Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
672z dziś
4307z ostatnich 7 dni
13724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie...

Przedmiot:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie obsługi środków trwałych

Data zamieszczenia: 2019-04-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Poznań
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
powiat: Poznań
Tel.: +48 618785210, Faks: +48 618785203
zp@um.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie obsługi środków trwałych w ramach realizacji projektu ,,Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego"

Numer referencyjny: ZOU-XII.271.63.2019.HS
II.1.2)Główny kod CPV
39162100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie użytkowania środków trwałych w ramach projektu ,,Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu".

Zamówienie składa się z siedmiu (7) części.

Część 1 - Pracownia Mechatroniki,

Część 2 - Pracownia Elektryka/Elektronika,

Część 3 - Pracownia Mechanika,

Część 4 - Pracownia Lotnictwo,

Część 5 - Pracownia Chłodnictwo i Klimatyzacja,

Część 6 - Pracownia - Odnawialne Źródła Energii (OZE),

Część 7 - Pracownia Spawalnictwo.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku pn.,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" dla części od 1 do 7.

Warunkiem prawidłowej realizacji projektu przez Zamawiającego jest działanie zgodne z wytycznymi zawartymi m.in. w umowie dofinansowanie nr RPWP.09.03.04-30-0004/16-00.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 7
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia Mechatroniki

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162000
39162110
31221200
39181000
42000000
31682210
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu: ul. Jawornicka 1,

60-161 Poznań oraz ul. Grunwaldzka 200, 60-166 Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie użytkowania środków trwałych w ramach projektu ,,Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu.

Część 1 - Pracownia Mechatroniki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku pn.,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" dla części 1.

Warunkiem prawidłowej realizacji projektu przez Zamawiającego jest działanie zgodne

Z wytycznymi zawartymi m.in. w umowie dofinansowanie nr RPWP.09.03.04-30-0004/16-00.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, pierwszej jakości, dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz musi posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania

W Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania skutecznego rozruchu

I uruchomienia maszyn.

Wymagane jest zapewnienie minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia.

Wymagane jest zapewnienie minimum jednego bezpłatnego przeglądu serwisowego

W okresie 24 miesięcy, przy czym pierwszy przegląd nie może nastąpić wcześniej

Niż po upływie 6 miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych w odniesieniu do wymogów jakościowych.

W takim przypadku, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wraz z ofertą dowodu, że oferowane przez niego rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

Warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik

Nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Bezpłatne przeglądy serwisowe wliczone w cenę / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 04/11/2019
Koniec: 23/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.03.04-30-0004/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości

Część 1 - 7 900,00 z

W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych,wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia Elektryka/Elektronika

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31000000
31700000
31730000
31720000
31710000
31100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu: ul. Jawornicka 1,

60-161 Poznań oraz ul. Grunwaldzka 200, 60-166 Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie użytkowania środków trwałych w ramach projektu ,,Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu.

Część 2 Pracownia Elektryka/Elektronika

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku pn.,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" dla części 2.

Warunkiem prawidłowej realizacji projektu przez Zamawiającego jest działanie zgodne

Z wytycznymi zawartymi m.in. w umowie dofinansowanie nr RPWP.09.03.04-30-0004/16-00.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, pierwszej jakości, dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz musi posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania

W Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania skutecznego rozruchu

I uruchomienia maszyn.

Wymagane jest zapewnienie minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia.

Wymagane jest zapewnienie minimum jednego bezpłatnego przeglądu serwisowego

W okresie 24 miesięcy, przy czym pierwszy przegląd nie może nastąpić wcześniej

Niż po upływie 6 miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych w odniesieniu do wymogów jakościowych.

W takim przypadku, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wraz z ofertą dowodu, że oferowane przez niego rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

Warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik

Nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Bezpłatne przeglądy serwisowe wliczone w cenę / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 04/11/2019
Koniec: 23/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.03.04-30-0004/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości

Część 2 - 13 000,00 zł

W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych,wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia Mechanika

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42600000
42623000
43800000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu: ul. Jawornicka 1,

60-161 Poznań oraz ul. Grunwaldzka 200, 60-166 Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie użytkowania środków trwałych w ramach projektu ,,Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu.

Zamówienie składa się z siedmiu części.

Część 3 - Pracownia Mechanika

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku pn.,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" dla części 3

Warunkiem prawidłowej realizacji projektu przez Zamawiającego jest działanie zgodne

Z wytycznymi zawartymi m.in. w umowie dofinansowanie nr RPWP.09.03.04-30-0004/16-00.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, pierwszej jakości, dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz musi posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania

W Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania skutecznego rozruchu

I uruchomienia maszyn.

Wymagane jest zapewnienie minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia.

Wymagane jest zapewnienie minimum jednego bezpłatnego przeglądu serwisowego

W okresie 24 miesięcy, przy czym pierwszy przegląd nie może nastąpić wcześniej

Niż po upływie 6 miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych w odniesieniu do wymogów jakościowych.

W takim przypadku, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wraz z ofertą dowodu, że oferowane przez niego rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

Warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik

Nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Bezpłatne przeglądy serwisowe wliczone w cenę / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/11/2019
Koniec: 23/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.03.04-30-0004/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości

Część 3 - 17 500,00 zł

W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych,wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia Lotnictwo

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34700000
34740000
34741000
34741500
34741400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu: ul. Jawornicka 1,

60-161 Poznań oraz ul. Grunwaldzka 200, 60-166 Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie użytkowania środków trwałych w ramach projektu ,,Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu.

Zamówienie składa się z siedmiu części.

Część 4 - Pracownia Lotnictwo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku pn.,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" dla części 4

Warunkiem prawidłowej realizacji projektu przez Zamawiającego jest działanie zgodne

Z wytycznymi zawartymi m.in. w umowie dofinansowanie nr RPWP.09.03.04-30-0004/16-00.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, pierwszej jakości, dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz musi posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania

W Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania skutecznego rozruchu

I uruchomienia maszyn.

Wymagane jest zapewnienie minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia.

Wymagane jest zapewnienie minimum jednego bezpłatnego przeglądu serwisowego

W okresie 24 miesięcy, przy czym pierwszy przegląd nie może nastąpić wcześniej

Niż po upływie 6 miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych w odniesieniu do wymogów jakościowych.

W takim przypadku, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wraz z ofertą dowodu, że oferowane przez niego rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

Warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik

Nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Bezpłatne przeglądy serwisowe wliczone w cenę / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/11/2019
Koniec: 23/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.03.04-30-0004/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości

Część 4 - 9 300,00 zł

W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych,wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia Chłodnictwo i Klimatyzacja

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42513200
39717200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu: ul. Jawornicka 1,

60-161 Poznań oraz ul. Grunwaldzka 200, 60-166 Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie użytkowania środków trwałych w ramach projektu ,,Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu.

Zamówienie składa się z siedmiu części.

Część 5 - Pracownia Chłodnictwo i Klimatyzacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku pn.,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" dla części 5

Warunkiem prawidłowej realizacji projektu przez Zamawiającego jest działanie zgodne

Z wytycznymi zawartymi m.in. w umowie dofinansowanie nr RPWP.09.03.04-30-0004/16-00.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, pierwszej jakości, dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz musi posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania

W Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania skutecznego rozruchu

I uruchomienia maszyn.

Wymagane jest zapewnienie minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia.

Wymagane jest zapewnienie minimum jednego bezpłatnego przeglądu serwisowego

W okresie 24 miesięcy, przy czym pierwszy przegląd nie może nastąpić wcześniej

Niż po upływie 6 miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych w odniesieniu do wymogów jakościowych.

W takim przypadku, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wraz z ofertą dowodu, że oferowane przez niego rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

Warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik

Nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Bezpłatne przeglądy serwisowe wliczone w cenę / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/11/2019
Koniec: 23/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.03.04-30-0004/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości

Część 5 - 7 200,00 zł

W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych,wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia -Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09000000
09300000
09330000
09332000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu: ul. Jawornicka 1,

60-161 Poznań oraz ul. Grunwaldzka 200, 60-166 Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie użytkowania środków trwałych w ramach projektu ,,Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu.

Zamówienie składa się z siedmiu części.

Część 6 - Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku pn.,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" dla części 6

Warunkiem prawidłowej realizacji projektu przez Zamawiającego jest działanie zgodne

Z wytycznymi zawartymi m.in. w umowie dofinansowanie nr RPWP.09.03.04-30-0004/16-00.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, pierwszej jakości, dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz musi posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania

W Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania skutecznego rozruchu

I uruchomienia maszyn.

Wymagane jest zapewnienie minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia.

Wymagane jest zapewnienie minimum jednego bezpłatnego przeglądu serwisowego

W okresie 24 miesięcy, przy czym pierwszy przegląd nie może nastąpić wcześniej

Niż po upływie 6 miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych w odniesieniu do wymogów jakościowych.

W takim przypadku, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wraz z ofertą dowodu, że oferowane przez niego rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

Warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik

Nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Bezpłatne przeglądy serwisowe wliczone w cenę / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/11/2019
Koniec: 23/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.03.04-30-0004/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości

Część 6 - 10 000,00 zł

W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych,wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia Spawalnictwo

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42662000
44315100
42997300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu: ul. Jawornicka 1,

60-161 Poznań oraz ul. Grunwaldzka 200, 60-166 Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie użytkowania środków trwałych w ramach projektu ,,Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu.

Zamówienie składa się z siedmiu części.

Część 7- Pracownia Spawalnictwo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku pn.,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" dla części 7

Warunkiem prawidłowej realizacji projektu przez Zamawiającego jest działanie zgodne

Z wytycznymi zawartymi m.in. w umowie dofinansowanie nr RPWP.09.03.04-30-0004/16-00.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, pierwszej jakości, dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz musi posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania

W Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania skutecznego rozruchu

I uruchomienia maszyn.

Wymagane jest zapewnienie minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia.

Wymagane jest zapewnienie minimum jednego bezpłatnego przeglądu serwisowego

W okresie 24 miesięcy, przy czym pierwszy przegląd nie może nastąpić wcześniej

Niż po upływie 6 miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych w odniesieniu do wymogów jakościowych.

W takim przypadku, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wraz z ofertą dowodu, że oferowane przez niego rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

Warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik

Nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Bezpłatne przeglądy serwisowe wliczone w cenę / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/11/2019
Koniec: 23/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.03.04-30-0004/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości

Część 7 - 3 300,00 zł

W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych,wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

CPV: 39162100

Dokument nr: 191405-2019, ZOU-XII.271.63.2019.HS

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 27/05/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pok. 158

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.poznan.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/05/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu: ul. Jawornicka 1,

60-161 Poznań oraz ul. Grunwaldzka 200, 60-166 Poznań.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu: ul. Jawornicka 1,

60-161 Poznań oraz ul. Grunwaldzka 200, 60-166 Poznań.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu: ul. Jawornicka 1,

60-161 Poznań oraz ul. Grunwaldzka 200, 60-166 Poznań.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu: ul. Jawornicka 1,

60-161 Poznań oraz ul. Grunwaldzka 200, 60-166 Poznań.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu: ul. Jawornicka 1,

60-161 Poznań oraz ul. Grunwaldzka 200, 60-166 Poznań.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu: ul. Jawornicka 1,

60-161 Poznań oraz ul. Grunwaldzka 200, 60-166 Poznań.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu: ul. Jawornicka 1,

60-161 Poznań oraz ul. Grunwaldzka 200, 60-166 Poznań.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Miasto Poznań
pl. Kolegiacki 17
Poznań
61-841
Polska
Osoba do kontaktów: Henryk Słomiński
Tel.: +48 618785210
E-mail: zp@um.poznan.pl
Faks: +48 618785203
Kod NUTS: PL415

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.