Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą...

Przedmiot:

Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego

Data zamieszczenia: 2019-04-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Krasnystaw
pl. 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw
powiat: krasnostawski
Tel.: +48 825762157, Faks: +48 825762377
organizacyjny@krasnystaw.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Krasnystaw
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego dla Miasta Krasnystaw, Gminy Kazimierz Dolny i Gminy Bełżyce.

Numer referencyjny: OR.271.1.3.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest odpowiednio:

W części 1: dostawa i wdrożenie systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego dla Miasta Krasnystaw

W części 2: dostawa i wdrożenie systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego dla Gminy Kazimierz Dolny

W części 3: dostawa i wdrożenie systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego dla Gminy Bełżyce

W części 4: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

W części 5: dostawa wyposażenia, aktywnych urządzeń sieciowych, systemów zabezpieczeń i monitorowania do serwerowni

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego dla Miasta Krasnystaw

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48422000
48442000
48600000
72000000
72211000
72263000
72253200
48820000
48900000
30233000
32420000
72420000
80510000
80533200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Krasnystaw

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia dla Części 1 ,,Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego dla Miasta Krasnystaw", obejmuje w szczególności:

1) przeprowadzenie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz zaprojektowanie architektury Systemu i opracowanie Koncepcji Systemu,

2) opracowanie dokumentacji technicznej Systemu,

3) opracowanie i dostawę, instalację i konfigurację Oprogramowania,

4) dostawę, instalację i konfigurację sprzętu będącego przedmiotem Zamówienia,

5) testowanie i uruchomienie Systemu,

6) przeprowadzenie instruktaży niezbędnych dla korzystania z Systemu przez pracowników Zamawiającego,

7) udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z utworów opisanych Umową,

8) udzielenie gwarancji na przedmiot umowy,

9) migrację danych do Systemu z istniejących i wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych i baz danych, jeśli będzie konieczna,

10) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1, 2, 3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu usunięcia awarii, błędu lub wady w okresie gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 330
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.0201.00-06-0017/16 ,,Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, Gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i Gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce" współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego dla Gminy Kazimierz Dolny

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48422000
48442000
48600000
72000000
72211000
72263000
72253200
48820000
48900000
30233000
32420000
72420000
80510000
80533200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kazimierz Dolny

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia dla Części 2 ,,Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego dla Gminy Kazimierz Dolny", obejmuje w szczególności:

1) przeprowadzenie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz zaprojektowanie architektury Systemu i opracowanie Koncepcji Systemu,

2) opracowanie dokumentacji technicznej Systemu,

3) opracowanie i dostawę, instalację i konfigurację Oprogramowania,

4) dostawę, instalację i konfigurację sprzętu będącego przedmiotem Zamówienia,

5) testowanie i uruchomienie Systemu,

6) przeprowadzenie instruktaży niezbędnych dla korzystania z Systemu przez pracowników Zamawiającego,

7) udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z utworów opisanych Umową,

8) udzielenie gwarancji na przedmiot umowy,

9) migrację danych do Systemu z istniejących i wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych i baz danych, jeśli będzie konieczna,

10) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1, 2, 3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu usunięcia awarii, błędu lub wady w okresie gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 330
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.0201.00-06-0017/16 ,,Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, Gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i Gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce" współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego dla Gminy Bełżyce

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48422000
48442000
48600000
72000000
72211000
72263000
72253200
48820000
48900000
30233000
32420000
72420000
80510000
80533200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Bełżyce

II.2.4)Opis zamówienia:

P Przedmiot zamówienia dla Części 3 ,,Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego dla Gminy Bełżyce", obejmuje w szczególności:

1) przeprowadzenie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz zaprojektowanie architektury Systemu i opracowanie Koncepcji Systemu,

2) opracowanie dokumentacji technicznej Systemu,

3) opracowanie i dostawę, instalację i konfigurację Oprogramowania,

4) dostawę, instalację i konfigurację sprzętu będącego przedmiotem Zamówienia,

5) testowanie i uruchomienie Systemu,

6) przeprowadzenie instruktaży niezbędnych dla korzystania z Systemu przez pracowników Zamawiającego,

7) udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z utworów opisanych Umową,

8) udzielenie gwarancji na przedmiot umowy,

9) migrację danych do Systemu z istniejących i wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych i baz danych, jeśli będzie konieczna,

10) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1, 2, 3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu usunięcia awarii, błędu lub wady w okresie gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 330
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.0201.00-06-0017/16 ,,Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, Gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i Gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce" współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
30213300
30213200
38652100
32322000
30216110
42962000
48100000
48422000
48520000
48900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Krasnystaw, Gmina Kazimierz Dolny, Gmina Bełżyce

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienie obejmuje dostawę:

-- Oprogramowania antywirusowego - 125 szt.

-- Oprogramowania do przetwarzania zdjęć i obrazów - 2 szt.

-- Oprogramowania monitorującego - 1 szt.

-- Pakietów oprogramowania biurowego - 38 szt.

-- Projektora multimedialnego z ekranem - 1 szt.

-- Skanerów typ A - 6 szt.

-- Skanerów typ B - 15 szt.

-- Skanera typ C - 1 szt.

-- Tabletów - 15 szt.

-- Urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor - 2 szt.

-- Zasilaczy awaryjnych do stacji roboczych - 7 szt.

-- Zestawów komputerowych - typ A - 46 szt.

-- Zestawu komputerowego - typ B - 1 szt.

-- Zestawów komputerowych - typ C - 6 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 4

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.0201.00-06-0017/16 ,,Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, Gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i Gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce" współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia, aktywnych urządzeń sieciowych, systemów zabepieczeń i moniotorowania do serwerowni

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32323500
44221000
39717200
32420000
42961100
31700000
31213300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Krasnystaw, Gmina Kazimierz Dolny, Gmina Bełżyce, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia dla Części 5 obejmuje ,,Dostawę wyposażenia, aktywnych urządzeń sieciowych, systemów zabezpieczeń i monitorowania do serwerowni" obejmuje w szczególności:

Drzwi antywłamaniowe

Klimatyzacja serwerowni

Listwa zasilająca do szafy rack

Panel krosowniczy

Przełącznik sieciowy typ A

Przełącznik sieciowy typ B

Przełącznik sieciowy typ C

Router

System kontroli dostępu do serwerowni

System monitoringu wizyjnego

System monitorowania warunków środowiskowych

Szafa rack

Wkładka SFP

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 5

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy i wykonania prac / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.0201.00-06-0017/16 ,,Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, Gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i Gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce" współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4 000 PLN (słownie: cztery tysięce złotych)

CPV: 48000000

Dokument nr: 191608-2019, OR.271.1.3.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 04/06/2019
Czas lokalny: 11:10
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - w Urzędzie Miasta Krasnystaw, pl. 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, POLSKA.

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy oraz wszystkie zainteresowane osoby mogą uczestniczyć w sesji.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/06/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Krasnystaw

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kazimierz Dolny

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Bełżyce

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Krasnystaw, Gmina Kazimierz Dolny, Gmina Bełżyce

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Krasnystaw, Gmina Kazimierz Dolny, Gmina Bełżyce, POLSKA.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Miasto Krasnystaw
pl. 3 Maja 29
Krasnystaw
22-300
Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Dąbrowski
Tel.: +48 825762157
E-mail: organizacyjny@krasnystaw.pl
Faks: +48 825762377
Kod NUTS: PL81

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.