Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont części dachu

Przedmiot:

Remont części dachu

Data zamieszczenia: 2019-04-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Jarczów
ul.3 Maja 24
22-664
powiat: tomaszowski (lubelski)
tel. 84 663 45 19, fax. 84 663 45 06, tel: 84-663-45-24, fax: 84-663-45-06.
ug@gmina-iarczow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: 22-664
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający - Gmina Jarczów zaprasza do złożenia oferty z uwzględnieniem poniższych
wymagań :
1) Przedmiot zamówienia:Rcmont części dachu na Szkole Podstawowej w Jarczowie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w projekcie budowlanym.
2) Warunki wymagane od Wykonawców:Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie
remontów lub budowy lub modernizacji budynków.
- Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wykonanie minimum 1 roboty
budowlanej związanej z remontem lub budową lub modernizacją budynków o wartości
minimum 60 000,00 zł. Dokumentem potwierdzającym wykonanie w/w roboty mogą być :
referencje lub inne dokumenty7 przedstawiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych
wystawione przez podmioty7 na rzecz których świadczyło się usługi, roboty budowlane.
- Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności. Polisa powinna być aktualna i obowiązująca w czasie realizacji
przedmiotu umowy (robót budowlanych).
Dokumentu dołączana do oferty :
- dokument potwierdzający wykonanie minimum 1 roboty7 budowlanej odpowiadającej
podobnym zakresem związanej z remontem lub budową lub modernizacją budynków o
wartości minimum 60 000,00 zł
- polisa OC
Jeżeli na dzień składania oferty Oferent nie posiada w/w polisy a jego oferta zostanie wybrana
to na dzień podpisania umowy w inien przedstaw ić oraz dołączyć do umowy aktualna polisę od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Kopie dokumentów powinny być poświadczone ,, za zgodności z oryginałem"
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez cały okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru robót, zatrudniał na
podstawie umowy o pracę osoby świadczące prace związane z wykonaniem czynności niezbędnych
do realizacji przedmiotu urnowy (dekarz, cieśla), polegające na wykonywaniu robót budowlanych
szczegółowa określonych w7 dokumentacji technicznej.
W terminie 7 dni od dnia podpisania umów}7 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w7ykaz osób
zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
czynności jakie będą oni wykonywać. Wykaz stanowić będzie załącznik do umowy
Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy od daty odbioru robót
Do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowy.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 30.04.2019r. o godzinie 12;10. w sali narad Urzędu
Gminy Jarczów

Specyfikacja:
Szczegółowe informacje:, kosztorysy , projekt budowlany , wzór umowy znajdują się na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jarczów. (www.ugjarczow.bip.lubelskie.pl

Składanie ofert:
6) Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 30.04.2019r. do godziny 12;00
Ofertę można składać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, lub e-mail na adres:
ug@gmina-iarczow.pl

Miejsce i termin realizacji:
3) Termin realizacji zamówieniami zakończenia roku szkolnego (21.06.2019)r.- do 30.08.2019r.

Wymagania:
4) Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Inne:-
Istotne dla stron postanowienie określa projekt umowy na wykonanie zamówienia.
Płatność nastąpi przelewem w przeciągu do 30 dni od ukończenia prac i przedstawienia
zamawiającemu kosztorysu podwykonawczego oraz zatwierdzeniu całości prac przez odbiór
końcowy i protokół przez inspektora nadzoru.
7) Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres: Gmina Jarczów; ul. 3 Maja 24,
22-664 Jarczów
Informację:
Nabywca: Gmina Jarczów ul. 3 Maja 24,22-664 Jarczów NIP: 921-198-05-66
Odbioica. Szkoła Podstawowa w Jarczowie ul. Szkolna 3,22-664 Jarczów
Zamawiający dokona wyboi u oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny
ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Jarczów do zawarcia umowy.
Zapraszam do złożenia ofert.

Kontakt:
5) Osoba z Gminy Jarczów uprawniona do kontaktu:
Pan Marcin Kendziera, tel.84-663-45-19, Pani p.o dyrektora SP Jarczów Jolanta Zawiślak
tel: 84-663-45-24,
adres e-mail: ug@gmina-jarczow.pl fax: 84-663-45-06.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.