Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Regulacja hydrauliczna i modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania

Przedmiot:

Regulacja hydrauliczna i modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania

Data zamieszczenia: 2019-04-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa im Zwirki i Wigury w Gliwicach
ul. Zwirki i Wigury 87a
44-122 Gliwice
powiat: Gliwice
tel. 322321907
sekretariat@smziw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Regulacja hydrauliczna i modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania z dostosowaniem do zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną budynków po termomodernizacji w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury, zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 26, Młodych Patriotów 1-5, Zubrzyckiego 23 wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest". nr projektu: POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
1. Przedmiotem zamówienia jest Regulacja hydrauliczna i modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania z dostosowaniem do zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną budynków po termomodernizacji w ramach zadania: Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury, zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 2-6, Młodych Patriotów 1-5, Zubrzyckiego 23 wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest", nr projektu: POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Część nr I - ul. Zubrzyckiego 23, ul. Młodych Patriotów 1-5, Część nr II - ul. Asnyka 25-31, ul. Kusocińskiego 2-6, Część nr III - ul. Junaków 2-8, ul. Kusocińskiego 8-14. 3. Zadanie realizowane będzie zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, audytami energetycznymi i przedmiarami robót dla poszczególnych budynków mieszkalnych usytuowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 2-6, Młodych Patriotów 1-5, Zubrzyckiego 23. 4. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie poprzez regulację hydrauliczną i wymianę zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania budynków do zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną po termomodernizacji na podstawie opracowanej dokumentacji pn. ,,Projekt Regulacji Hydraulicznej Instalacji centralnego Ogrzewania" dla poszczególnych budynków objętych zadaniem pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury, zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 2-6, Młodych Patriotów 1-5, Zubrzyckiego 23 wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest". 5. W zakresie modernizacji systemu grzewczego należy zastosować regulacyjne zawory podpionowe oraz dostosować instalację (poprzez regulację hydrauliczną) do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji. 6. W związku z termomodernizacją budynków, zmniejszone straty ciepła pomieszczeń, wymagają korekty regulacji instalacji centralnego ogrzewania. Zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego prace modernizacyjne zaprojektowano w zakresie: ? Wykonanie nowych nastaw na termostatycznych zaworach grzejnikowych; ? wymiany zaworów podpionowych na zawory regulacji dynamicznej; ? wymiany zaworów regulacyjnych na rozdzielaczach instalacji c.o.; ? regulacji instalacji c.o.; 7. Usprawnienie dotyczące instalacji centralnego ogrzewania, przewiduje w zakresie modernizacji systemu grzewczego należy zastosować regulacyjne zawory podpionowe oraz dostosować instalację (poprzez regulację hydrauliczną) do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji. 8. Zakres prac do wykonania: o płukanie instalacji c.o. o spuszczenie wody z instalacji; o demontaż istniejących zaworów podpionowych; o demontaż istniejącej armatury regulacyjnej na rozdzielaczach instalacji c.o.; o montaż armatury podpionowej - zawory montować przy zastosowaniu śrubunków; o montaż armatury regulacyjnej na rozdzielaczach instalacji c.o.; o uzupełnienie braków izolacji przewodów c.o.. o napełnienie wodą instalacji c.o. oraz wykonanie próby szczelności na zimno; o przeprowadzenie próby szczelności na gorąco z wykonaniem regulacji oraz inwentaryzacji instalacji c.o Pozostałe roboty budowlane zgodne z dokumentacją techniczną pn. ,,Projekt Regulacji Hydraulicznej Instalacji centralnego Ogrzewania" 9. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót - Załącznik nr 5 do SIWZ. 10. Roboty będą prowadzone na obiekcie czynnym - zamieszkałym. 11. Zamawiający zapewnia możliwość dostarczenia mediów - na warunkach określonych w umowie. 12. Zamawiający wymaga udzielenia, co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonanie robót budowlanych licząc od dnia odbioru końcowego

Część nr: 1 Nazwa: Część nr I - ul. Zubrzyckiego 23, ul. Młodych Patriotów 1-5,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4. Zadanie realizowane będzie zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, audytami energetycznymi i przedmiarami robót dla poszczególnych budynków mieszkalnych usytuowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 2-6, Młodych Patriotów 1-5, Zubrzyckiego 23. 5. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie poprzez regulację hydrauliczną i wymianę zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania budynków do zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną po termomodernizacji na podstawie opracowanej dokumentacji pn. ,,Projekt Regulacji Hydraulicznej Instalacji centralnego Ogrzewania" dla poszczególnych budynków objętych zadaniem pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury, zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 2-6, Młodych Patriotów 1-5, Zubrzyckiego 23 wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest". 6. W zakresie modernizacji systemu grzewczego należy zastosować regulacyjne zawory podpionowe oraz dostosować instalację (poprzez regulację hydrauliczną) do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji. 7. W związku z termomodernizacją budynków, zmniejszone straty ciepła pomieszczeń, wymagają korekty regulacji instalacji centralnego ogrzewania. Zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego prace modernizacyjne zaprojektowano w zakresie: ? Wykonanie nowych nastaw na termostatycznych zaworach grzejnikowych; ? wymiany zaworów podpionowych na zawory regulacji dynamicznej; ? wymiany zaworów regulacyjnych na rozdzielaczach instalacji c.o.; ? regulacji instalacji c.o.;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 45331100-7, 71314200-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 80,00
okres gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Część nr II - ul. Asnyka 25-31, ul. Kusocińskiego 2-6,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4. Zadanie realizowane będzie zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, audytami energetycznymi i przedmiarami robót dla poszczególnych budynków mieszkalnych usytuowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 2-6, Młodych Patriotów 1-5, Zubrzyckiego 23. 5. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie poprzez regulację hydrauliczną i wymianę zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania budynków do zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną po termomodernizacji na podstawie opracowanej dokumentacji pn. ,,Projekt Regulacji Hydraulicznej Instalacji centralnego Ogrzewania" dla poszczególnych budynków objętych zadaniem pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury, zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 2-6, Młodych Patriotów 1-5, Zubrzyckiego 23 wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest". 6. W zakresie modernizacji systemu grzewczego należy zastosować regulacyjne zawory podpionowe oraz dostosować instalację (poprzez regulację hydrauliczną) do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji. 7. W związku z termomodernizacją budynków, zmniejszone straty ciepła pomieszczeń, wymagają korekty regulacji instalacji centralnego ogrzewania. Zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego prace modernizacyjne zaprojektowano w zakresie: ? Wykonanie nowych nastaw na termostatycznych zaworach grzejnikowych; ? wymiany zaworów podpionowych na zawory regulacji dynamicznej; ? wymiany zaworów regulacyjnych na rozdzielaczach instalacji c.o.; ? regulacji instalacji c.o.; 8. Usprawnienie dotyczące instalacji centralnego ogrzewania, przewiduje w zakresie modernizacji systemu grzewczego należy zastosować regulacyjne zawory podpionowe oraz dostosować instalację (poprzez regulację hydrauliczną) do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71314200-4, 45331100-7, 71314200-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 80,00
okres gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Część nr III - ul. Junaków 2-8, ul. Kusocińskiego 8-14
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie realizowane będzie zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, audytami energetycznymi i przedmiarami robót dla poszczególnych budynków mieszkalnych usytuowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 2-6, Młodych Patriotów 1-5, Zubrzyckiego 23. 5. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie poprzez regulację hydrauliczną i wymianę zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania budynków do zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną po termomodernizacji na podstawie opracowanej dokumentacji pn. ,,Projekt Regulacji Hydraulicznej Instalacji centralnego Ogrzewania" dla poszczególnych budynków objętych zadaniem pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury, zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 2-6, Młodych Patriotów 1-5, Zubrzyckiego 23 wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest". 6. W zakresie modernizacji systemu grzewczego należy zastosować regulacyjne zawory podpionowe oraz dostosować instalację (poprzez regulację hydrauliczną) do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji. 7. W związku z termomodernizacją budynków, zmniejszone straty ciepła pomieszczeń, wymagają korekty regulacji instalacji centralnego ogrzewania. Zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego prace modernizacyjne zaprojektowano w zakresie: ? Wykonanie nowych nastaw na termostatycznych zaworach grzejnikowych; ? wymiany zaworów podpionowych na zawory regulacji dynamicznej; ? wymiany zaworów regulacyjnych na rozdzielaczach instalacji c.o.; ? regulacji instalacji c.o.; 8. Usprawnienie dotyczące instalacji centralnego ogrzewania, przewiduje w zakresie modernizacji systemu grzewczego należy zastosować regulacyjne zawory podpionowe oraz dostosować instalację (poprzez regulację hydrauliczną) do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji. 9. Zakres prac do wykonania: ? płukanie instalacji c.o. ? spuszczenie wody z instalacji; ? demontaż istniejących zaworów podpionowych; ? demontaż istniejącej armatury regulacyjnej na rozdzielaczach instalacji c.o.; ? montaż armatury podpionowej - zawory montować przy zastosowaniu śrubunków; ? montaż armatury regulacyjnej na rozdzielaczach instalacji c.o.; ? uzupełnienie braków izolacji przewodów c.o.. ? napełnienie wodą instalacji c.o. oraz wykonanie próby szczelności na zimno; ? przeprowadzenie próby szczelności na gorąco z wykonaniem regulacji oraz inwentaryzacji instalacji c.o Pozostałe roboty budowlane zgodne z dokumentacją techniczną pn. ,,Projekt Regulacji Hydraulicznej Instalacji centralnego Ogrzewania" 10. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót - Załącznik nr 5 do SIWZ. 11
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 45331100-7, 71314200-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 80,00
okres gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 71320000-7,45331100-7,71314200-4

Dokument nr: 540640-N-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://smziw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki i Wigury w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 87a, 44-122 Gliwice

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-13, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej. Część nr I: 1.3.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 30.000,00 zł. Część nr II: 1.3.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 40.000,00 zł. Część nr III: 1.3.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 60.000,00 zł. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca winien wykazać się spełnieniem warunku udziału w postępowaniu dotyczącym sytuacji ekonomicznej w sumie łącznej dla każdej części przedmiotu zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.1. warunek dotyczący zdolności technicznej: A. 1.1.1. Część nr I: Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane każda : ? polegająca na modernizacji instalacji c.o. budynku wielokondygnacyjnego; ? o wartości brutto nie niższej niż 20.000,00 zł brutto, ? wykonana w ramach odrębnej umowy. z potwierdzeniem, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 1.1.2. Część nr II: Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane każda : ? polegająca na modernizacji instalacji c.o. budynku wielokondygnacyjnego; ? o wartości brutto nie niższej niż 40.000,00 zł brutto, ? wykonana w ramach odrębnej umowy, z potwierdzeniem, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 1.1.3. Część nr III: Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane każda : ? polegająca na modernizacji instalacji c.o. budynku wielokondygnacyjnego; ? o wartości brutto nie niższej niż 60.000,00 zł brutto, ? wykonana w ramach odrębnej umowy, z potwierdzeniem, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; W przypadku, gdy w przedstawionym przez Wykonawcę wykazie robót budowlanych rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający w celu oceny oferty dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich, na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień terminu składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na część I i II i III zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się robotami budowlanymi w zakresie określonym dla części III. W przypadku gdy Wykonawca skład ofertę na część I i II zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się robotami budowlanymi w zakresie określonym dla części II. 1.2. warunek dotyczący zdolności zawodowej: 1.2.1. Część nr I, II, III:- dla każdej części Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności zawodowej (minimalny poziom zdolności) za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. będzie dysponował co najmniej: 1.2.1. Kierownikiem budowy posiadającym kwalifikacje zawodowe - tj. posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, który zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, który będzie pełnił funkcję kierownika budowy; W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na część I i II i III zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem różnymi osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia oddzielnie dla każdej z poszczególnych części. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane zapewniające prawo do wykonywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawodu inżyniera budownictwa, wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r., poz. 1332, ze zmianami) oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016r. poz. 65). Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów: 4.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 4.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) w pkt 4.1. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) pkt 4.2.- 4.3. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.1) i pkt 5.2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5.2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 5.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, - wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, - polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia na załączniku nr 10 wykazu kart technicznych producenta dotyczących parametrów technicznych elementów armatury regulacyjnej wskazanej w ofercie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego - nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 5.1.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 5.1.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 5.1.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 5.1.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 2.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ); 2.2. zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 9; 2.3. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy. 2.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 2.1 SIWZ. 2.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 2.6. dowód wniesienia wadium: a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ; b) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia przelewu. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej http://smziw.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tak
Informacja na temat wadium
1.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Termin składania ofert określono wyżej w punkcie 1 w Rozdziale XVII SIWZ. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu Zamawiający uznaje za prawidłowy termin jego wniesienia datę wpływu na konto Zamawiającego. UWAGA: Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane ze skutecznością dostarczenia Zamawiającemu wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem <<wpłacać na rachunek>> jest równoznaczne z koniecznością zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki i Wigury w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 87a, 44-122 Gliwice - nr rachunku: 84 1020 2401 0000 0102 0038 5351 z adnotacją: Wadium - Przetarg: Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury, zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 2-6, Młodych Patriotów 1-5, Zubrzyckiego 23 wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest". nr projektu: POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020", numer sprawy RI/II/2/2019 Część nr I - ul. Zubrzyckiego 23, ul. Młodych Patriotów 1-5*, Część nr II - ul. Asnyka 25-31, ul. Kusocińskiego 2-6*, Część nr III - ul. Junaków 2-8, ul. Kusocińskiego 8-14*. Wykonawca zobowiązany jest wskazać i zaznaczyć, na którą część wnosi wadium. 1.1.1. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 1.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1.2.1. pieniądzu; 1.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 1.2.3. gwarancjach bankowych; 1.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 1.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 1.3. Wadium wniesione w postaci innej niż pieniądz powinno zawierać klauzulę, iż jest nieodwołalne, bezwarunkowe i będzie wypłacone na każde żądanie Zamawiającego, gdy zaistnieje przesłanka określona w art. 46 ust. 4a bądź ust. 5 ustawy PZP. 1.4. Dokument wniesienia wadium w pieniądzu zaleca się dołączyć do oferty. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 87a, 44-122 Gliwice, a ponadto potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię dokumentu zaleca się dołączyć do oferty. 1.5. Wysokość wadium: Część nr I - ul. Zubrzyckiego 23, ul. Młodych Patriotów 1-5 - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych); Część nr II - ul. Asnyka 25-31, ul. Kusocińskiego 2-6 - 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); Część nr III - ul. Junaków 2-8, ul. Kusocińskiego 8-14 - 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 1.6. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości odpowiadającej sumie właściwej dla części, na które składa ofertę. 1.7. Zwrot wadium. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP: 1.7.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 1.7.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 1.7.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 1.7.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 1.7.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 1.8. Zatrzymanie wadium. 1.8.1. W myśl art. 46 ust. 4a ustawy PZP Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 1.8.2. W myśl art. 46 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1.8.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 1.8.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 1.8.2.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 80,00
okres gwarancji (powyżej minimalnego) 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.