Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
661z dziś
4180z ostatnich 7 dni
14159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa planetarium wraz z przebudową współczesnej przybudówki

Przedmiot:

Budowa planetarium wraz z przebudową współczesnej przybudówki

Data zamieszczenia: 2019-04-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,Hevelianum" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańska
ul. Gradowa 6
80-802 Gdańsk
powiat: Gdańsk
Tel.: +48 583000842, Faks: +48 587421513
sekretariat@hewelianum.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: 200 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Budowa planetarium wraz z przebudową współczesnej przybudówki do Kaponiery Południowej i rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a"

Numer referencyjny: DPZ.26.6.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45212321
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa planetarium wraz z przebudową współczesnej przybudówki do Kaponiery Południowej i rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a na terenie Hevelianum w Gdańsku. Nowy budynek będzie pełnił funkcję planetarium oraz funkcję ekspozycyjno-dydaktyczną. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek 6/23, 6/5 obręb 80 w Gdańsku.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. ,,Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000
45232460
45310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Hevelianum Gdańsk, ul. Gradowa - na terenie działek 6/23, 6/5 obręb 80 w Gdańsku.

II.2.4)Opis zamówienia:

Roboty budowlane w ramach przedmiotu zamówienia są objęte pozwoleniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN.5142.1248.2015.AK z dnia 18.11.2015 i pozwoleniem na budowę nr WUiA.I.6740.2371-2.2015.4-KN.296387 z dnia 15.12.2015 r. Obszar na którym będą prowadzone roboty został wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego, pod numerem 268, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, z dnia 14.6.1968 roku - nowy numer rejestru zabytków - 474. Ponadto jest położony w obszarze układu urbanistycznego miasta Gdańska, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 8, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, z dnia 11.10.1947 roku (nowy numer rejestru zabytków - 15), uznanego za pomnik historii Zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8.9.1994 roku.

Ze względu na historyczny charakter otoczenia projektowanego obiektu planetarium ustalono konieczność zaprojektowania nowej kubatury pod warstwą odtworzonej trawiastej nawierzchni nasypu, dopasowanej do istniejącego ukształtowania umocnień fortyfikacyjnych Góry Gradowej. Trzy kondygnacyjna bryła budynku została wkomponowana w istniejącą skarpę ziemną. Tylna ściana stanowi mur oporowy i utrzymuje stateczność skarpy, frontowa ściana biegnąca wzdłuż istniejącej drogi (sucha fosa) stanowić będzie jednocześnie rekonstruowany odcinek muru Carnot'a. Dach obiektu stanowić będzie płyta żelbetowa w spadku odtwarzającym obecny kąt nachylenia skarpy, pokryta nawierzchnią ziemną w systemie tzw. ,,zielonego dachu" i przeznaczoną do zadarnienia.

W budynku planetarium znajdować się będą:

1) sala projekcyjna planetarium (sala sferyczna);

2) pomieszczenia wielofunkcyjne;

3) sala dydaktyczna;

4) przestrzenie ekspozycyjne, foyer;

5) pomieszczenia biurowe dla zespołu prezenterów, z wydzieloną częścią pełniącą funkcję małego lokalnego studia produkcji pokazów;

6) sanitariaty obsługujące planetarium i Kaponierę Południową;

7) pomieszczenia techniczne (m.in. pomieszczenie przyłączy elektrycznych, serwerownia, pomieszczenie przyłącza wody, centrale wentylacyjne, pompa ciepła, magazyny);

8) hole i korytarze, w tym korytarz łączący nowoprojektowaną kubaturę z Galerią Strzelecką.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji projektowej (z zastrzeżeniem zakresu wyłączonego zgodnie z punktem 7 poniżej), wiedzą techniczną, decyzjami organów administracji, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi, wymogami SIWZ i Umowy.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje elementów, szczegółowo wskazanych w pkt. 2.8 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej, na wniosek zainteresowanych wykonawców. Zamawiający zaleca wykonawcom udział w wizji lokalnej. Wykonawca, który chce uczestniczyć w wizji lokalnej zobowiązany jest do złożenia wniosku w tej sprawie za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej, o której mowa w ust. VIII SIWZ. Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy, jednak ryzyko związane z przygotowaniem oferty bez uczestniczenia w wizji lokalnej ponosi wykonawca.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę oraz ewentualnych podwykonawców, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia inne, niż czynności wykonywane przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). Szczegółowe zasady dotyczące realizacji obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 3a ustawy określone są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.08.01.00-00-0033/17-00 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Opis kryteriów wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert znajduje się w ust. XIV SIWZ.

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 PLN.

Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w oryginale w postaci elektronicznej tj. dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.

CPV: 45212321

Dokument nr: 198293-2019, DPZ.26.6.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 04/06/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy https://platforma.eb2b.com.pl w siedzibie zamawiającego.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.hevelianum.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/06/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Hevelianum Gdańsk, ul. Gradowa - na terenie działek 6/23, 6/5 obręb 80 w Gdańsku.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/08/2019

Kontakt:
,,Hevelianum" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańska
19057266000000
ul. Gradowa 6
Gdańsk
80-802
Polska
Osoba do kontaktów: Sekretariat
Tel.: +48 583000842
E-mail: sekretariat@hewelianum.pl
Faks: +48 587421513
Kod NUTS: PL633

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.