Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej

Przedmiot:

Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej

Data zamieszczenia: 2019-04-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Dzierżoniowie
Bielawska 15
58-200 Dzierżoniów
powiat: dzierżoniowski
kom. 509-183-710 tel. 074 646-46-00 fax 646-46-10
biuro@dzbm.info
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Dzierżoniów
Wadium: 1 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp z o.o. zaprasza do składania ofert na zadanie pn:
Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej w lokalach komunalnych będących pod zarządem DZBM Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiot zamówienia:
Zakres dotyczy wymiany stolarki drzwiowej w ilości 17 szt. o wymiarach orientacyjnych podanych w załączniku nr 4 zawierający również:
a) wykonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem robót,
b) wygrodzenie stref niebezpiecznych,
c) demontaż istniejącej stolarki drzwiowej,
d) wywóz zdemontowanej stolarki drzwiowej,
e) pomiar z natury, wykonanie i dostawa stolarki drzwiowej,
f) montaż stolarki drzwiowej wraz z klamkami i zamkiem z wkładką,
g) obróbka ościeży drzwiowych,
h) do odbioru wykonawca dołącza aktualne aprobaty techniczne i atesty na wbudowane materiały Stolarka drzwiowa (zalecamy wybór stolarki metalowej),
i) współczynnik K = 1,0 do 1,5.
1.2 Dane techniczne inwestycji
Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej wejściowej oraz obróbka zewnętrzna i wewnętrzna w lokalach komunalnych będących pod zarządem DZBM Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.
2. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT:
2.1. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania a także z zachowaniem warunków określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zasadami BHP.
2.2. Prace wykończeniowe powinny być wykonywane zgodnie z reżimem technologicznym, określonym przez Polskie Normy, producentów poszczególnych elementów, produktów materiałów i urządzeń. Wszystkie użyte do budowy i wykończenia wnętrz materiały powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
2.3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków instytucji opiniujących projekt oraz do współpracy z wykonawcami realizującymi zakres robót wynikający z umów przyłączeniowych.
2.4. Wszelkie rozbieżności stwierdzone w trakcie prowadzenia robót pomiędzy założeniami przyjętymi w zadaniu, a stanem faktycznym, mającymi wpływ na prawidłowe wykonanie prac, będą uzgadniane z inspektorem nadzoru.
2.5. Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przekazanym informacyjnie załączniku zawierającym orientacyjne wymiary drzwi i adresy, w których wymiana stolarki ma zostać przeprowadzona.
UWAGA: Zamawiający zwraca się z prośbą o sprawdzanie na stronie internetowej, na której jest umieszczona niniejsza specyfikacja, czy zostały dołączone załączniki lub zapytania i odpowiedzi.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2019 o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2.

Składanie ofert:
Zaleca się, by ofertę złożyć w dwóch opakowaniach w siedzibie Zamawiającego w biurze DZBM Sp. z o.o. ul. Bielawska 15, do dnia 15.05.2019 do godz. 12:15.

Miejsce i termin realizacji:
Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia do 30.09.2019 roku.

Wymagania:
4. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z
29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z
późniejszymi zmianami) - zwanej dalej "ustawą".
5. WYMAGANIA PODMIOTOWE STAWIANE WYKONAWCOM.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej wymienione warunki oraz
dołączą na ich potwierdzenie dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1. warunek: posiada uprawnienia do prowadzenia działalności uprawniającej do
wykonywania przedmiotu zamówienia dokument: aktualny odpis z właściwego
rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej
niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. warunek: posiada doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem
dokument: zestawienie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem
dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3. warunek: Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art.
24 ust.1 i 2 dokument: złożenie oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu
oraz dodatkowo złożenie:
3.1 aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Zaświadczenia wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
3.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania
ofert.
4. warunek: Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, dokumenty:
4.1 polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100 000 zł.
Ubezpieczenie powinno być ważne do 30.09.2019 roku. Zamawiający dopuszcza
możliwość dołączenia do oferty polisy ważnej na dzień otwarcia ofert wraz z
oświadczeniem, że w przypadku wygrania przetargu polisa zostanie przedłużona do
dnia zakończenia robót.
4.2 pisemna informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Posiadanie
środków finansowych lub możliwość zaciągnięcia kredytu na kwotę minimum 100
000 zł. Dokument ma określać konkretną kwotę, Zamawiający nie przyjmuje
potwierdzenia z banku z określeniem: ,,możliwość kredytowania poprzez podanie
np.: kwota pięciocyfrowa",
6. Dokumenty składające się na ofertę:
o Wypełniony formularz Oferta Wykonawcy z ewentualnym wskazaniem robót
powierzonych podwykonawcom
o Dokumenty zgodnie z wymogami punktu 5 SIWZ pkt 1- 4
o Kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium
o Zaparafowany przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną projekt
umowy.
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 i 4 (4.1 -
4.3) wykonawcy składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- nie zalega z uiszczeniem podatków albo, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
- nie zalega z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów przytoczonych powyżej, zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Wyżej wymienione dokumenty stanowią warunek przyjęcia oferty.
7. Przy przekazywaniu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez
Zamawiającego i Wykonawcę obowiązująca jest forma pisemna oraz dopuszczalna jest
forma mailowa. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące
wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty,
kierując swoje zapytania w jednej z w/w form. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie
zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie wpłynie
do Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 6 dni przed terminem składania ofert.
Odpowiedź zostanie przesłana jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania bez
wskazania źródła zapytania.
Wszystkie zapytania i odpowiedzi zostaną umieszczone również na stronie internetowej
Zamawiającego (www.dzbm.info).
Powyższe formy i zasady porozumiewania się obowiązują przy składaniu protestów i
odwołań.
Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
należy kierować na piśmie do osób uprawnionych do kontaktu z oferentem.
Zamawiający przewiduje porozumiewanie się drogą elektroniczną.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.
O każdej ewentualnej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z
uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność
modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian w ofercie.
8. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1 000,00 zł
Wadium może zostać wniesione tylko w pieniądzu.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać na rachunek bankowy Dzierżoniowskiego
Zarządu Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. nr 58 1090 2301 0000 0001 0341 0335, w taki
sposób, aby do dnia 15.05.2019 r. do godz.12:15 było ono na koncie Zamawiającego lub w
kasie DZBM Sp. z o.o.
Godziny pracy kasy DZBM Sp. z o.o.:
Pn., Śr- Pt. - 8.00 -13.00. Wt-czw 8.00 -13.00 i 14.00 - 15.30
Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1,1 a,2,3,4.
Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ, zostanie
wykluczony z postępowania.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami w przypadkach określonych w art. 46
ust.5.
9. Termin związania ofertą upływa 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być napisana w języku
polskim, na maszynie do pisania, komputerze, pismem drukowanym lub inną trwałą i
czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Zaleca się, by każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi
numerami. Zaleca się również by wszystkie kartki oferty były spięte we właściwej kolejności
w sposób zabezpieczający przed dekompletacją. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście
oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Treść oferty
musi odpowiadać treści SIWZ.
11. Zaleca się, by ofertę złożyć w dwóch opakowaniach w siedzibie Zamawiającego w
biurze DZBM Sp. z o.o. ul. Bielawska 15, do dnia 15.05.2019 do godz. 12:15.
Zaleca się by opakowanie zewnętrzne nie było oznakowane nazwą wykonawcy. Powinno
być zaadresowane w sposób niżej podany:
< DZIERŻONIOWSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o

ul. BIELAWSKA 15, 58-200 DZIERŻONIÓW
<Oferta w postępowaniu na: ,,Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej
w lokalach komunalnych będących pod zarządem DZBM Sp. z o.o.
w Dzierżoniowie" >
<Nie otwierać przed dniem 15.05.2019 godz. 12:30>
Opakowanie wewnętrzne oprócz opisu jw. winno zawierać nazwę i adres wykonawcy.
Wykonawca potwierdzi złożenie oferty w rejestrze DZBM. Oferta zostanie w jego obecności
oznakowana datą i godziną oraz opatrzona pieczęcią DZBM w miejscach tytułowym
koperty.
Wykonawca może zmienić złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak
składana oferta tj. w dwóch opakowaniach (zewnętrznym i wewnętrznym), odpowiednio
oznakowanych z dopiskiem "ZMIANA". Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona
wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak
"Zmiana" oferty) z napisem na zewnętrznym opakowaniu "WYCOFANIE".
Opakowania oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami;
opakowania wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.
Opakowania oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian, zostaną dołączone do oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2019 o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego,
pokój nr 2.
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert
zamawiający poda nazwy firmy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający
prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest drogą elektroniczną lub można
odebrać ją osobiście w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim złożeniu wniosku w DZBM
przy ul. Bielawskiej 15 lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia zostanie przekazana zgodnie z art. 42 ust.1 ustawy.
Cena SIWZ wraz z załącznikami wynosi 10 zł.
12. Cenę oferty należy podać w formularzu Oferta Wykonawcy. Cena oferty jest kwotą
ryczałtową i przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom.
Zamawiający dla potrzeb obliczenia ceny ofertowej informacyjnie przekazuje przedmiary
robót, które mają charakter pomocniczy, ilości w nich zamieszczone są pomocne w
skalkulowaniu ceny ofertowej.
Wykonawca winien w swojej ofercie wycenić każdą pozycję podaną w załączniku do
SIWZ wg wielkości podanych w przedmiarze oraz ująć wszystkie inne koszty
związane z przygotowaniem, prowadzeniem i odbiorem robót.
Przedmiary robót tj. wymiary - załączone przez Zamawiającego do SIWZ, stanowią
podstawę do prawidłowej wyceny zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia.
Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich (PLN).
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca powinien powiadomić
Zamawiającego w trybie określonym w pkt. 7 SIWZ.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca objętego robotami budowlanymi i
jego otoczenia, pozyskał dla siebie i na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie
dodatkowe informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty. Koszty takiej
wizyty ponosi Wykonawca.
Oferowana cena ma być podana w wysokości ostatecznej tak, aby Zamawiający nie
musiał już dokonywać żadnych obliczeń w celu jej określenia.
Cena oferty ma zawierać wartość wszystkich robót stanowiących przedmiot zamówienia,
ustaloną przez wykonawcę w przedstawionej ofercie, do której wykonawca doliczy podatek
od towarów i usług VAT w wysokości obowiązującej w dniu założenia oferty, a w
szczególności w cenie oferty należy uwzględnić:
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie
rzeczowym wynikającym z prawa budowlanego, sztuki budowlanej oraz ustaleń z wizytacji
dokonanej w terenie.
Wykonawca jest zobowiązany podać w formularzu ofertowym, w odrębnych pozycjach,
cenę netto, wysokość należnego podatku od towarów i usług VAT oraz cenę brutto
przedmiotu zamówienia, wyrażone w złotych.
Cena określona przez Wykonawcę zostaje ustalona na cały okres ważności umowy.
14. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92
ustawy, powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty.
Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
15. Zamawiający do SIWZ dołącza projekt umowy (wzór), w którym zostały określone
warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany
jest między innymi do udzjelenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane
oraz akceptuje warunki płatności w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
16. Każdemu wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z
postępowaniem o zamówienie publiczne doznał uszczerbku przysługują środki ochrony
prawnej w postaci:
-protestu ( art. 180-183 upzp)
-odwołania (art. 184-193 upzp)
-skargi do sądu ( art. 194-198 upzp).
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych.
18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
20. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
22. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
23. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
24. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Kontakt:
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest: Urszula
Komorek-tel: 509-183-710.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.