Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontów nawierzchni tłuczniowo-żwirowych dróg powiatowych

Przedmiot:

Wykonanie remontów nawierzchni tłuczniowo-żwirowych dróg powiatowych

Data zamieszczenia: 2019-04-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu
ul. Korczaka 6A
39-300 Mielec
powiat: mielecki
tel. 607 298 006
Województwo: podkarpackie
Miasto: Mielec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie remontów nawierzchni tłuczniowo-żwirowych dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w 2019 roku.
Wykonanie remontów nawierzchni tłuczniowo-żwirowych dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w 2019 roku.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów nawierzchni tłuczniowo-żwirowych dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w 2019 roku, poprzez mechaniczne wyrównanie z wbudowaniem mieszanki kruszywa kamiennego 0/31,5 oraz poprzez mechaniczne profilowanie nawierzchni żwirowych równiarką.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zostanie przekazany Protokołem Przekazania przez Zamawiającego. Zadanie należy wykonać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi - załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Nazwa i kod robót wiodących wg CPV: Roboty w zakresie naprawy dróg - 45.23.31.42-6
Faktyczne ilości remontów nawierzchni tłuczniowo-żwirowych w 2019 roku będą uzależnione od aktualnych potrzeb wykonywania tych robót oraz możliwości finansowych Zamawiającego; Podane w kosztorysie ofertowym ilości robót służą do porównania cen jednostkowych ofert i mogą ulec zmianie.

CPV: 45.23.31.42-6

Dokument nr: PZD.261.30.2019

Składanie ofert:
10. Zamawiający otrzyma oferty nie później niż do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00. Miejscem
składania ofert jest sekretariat w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom nieotwarte.

Miejsce i termin realizacji:
3. Zamówienie będzie obowiązywać do 30 listopada 2019 r. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót, miejsce oraz ilość remontów nawierzchni tłuczniowo-żwirowych Zamawiający przekaże Protokołem Przekazania Terenu.

Wymagania:
4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące wymagania:
a) będący w odpowiedniej sytuacji finansowej, tzn. mający dostęp lub dysponujący środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego pisma,
b) mający do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu zrealizowania zamówienia,
c) posiadający doświadczenie w realizacji zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotowym zamówieniem.
Ocena spełniania powyższych warunków będzie dokonywana w oparciu o oświadczenia zawarte w formularzu oferty oraz dokumenty składające się na ofertę, a określone w pkt. 5 niniejszego pisma.
5. Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 2 i wypełniony ,,Kosztorys ofertowy" załącznik nr 4
do niniejszego pisma.
2) dane dotyczące wiarygodności prawnej, finansowej i technicznej wykonawcy:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) wykaz kadry inżynieryjno-technicznej przewidzianej do realizacji zamówienia,
d) opis doświadczeń w realizacji porównywalnych zamówień.
e) wykaz sprzętu: wymagana min. 1szt. - równiarka (sposób dysponowania tym sprzętem) Wszystkie dokumenty wymienione w ppkt. 2) mogą być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
9. Ceny podane w ofertach powinny obejmować:
koszty wykonania zamówienia, podatek VAT.
Ceny powinny być podane w złotych; rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywać w złotych.
11. Po analizie otrzymanych ofert Zamawiający wybierze Wykonawcę dla wykonania przedmiotowego zamówienia.
Do wybranego wykonawcy Zamawiający prześle, w ciągu trzech dni od terminu składania ofert, informacje o wyborze jego oferty oraz umowę, celem podpisania.
12. Do niniejszej procedury wyboru wykonawcy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 22-12-2015 r. poz. 2164 ze zmianami).
13. W przypadku zainteresowania wykonaniem przedmiotowego zamówienia prosimy o złożenie wyżej określonej oferty, w wyznaczonym terminie.
14. Zamawiający powiadomi pisemnie o wyborze oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się
0 udzielenie zamówienia, wskazując: nazwę firmy, której ofertę wybrano, adres jej siedziby
1 oferowaną cenę.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Marek Dobosz, tel. 607 298 006.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.