymi zmiany ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, tzn. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia innymi równoważnymi materiałami lub urządzeniami. Za oferowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia równoważne, uważa się takie materiały i urządzenia, które zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz spełnią wymagania Zamawiającego. Na podstawie art. 30 ust. 5 PZP to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania ofert, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu nie spełnienia tych wymagań zostały określone w projekcie umowy. Powyższy obowiązek w szczególności dotyczy pracowników wykonujących czynności w zakresie branży budowlanej

CPV: 45111291-4,45233253-7,45233252-0,45233251-3,45112710-5

Dokument nr: 540547-N-2019, GPIiOŚ.271.3.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.mieroszow.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-09, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał /zakończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: ? co najmniej dwóch robót budowlanych, w zakresie których było wykonanie przebudowy lub budowy utwardzonych terenów z kostki betonowej lub granitowej o powierzchni co najmniej 500 m2 Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę wykonaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia robót. Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający informuje, że uzna warunek za spełniony, gdy co najmniej jeden podmiot (jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jeden z innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust 1 ustawy PZP) spełni go samodzielnie. ? co najmniej dwóch robót budowlanych, w zakresie których było wykonanie zagospodarowania terenu w obiekty małej architektury i nasadzenia zieleni o łącznej powierzchni co najmniej 500 m2. Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę wykonaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia robót. Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający informuje, że uzna warunek za spełniony, gdy co najmniej jeden podmiot (jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jeden z innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust 1 ustawy PZP) spełni go samodzielnie. ? dysponują lub będą dysponować: kierownikiem robót specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym łącznie: ? wykształcenie wyższe techniczne, ? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej - konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1278 z późn. zm.) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.2018 r. poz. 2272 z późn. zm.), ? minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót (łącznie) na stanowiskach: kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji. kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającym łącznie: ? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1278 z późn. zm.) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.2018 r. poz. 2272 z późn. zm.), ? minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót (łącznie) na stanowiskach: kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji. Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający informuje, że uzna warunek za spełniony, gdy podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmioty, o których mowa w art. 22a ust 1 ustawy PZP) spełnią go łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie tych należności; c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; d) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 7 Części IV SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7 podpunkcie a, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 4), b) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować wykonawca, i które będą skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.