Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa przepompowni ścieków

Przedmiot:

Przebudowa przepompowni ścieków

Data zamieszczenia: 2019-04-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o. o
ul. Kartuska 201
80-122 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 58 326 67 00
ez@giwk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: 5 000,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa przepompowni ścieków Rudniki

CPV: 45232423-3

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pokój 204, w dniu 09.05.2019 r.
o godz. 10:10.

Specyfikacja:
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ze strony internetowej Zamawiającego: http://giwk.pl.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: elektroniczny system składania ofert
www.giwk.przetargi.pl, do dnia 09.05.2019 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy i 14 dni od dnia podpisania Umowy. Terminy pośrednie są określone w Części II SIWZ - Wzór Umowy.

Wymagania:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej opisane w SIWZ przez Zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 Regulaminu, jak też na podstawie art. 16 ust 2 pkt 1,2 i 3 Regulaminu.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa poniżej, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1.1.1. dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.:
1.1.1.1. posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy przepompowni ścieków o wydajności co najmniej 11 dm3/s.
1.1.1.2. dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, t.j.:
a) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych , lub
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na terytorium
Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepisów ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r.
poz. 65 ze zm.);
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że
spełnia warunki udziału w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu określone są w
SIWZ.
Wadium: 5 000,00 zł.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena.
Termin związania ofertą: 60 dni.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Kamil Kinas, e-mail: ez@giwk.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.